Hàn-lô Tâi-gú-bûn im-chiat siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文音節相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  [ 4 ]  5  6  7  8  9  10  11  12  13   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾63嚙踝蕭, 2492嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=20K) freq-ab(>=40) 嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=20K) freq-ab(>=40)
121 1,615,039.297954141隞 隤1,414,768.85533,063
122lô͘ môa1,612,206.021847142hō ló1,406,747.9923487
1231,602,004.36172,344143瞉 皝1,403,162.8366193
1241,600,230.1777523144lāi hio̍h1,395,673.812961
125mi̍h kiāⁿ1,595,477.88681701451,393,158.405091
126la tí1,573,598.9086122146khoaⁿ khoaⁿ1,393,015.933780
127蝧 霅1,559,168.6085582147ta̍uh ta̍uh1,391,610.6310363
128thit thô1,533,873.5828293148 1,391,258.239667
1291,516,293.9543199149 1,390,770.9513577
130têng tâⁿ1,511,661.709454150hiat ka̍k1,375,775.416298
1311,507,032.3485353151 1,375,205.3900148
132頨 頠1,506,164.93572,1621521,346,368.2696846
133蝺 頛1,498,669.1148298153ut chut1,341,994.767153
134摰 撌1,496,221.87675,348154 1,330,572.5206165
135 1,477,221.8675741551,329,294.598182
136hōan sè1,463,762.6037226156sì kè1,327,951.2774184
137lām sám1,444,127.5220162157hau siâu1,326,403.166858
138隞 蝝1,443,497.4494372158 mih1,322,015.72432,049
139 1,443,160.021845159hiông hiông1,308,128.6570305
1401,420,291.77541,639160hoaⁿ hí1,305,755.866341
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 570,903 Tokens: 4,819,219   最近查詢時間:2020/1/22    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶