Hàn-lô Tâi-gú-bûn im-chiat siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文音節相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  [ 3 ]  4  5  6  7  8  9  10  11  12   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾63嚙踝蕭, 2492嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=20K) freq-ab(>=40) 嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=20K) freq-ab(>=40)
81 2,111,716.28692,4471011,778,543.415777
82 sāi2,065,355.9031423102kan taⁿ1,773,394.92881,890
83暾 曋2,031,255.7216401031,770,986.68222,890
842,016,126.2482141104靘 颲1,768,490.3665101
85sà sà1,997,260.2110821051,761,101.8937162
861,985,158.9053271106sió khóa1,757,505.7771170
87 1,965,734.76161,759107 1,756,398.225442
88 1,948,236.8650618108銝 撣1,748,731.90356,213
89kut la̍t1,940,232.03601031091,745,255.65891,458
90cha bó͘1,924,462.82471,390110霅 撖1,736,539.4421596
91teng hû1,908,517.9699204111 1,715,208.0227395
921,903,307.5477855112瞈 蝟1,704,750.207441
931,888,158.26992,344113蝜 蝥1,703,360.38671,156
94cháiⁿ iūⁿ1,888,147.885556114 1,696,273.1580328
951,879,103.0939115115 1,670,046.2207250
961,848,169.7800471161,655,323.56453,092
97lah jih1,835,943.0077180117蝢 擐1,634,147.29332,638
981,833,895.17982191181,633,705.2216579
99 1,822,024.92482,514119ia so͘1,625,538.598357
100hiau pai1,781,432.187476120kó͘ chui1,620,504.3398130
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 570,903 Tokens: 4,819,219   最近查詢時間:2020/5/29    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶