Hàn-lô Tâi-gú-bûn im-chiat MI thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文音節互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  5  6  7  8  9  [ 10 ]  11  12  13  14  15  16  17  18  19   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾58嚙踝蕭, 2309嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10)
361 13.95288938113.854846
362pho phé13.94931038213.849816
363lúi lúi13.944411383chau that13.846634
364pêⁿ pêⁿ13.939010384摨 雿13.844231
365 13.9343103385蝝 蝝13.843134
366thèng hāu13.934029386jí sáng13.835817
367chhân tiong13.927830387sìm sìm13.826343
36813.926627388bā hio̍h13.825713
369chhì pho13.920112389hô͘ lùi13.821511
370hân san13.919618390鋆 摰13.817051
371 13.91374639113.816520
372keng thé13.895050392 13.8160432
373liù liù13.89192039313.813012
374敹 颲13.887113394kin 13.809243
375蝟 蝟13.880215395e̍h e̍h13.803318
376tin tin13.876722396 13.802679
37713.872635397to͘ kiat13.793917
378hek tek13.863983398hun chhoe13.791810
379tū tū13.859913399撱 chhiân13.790683
380kó͘ chui13.8549130400瞉 瞉13.786719
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 570,903 Tokens: 4,819,219   最近查詢時間:2019/10/24    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶