Hàn-lô Tâi-gú-bûn im-chiat siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文音節相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 54  55  56  57  58  59  60  61  62  [ 63 ]   嚙踝蕭 , 嚙窯嚙瑾63嚙踝蕭, 2492嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=20K) freq-ab(>=40) 嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=20K) freq-ab(>=40)
248120,200.220281
248220,182.9692126
2483憪 銝20,163.7626195
2484 20,155.8793219
248520,141.0266289
2486撌 蝔20,099.4217198
248720,092.7141292
2488霅 隞20,061.9801106
248920,057.8056386
249020,032.6155241
2491瘚 瘙20,013.673966
2492 20,012.665055
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 570,903 Tokens: 4,819,219   最近查詢時間:2020/1/22    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶