Hàn-lô Tâi-gú-bûn im-chiat pîn-lu̍t thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文音節頻率統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 51  52  53  54  55  56  57  58  59  [ 60 ]   嚙踝蕭 , 嚙窯嚙瑾60嚙踝蕭, 1183嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭嚙踝蕭嚙窯嚙磕嚙緞嚙踝蕭嚙嚙磕嚙緞嚙碼嚙窯
11816520.0117%89.9803%
11826510.0117%89.9920%
11836490.0117%90.0036%
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 8,527 Tokens: 5,568,057   最近查詢時間:2019/11/12    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶