Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  [ 3 ]  4  5  6  7  8  9  10  11  12   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾63嚙踝蕭, 2484嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=6K) freq-ab(>=12) 嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=6K) freq-ab(>=12)
81puh íⁿ591,520.129630101pī pān526,115.2650680
82me me587,335.821920102iāⁿ iāⁿ519,550.009428
83eng kai582,231.9945812103iok hān518,545.5661936
84gāng gāng581,821.706126104thún ta̍h514,434.361474
85khúi khiat580,588.866638105tāi chì510,853.50943,125
86chhiùⁿ koa569,873.0334289106kam gōan508,885.6715416
87sih nà558,823.250560107oai chho̍ah504,631.792917
88khúi chà555,126.269861108mô͘ se502,324.39641,053
89ûn ûn554,060.5548126109ú tiū498,545.165192
90bê he̍k548,058.3540166110kî tó495,291.15871,943
91án ne547,135.30171,921111sat léng494,841.14491,092
92him bō͘545,766.4106236112chhih chhih494,807.866244
93hôai īn538,148.110390113ngia̍uh chhoah487,254.850795
94tam tng537,082.2416257114ân ân483,068.280146
95mà mà536,183.679214115kán tan482,633.7547189
96hū jîn536,074.68811,751116êng kng474,080.2863890
97khùi la̍t535,449.5310556117kho̍k kho̍k472,232.365342
98chiām chiām534,357.3760461118iu būn471,957.5115425
99iàm ò͘ⁿ533,256.5162100119kiaⁿ hiâⁿ471,696.0354530
100thâng thōa527,629.422153120sòng hiong469,935.4770382
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 297,426 Tokens: 3,036,642   最近查詢時間:2019/10/24    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/25
阮兜講台語
台灣記憶