Hàn-lô Tâi-gú-bûn im-chiat siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文音節相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  5  6  7  [ 8 ]  9  10  11  12  13  14  15  16  17   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾63嚙踝蕭, 2492嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=20K) freq-ab(>=40) 嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=20K) freq-ab(>=40)
281皜 璆797,217.3161831301746,679.8994168
282un su791,680.7996287302 742,845.7869160
283瘙 蝛788,043.172145303736,561.4008107
284787,102.3188236304lī su732,474.6016300
285kô kô786,702.505375305729,621.494491
286 siān781,020.6558155306sai nai729,307.085059
287ma ma779,129.0986210307ho̍at lo̍h727,854.799747
288ân ân775,863.0353112308 726,176.13921,993
289774,444.41173,256309724,893.20721,527
290773,864.9990195310keng thé724,329.713450
291 771,409.94821,314311719,597.0803756
292 769,936.32271,491312甇 瘣718,860.1132183
293 767,681.714088313716,890.93311,343
294鋆 摰766,170.661451314銝 甇716,121.27572,027
295766,136.0115905315 704,494.6603187
296kat la764,661.7351121316頛 擛703,119.9906299
297擳 擛761,857.0575261317hioh khùn700,924.9985168
298蝟 蝯761,235.5479760318 696,787.5153369
299759,010.9816401319691,764.9405123
300746,877.2250683320691,160.89691,012
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 570,903 Tokens: 4,819,219   最近查詢時間:2020/5/29    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶