Hàn-lô Tâi-gú-bûn im-chiat MI thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文音節互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  [ 2 ]  3  4  5  6  7  8  9  10  11   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾58嚙踝蕭, 2309嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10)
41敶 敶17.03224761thiat chek16.621610
42hóm hóm17.02941162擏 擏16.608454
43蝖 蝤16.98781463瘣 瘣16.587412
44皛 獢16.95611064 16.577135
45 16.94372965 16.529765
46thu̍h thu̍h16.90661166隢 隢16.524412
47撖 撖16.88504567隢 閰16.517010
48 16.80981668 16.513241
49hm̍h hm̍h16.80121269phong phài16.503227
50chng thāⁿ16.79511470 16.491611
51hiⁿ hiⁿ16.76911071nga̍ih gio̍h16.487812
52 16.75254572kùn kùn16.461811
53 16.73452673 16.443210
54giān giān16.71021574 16.427371
55摮 摮16.71021575 16.427371
56tùn teⁿ16.70521976kiam chhai16.416223
57隡 靽16.70154177蝐 蝚16.407741
58璅 khū16.69111078chī chūi16.388358
59敼 敿16.6707337916.369224
60chap chap16.65131080chho̍p chho̍p16.368118
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 570,903 Tokens: 4,819,219   最近查詢時間:2019/10/24    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶