Hàn-lô Tâi-gú-bûn im-chiat MI thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文音節互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  [ 5 ]  6  7  8  9  10  11  12  13  14   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾58嚙踝蕭, 2309嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10)
161 15.396431181pùn sò15.221694
162làu phâu15.388311182thi thi15.216225
163lô͘ môa15.384647183 15.1724162
164bì luh15.381517184 15.1659171
165 15.38028118515.1636146
166 15.368210186bún bún15.157324
167cháiⁿ iūⁿ15.365156187hoaⁿ hí15.151941
168 15.358641188chhin chhiūⁿ15.149524
16915.356010189giám ngē15.142317
170 15.349029190phô͘ tháⁿ15.126920
171phiau phiat15.346829191han chî15.120282
17215.343714192 15.119645
173曈 暾15.326210193chhi̍t tong15.115710
174phò tāu15.305074194 15.109323
175khan páng15.298810195 15.109310
176hai hai15.29232819615.083434
17715.269426197bui bui15.076522
178gia̍t khiat15.252813198lâ sâm15.0758131
179 15.24725419915.0708116
180曋 曋15.24291120015.067127
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 570,903 Tokens: 4,819,219   最近查詢時間:2019/10/24    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶