Hàn-lô Tâi-gú-bûn im-chiat MI thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文音節互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 2  3  4  5  6  7  8  9  10  [ 11 ]  12  13  14  15  16  17  18  19  20   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾58嚙踝蕭, 2309嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10)
401蝬 蝺13.785520421 13.727844
40213.782251422 pha13.724710
403閰 隢13.773333423phok phok13.721721
40413.77035142413.720614
405châi tiāu13.767720425hak ngìn13.717024
406 13.767512426瘥 雓13.715819
407ian tâu13.767251427cha̍t cha̍t13.706212
408sàm sàm13.764616428 13.6981236
409 13.76371142913.686213
410thiau kang13.762575430lin gió13.674010
411蝑 撣13.762294431lōa lōa13.672125
412ám 蝟13.762026432lîm chùn13.670718
413kho ní13.7609202433tek hôa13.669742
414 phiaⁿ13.757531434 13.668720
415bi bi13.749245435mê kak13.656720
416là sap13.743121436sai nai13.650859
417sió khóa13.7372170437óaⁿ ko13.644118
418蟡 閮13.73433743813.642626
419chū jiân13.729010439sé sé13.639610
420蝬 蝬13.728726440kô͘ kô͘13.639133
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 570,903 Tokens: 4,819,219   最近查詢時間:2019/10/24    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶