Hàn-lô Tâi-gú-bûn im-chiat MI thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文音節互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  5  6  7  [ 8 ]  9  10  11  12  13  14  15  16  17   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾58嚙踝蕭, 2309嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10)
281 14.417426301tiuh tiuh14.300732
28214.417412630214.297391
283ak chak14.411032303am 蝻14.296021
284擛 擛14.41006730414.293513
285mà mà14.404551305 14.270039
286瘙 蝛14.399945306siong tiōng14.250113
287 14.397613307í li̍p14.246823
28814.392534308頛 撠14.229115
28914.370682309 14.228521
290bī chhai14.362112310khoaⁿ khoaⁿ14.223980
29114.3371115311 14.222215
292 14.331750312 14.216232
293sǹg sǹg14.331519313chhoh kàn14.213122
294璉 chioh14.323814314憟 閰14.211324
295jiàu pê14.321724315 14.206910
296sún sún14.317935316hiau hēng14.205222
297chho̍ah chho̍ah14.311311317tâ ôa14.203717
298khin khiang14.307910318 14.199330
299chùn būn14.30422031914.198767
300蝟 蝝14.301718320 14.189812
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 570,903 Tokens: 4,819,219   最近查詢時間:2019/10/24    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶