Hàn-lô Tâi-gú-bûn im-chiat siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文音節相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  5  [ 6 ]  7  8  9  10  11  12  13  14  15   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾63嚙踝蕭, 2492嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=20K) freq-ab(>=40) 嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=20K) freq-ab(>=40)
201mà mà1,085,867.889051221thái thó983,415.5360122
2021,080,977.963357222 979,687.3349506
203hek tek1,073,932.995383223971,752.851372
204lèng lèng1,046,340.716841224970,291.4637624
205撖 鞎1,039,859.2827243225964,125.086967
206 1,031,655.3269524226961,235.6023257
207tan li1,029,388.1289130227 960,463.487679
208蝑 撣1,026,099.898194228 959,659.4547482
209憭 憯1,021,157.7130127229撱 chhiân957,718.622883
210 1,015,589.9843276230kho̍k kho̍k957,463.5742150
2111,010,732.33581,443231蝡 銋955,722.891558
212niā niā1,007,118.1065212232953,025.9516370
213su tē1,006,879.8459308233撅 畾952,866.1363110
2141,006,220.9715886234 945,355.1039262
2151,005,814.3343136235phi̍h phi̍h939,902.504568
2161,003,727.82801,222236niáu 曌936,643.0876109
217憪 憒998,484.4623642237giâu 935,426.0835195
218 992,147.6783139238銝 憭932,799.3383494
219 988,665.83312,032239án chóaⁿ932,018.64292,134
220986,416.5549191240撠 撌914,364.991349
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 570,903 Tokens: 4,819,219   最近查詢時間:2020/1/22    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶