Hàn-lô Tâi-gú-bûn im-chiat pîn-lu̍t thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文音節頻率統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
第 [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10   頁 後壁10頁  , 總共60頁, 1183筆資料
編號音節頻率比例頻率合總
1ê235,2614.2252%4.2252%
2100,3891.8029%6.0281%
377,0121.3831%7.4112%
4(Number)69,9691.2566%8.6679%
569,5721.2495%9.9173%
657,6131.0347%10.9520%
756,8951.0218%11.9739%
852,8990.9500%12.9239%
952,4230.9415%13.8654%
1051,8490.9312%14.7966%
1150,4180.9055%15.7021%
1244,4520.7983%16.5004%
1340,9540.7355%17.2359%
1437,0780.6659%17.9018%
1534,2810.6157%18.5175%
1633,5390.6023%19.1198%
1732,8550.5901%19.7099%
1832,8300.5896%20.2995%
1930,2310.5429%20.8425%
2029,9260.5375%21.3799%
轉去首頁      上頭前   頭前10頁   頂一頁   下一頁   後壁10頁   上尾頁
Types: 8,527 Tokens: 5,568,057   最近查詢時間:2023/12/4    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶