Hàn-lô Tâi-gú-bûn im-chiat MI thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文音節互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
第 [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10   頁 後壁10頁  , 總共58頁, 2309筆資料
編號bigramMI(>=10) freq-ab(>=10) 編號bigramMI(>=10) freq-ab(>=10)
1霹 靂19.29521021鞠 躬17.906622
2枇 杷19.29521022橄 欖17.853023
3蟾 蜍19.03221123傀 儡17.809828
4蟋 蟀19.03221224諂 媚17.803316
5徘 徊18.71021425啾 啾17.764110
6韆 鞦18.69431226珊 瑚17.617118
7乒 乓18.67571127恍 惚17.502320
8呱 呱18.58741228噯 喲17.484713
9骯 髒18.44721029棕 簑17.459320
10踴 躍18.36921230唬 讕17.433426
11吝 嗇18.28671731狡 獪17.407715
12慇 懃18.23861032糶 糴17.328010
13鯤 鯓18.22481733梧 棲17.266620
14賄 賂18.15771334瓊 琚17.259610
15壬 癸18.15081935褻 瀆17.217236
16than gân18.13171036ngiāu ngiāu17.157711
17蜈 蚣18.09361137nga̍uh nga̍uh17.154410
18麒 麟18.03221038緬 甸17.075412
19鴛 鴦18.03222439chháng chháng17.032212
20曖 昧17.91301540迢 迢17.032212
轉去首頁      上頭前   頭前10頁   頂一頁   下一頁   後壁10頁   上尾頁
Types: 570,903 Tokens: 4,819,219   最近查詢時間:2023/12/4    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶