Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  [ 2 ]  3  4  5  6  7  8  9  10  11   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾63嚙踝蕭, 2484嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=6K) freq-ab(>=12) 嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=6K) freq-ab(>=12)
41it chhè922,313.29151,88761tek khak729,401.41742,063
42ka kī917,487.00573,26262khòai lo̍k726,404.8064746
43sek lia̍t888,872.54342,87263ià siān718,520.3675196
44ki tok877,006.03052,49464han chî713,628.662751
45hm̄ hm̄872,584.36771565ut chut712,967.727784
46thèng hāu872,532.964974466ai ki̍p706,264.0637910
47ngiâ chih853,963.515813567phû tô702,783.9157355
48ta̍uh ta̍uh850,800.028617268niáu chhí698,316.521279
49khō khō850,246.59991469siúⁿ sù688,934.41701,013
50sian siⁿ802,626.42361,99170o ló685,036.0996918
51nga̍uh nga̍uh801,317.61101971sui jiân669,239.56371,605
52lé pài791,817.65911,68072lóan jio̍k659,207.1219287
53niā niā769,712.998611473tiām tiām659,020.0205378
54bá sáng767,648.47121974gín ná623,976.88032,278
55ngia̍uh ngia̍uh759,210.480110575bo̍k su615,624.60032,421
56chha̍p chha̍p759,148.50001276khòng iá607,096.9298474
57ma ma750,588.926030177tín tāng594,492.6025327
58hâ chhû744,517.09807178phi̍h phi̍h594,051.127823
59bâi chòng739,272.206422979pāi hōai594,039.3780192
60kiáu jiáu730,123.466013980in ūi591,719.107710,750
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 297,426 Tokens: 3,036,642   最近查詢時間:2019/10/22    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/25
阮兜講台語
台灣記憶