Hàn-lô Tâi-gú-bûn im-chiat MI thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文音節互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  5  6  7  8  [ 9 ]  10  11  12  13  14  15  16  17  18   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾58嚙踝蕭, 2309嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10)
321 14.186780341puh íⁿ14.073946
322chò hóe14.1853144342iâ so͘14.066429
323蝡 銋14.171858343chhóng pōng14.063837
324giang giang14.16591434414.054233
325銵 鋆14.161813734514.046312
326sà sà14.15598234614.045813
327hiat ka̍k14.152098347 14.045010
328chhī chhū14.15171134814.0410209
329chèⁿ ông14.147311349phàⁿ phàⁿ14.030710
330 14.1353284350 14.027212
33114.133310351iûⁿ ún14.018313
332phi̍h phi̍h14.115368352pho lûn13.999215
333 14.113313353hak kâ13.998325
33414.1110141354iⁿ iⁿ13.980038
33514.107072355haiⁿ haiⁿ13.972724
336ho̍at lo̍h14.106847356璉 璅13.972311
337pō͘ pîn14.105113357liân hôe13.970735
338 14.100826358gio̍k hōng13.961810
33914.095516359pì sù13.961330
340káu kòai14.087315360蝧 蝧13.954747
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 570,903 Tokens: 4,819,219   最近查詢時間:2019/10/24    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶