Hàn-lô Tâi-gú-bûn im-chiat MI thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文音節互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  [ 3 ]  4  5  6  7  8  9  10  11  12   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾58嚙踝蕭, 2309嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10)
81siô siô16.358616101phī phī16.121316
82 16.350318102tiû tû16.110022
8316.331712103 16.096323
84sèⁿ miā16.325612104oaiⁿ oaiⁿ16.080419
85 16.298810105khá pī16.075111
86khā pù16.286212106憟 靘16.074614
87隤 雓16.284850107憡 憒16.073722
88pan iâng16.279736108 16.071918
8916.277343109gāi gio̍h16.062535
90khún tio̍k16.277315110蝧 曋16.055317
91chhngh chhngh16.262811111憳 憒16.032216
92chhuh chhuh16.249514112 16.029422
93kiuh kiuh16.249514113 16.017281
94 16.225720114 16.017213
95ché khā16.219112115chiàu kò͘15.968910
96 16.188549116lùi lùi15.967422
9716.179712117 15.955316
98瞍 瘙16.177447118 15.9167103
99 16.175019119 15.910167
100ngāi gio̍h16.125314120暾 曋15.891240
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 570,903 Tokens: 4,819,219   最近查詢時間:2019/10/24    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶