Hàn-lô Tâi-gú-bûn im-chiat MI thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文音節互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 49  50  51  52  53  54  55  56  57  [ 58 ]   嚙踝蕭 , 嚙窯嚙瑾58嚙踝蕭, 2309嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10)
228110.0226622301雿 鞎10.005919
2282 10.02232702302hioh kôaⁿ10.005715
2283撖 鞎10.01991522303瘣 瘚10.005140
228410.019424230410.005034
228510.01916652305ke koaⁿ10.003522
2286thuh 10.0186112306khi kho̍k10.003212
228710.01841,6392307頠 撱10.003223
228810.018435230810.0024756
2289靽 隞10.01765282309phé to10.002410
2290 10.016612
229110.014423
229210.013436
229310.013013
2294âi ah10.012715
229510.010329
2296 10.0102298
2297 10.009825
2298ang 憍10.008125
229910.006316
2300àⁿ 10.006012
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 570,903 Tokens: 4,819,219   最近查詢時間:2019/10/24    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶