Hàn-lô Tâi-gú-bûn im-chiat siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文音節相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  [ 5 ]  6  7  8  9  10  11  12  13  14   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾63嚙踝蕭, 2492嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=20K) freq-ab(>=40) 嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=20K) freq-ab(>=40)
161gī niū1,297,879.045856181鞈 鞈1,204,543.1638389
162皜 皜1,297,839.023146182蝝 蝧1,200,584.6170578
163蝯 蝜1,293,437.7567362183 1,197,501.4283268
1641,291,254.01835221841,191,495.9029965
165 1,290,364.773941185 1,186,309.0123195
166 1,289,222.10491031861,180,266.6988235
167chhih chhih1,268,821.03591001871,161,669.3986225
168瞍 瞍1,265,615.4491742188 1,142,666.319346
169 1,260,672.961480189擛 擛1,136,874.400667
1701,255,187.2980138190phut phut1,134,605.4825111
1711,247,534.9993373191ngia̍uh ngia̍uh1,130,686.101162
1721,241,468.75552,324192káu hiā1,123,980.174640
1731,237,832.210851193 1,123,081.1936473
174kiám chhái1,237,098.8590794194 1,121,103.329189
1751,235,362.64282,5331951,108,372.8452238
176kàn kiāu1,234,075.6975401961,106,110.5106635
177閮 蝺1,229,224.19142821971,104,743.59991,229
1781,215,596.1885192198 1,100,304.8941175
179 1,206,666.49472,8371991,099,492.8281239
180 1,206,589.8775378200liam mi1,097,208.1948104
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 570,903 Tokens: 4,819,219   最近查詢時間:2019/10/24    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶