Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾63嚙踝蕭, 2484嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=6K) freq-ab(>=12) 嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=6K) freq-ab(>=12)
1jà juh2,850,722.32654621pang chān1,285,062.4949975
2chī chūi2,800,011.600060422kiau ngō͘1,263,983.0416185
3gông ngia̍h2,742,146.348417223sím mi̍h1,243,540.26234,288
4hoaⁿ hí2,595,392.66043,54724sà sà1,143,194.729316
5lâ sâm2,548,265.175027525iâ so͘1,140,438.01286,332
6chhin chhiūⁿ2,279,151.90656,84726éng óan1,135,274.08601,070
7án ni2,085,884.23647,29427ho̍k sāi1,129,835.2425832
8hô hoa2,028,934.80317,12428chiâu chn̂g1,080,320.6870117
9thit thô1,932,160.728529729tâi ôan1,045,968.67352,916
10tām po̍h1,848,080.989155330iâ hô1,041,406.14877,207
11phì jū1,716,293.574234131thî khàu1,030,893.6712315
12lām sám1,634,404.152717832chiù chōa1,024,455.8926378
13lô͘ po̍k1,622,424.49571,18133khòa lū1,015,355.6449234
14ù òe1,611,144.131710434lîn bín1,003,887.3596430
15peh sìⁿ1,562,265.54192,76035mâu tún996,167.712246
16siōng tè1,523,214.75528,96736ǹg bāng975,866.00051,468
17gûi hiám1,470,343.860037637ba̍k chiu961,971.25791,607
18cháiⁿ iūⁿ1,460,616.16681,69438ām kún957,932.8568164
19bēng lēng1,411,954.99411,04639thun lún943,713.4080220
20cha bó͘1,296,168.50972,24040giâu gî925,449.0806273
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 297,426 Tokens: 3,036,642   最近查詢時間:2020/5/31    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/25
阮兜講台語
台灣記憶