Hàn-lô Tâi-gú-bûn im-chiat MI thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文音節互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  5  6  [ 7 ]  8  9  10  11  12  13  14  15  16   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾58嚙踝蕭, 2309嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10)
241lèng lèng14.745241261chiâu chn̂g14.608924
242隢 靘14.734542262lāi hio̍h14.604861
243khiû khiû14.731711263 14.6047243
244 14.73001126414.581722
24514.7126102265皜 瘜14.578337
246hiâu pai14.710226266撠 撌14.559749
247 14.69567426714.532357
248 14.692567268chhiaⁿ iāⁿ14.530524
249chhiāng chhiāng14.690529269pin pin14.529717
25014.6740133270chi óang14.519139
251phì siùⁿ14.662912271瑼 璁14.5086271
252ia so͘14.655457272bî bî14.503813
253 14.652228273靘 颲14.4950101
254ba̍t ba̍t14.651310274khiàn thian14.476211
255 14.650210275憡 憡14.469022
256gī niū14.637656276kut la̍t14.4595103
257tām po̍h14.6300201277ūn tōng14.447210
258chak chō14.62781727814.445210
259pe̍h chha̍t14.618937279ngia̍uh ngia̍uh14.439162
260 14.615615280iⁿ ō͘ⁿ14.433611
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 570,903 Tokens: 4,819,219   最近查詢時間:2019/11/12    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶