Hàn-lô Tâi-gú-bûn im-chiat pîn-lu̍t thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文音節頻率統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 2  3  4  5  6  7  8  9  10  [ 11 ]  12  13  14  15  16  17  18  19  20   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾60嚙踝蕭, 1183嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭嚙踝蕭嚙窯嚙磕嚙緞嚙踝蕭嚙嚙磕嚙緞嚙碼嚙窯
2015,4170.0973%57.0573%
2025,4030.0970%57.1543%
203bat5,4000.0970%57.2513%
2045,3560.0962%57.3475%
2055,3250.0956%57.4431%
2065,3060.0953%57.5384%
2075,2880.0950%57.6334%
2085,2760.0948%57.7281%
2095,2760.0948%57.8229%
2105,2250.0938%57.9167%
2115,2240.0938%58.0105%
2125,1940.0933%58.1038%
2135,1710.0929%58.1967%
2145,1690.0928%58.2895%
2155,1680.0928%58.3823%
2165,1550.0926%58.4749%
2175,1500.0925%58.5674%
2185,1440.0924%58.6598%
219iáu5,1040.0917%58.7515%
220che5,0860.0913%58.8428%
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 8,527 Tokens: 5,568,057   最近查詢時間:2019/11/12    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶