Hàn-lô Tâi-gú-bûn im-chiat MI thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文音節互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  5  [ 6 ]  7  8  9  10  11  12  13  14  15   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾58嚙踝蕭, 2309嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10)
201 15.0600125221chhi chhi14.909315
20215.051717222ngiau ngiau14.909315
203 15.020210223thun lún14.897415
204thûi thûi15.020210224hah hì14.880215
205kàn kiāu15.01424022514.875721
206 15.013813226 14.860535
207bá sáng15.011237227chiù chiù14.857212
208 15.009846228hiau pai14.854076
209hò͘ⁿ hiân15.00581322914.852577
210jû chháng14.983811230khiang khiang14.843117
211 14.97841423114.835822
212phi phi14.972713232憪 瘛14.826333
213tám tám14.972712233pìn piàng14.823921
214but but14.968614234chùn io̍k14.792718
215gông ngia̍h14.947189235káu hiā14.791840
216phōa 14.941522236têng tâⁿ14.766854
217ut chut14.925653237hau siâu14.765458
218瘛 瘙14.921711238pé pa̍k14.762918
21914.914551239 14.760029
220皜 皜14.911346240iû gôan14.752028
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 570,903 Tokens: 4,819,219   最近查詢時間:2019/10/24    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶