Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  5  6  7  8  9  [ 10 ]  11  12  13  14  15  16  17  18  19   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾63嚙踝蕭, 2484嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=6K) freq-ab(>=12) 嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=6K) freq-ab(>=12)
361gîm si152,594.5506318381sàn hiong143,620.8354156
362an hioh152,323.1403435382chhìn chhái141,649.5786108
363sè kan151,969.67341,650383kiông pō140,934.526871
364kang chok151,596.0020356384chut gia̍p140,148.7710110
365chun kùi151,261.4974215385lò lò140,067.451820
366kô͘ kô͘151,250.825736386lī ek139,891.3530687
367tò͘ khī151,174.941919387tāng tàⁿ139,097.2571100
368kó͘ chá151,048.6913428388hōan lān138,896.4356228
369ín chhōa150,757.2308330389hūi bí138,576.0110450
370chhùi tûn150,644.7028114390siàu liām138,464.6210375
371sóng khòai150,174.2378100391tò tńg137,577.7606653
372thái thó149,421.4818124392jiáu lōan137,332.300484
373siám pī148,852.6054223393ha̍k hāu136,643.8825678
374sîn jiah148,589.3677283394phùi nōa134,673.244529
375chhian sóa148,445.773373395hì lāng134,234.358244
376un tián148,350.4955287396keh piah133,747.1830149
377bó͘ kiáⁿ147,871.76931,226397thòng khó͘133,627.0943193
378si̍p jī147,518.6949489398kōai phiah133,380.842112
379kau pôe147,234.0507256399e̍h e̍h132,905.718816
380mâ hôan145,132.632139400siáⁿ mih131,949.8101257
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 297,426 Tokens: 3,036,642   最近查詢時間:2019/10/22    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/25
阮兜講台語
台灣記憶