Hàn-lô Tâi-gú-bûn im-chiat MI thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文音節互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  [ 4 ]  5  6  7  8  9  10  11  12  13   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾58嚙踝蕭, 2309嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10)
121 15.887598141 15.613442
122iàⁿ iàⁿ15.881319142瞈 蝟15.612541
123 15.850418143摰 摰15.605994
12415.835825144pīn tōaⁿ15.599250
125隡 蝝15.829811145頩 頨15.5859100
12615.813464146khū khū15.580711
127phìⁿ siùⁿ15.797734147gô͘ khî15.572713
128ta̍p ta̍p15.795823148 15.5438107
129ùn chiàng15.783225149 15.542038
13015.759124150khin khin15.538220
131ún giân15.759114151chha̍p chha̍p15.524030
132 15.734513152 15.520529
133頨 頨15.7338113153iap thiap15.511323
13415.71455415415.436147
135pîⁿ pîⁿ15.706212155ō͘ⁿ iⁿ15.433622
136hōa hōa15.69511915615.419019
137 15.679562157 15.4174146
138khia̍k khia̍k15.675722158jiâu jiâu15.416917
139 15.651324159lau lau15.416917
140phīⁿ phēⁿ15.638822160chiuh chiuh15.407737
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 570,903 Tokens: 4,819,219   最近查詢時間:2019/11/12    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶