Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 2  3  4  5  6  7  8  9  10  [ 11 ]  12  13  14  15  16  17  18  19  20   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾63嚙踝蕭, 2484嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=6K) freq-ab(>=12) 嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=6K) freq-ab(>=12)
401khiuⁿ kháu131,795.700081421m̄ thang125,781.57683,205
402thian tông131,496.9886345422chân jím125,163.2531132
403pō͘ hūn131,371.3101385423ōan chō͘124,271.285227
404pò͘ pîⁿ130,709.9248230424chio̍h pôaⁿ124,217.3861177
405thí chhiò130,612.2603106425pó lô123,968.2481644
406o̍eh o̍eh130,165.264013426khó ò͘ⁿ123,212.4977170
407hóan hóe129,974.2254410427choh sit122,013.1093217
408sòe hàn129,961.4383342428chhóan khùi121,079.953676
409chōan khîm129,334.350045429bó͘ gín121,070.7698681
410ché khā129,207.319112430í ki̍p120,556.52511,303
411tāi ke128,747.70771,918431chōe chōe120,193.11011,390
412tâi gí128,727.3861770432phò àm119,858.5020159
413pôe iúⁿ128,383.116071433iân kò͘119,661.1769361
414thoat lī127,872.5219531434kam chià119,230.483166
415phín phóng127,434.783326435sīm chì118,239.3854219
416siat li̍p127,429.4396421436òan tò͘117,580.158874
417put kò126,604.0243581437bián kióng117,291.3294133
418tiû tû126,444.562467438chó͘ tòng116,592.7919204
419mi̍h kiāⁿ126,140.4844517439go̍k hî115,980.047535
420bi bi125,846.350817440hêng ho̍at114,841.7690256
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 297,426 Tokens: 3,036,642   最近查詢時間:2019/10/22    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/25
阮兜講台語
台灣記憶