Hàn-lô Tâi-gú-bûn im-chiat siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文音節相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  [ 2 ]  3  4  5  6  7  8  9  10  11   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾63嚙踝蕭, 2492嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=20K) freq-ab(>=40) 嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=20K) freq-ab(>=40)
41 3,080,691.53692,869612,558,330.654143
42 3,070,714.393457562o ló2,480,590.6193909
43 3,064,319.410349632,466,575.97826,786
443,053,751.517311664gông ngia̍h2,449,766.660389
45隤 雓3,028,650.62835065hêng sū2,413,174.8833263
462,970,312.76971,61066phò tāu2,408,689.219574
47pùn sò2,854,785.44409467 2,359,330.6967236
482,849,109.0976133682,352,438.6508817
492,835,032.4822209692,346,421.0530702
50 2,797,522.282947570撌 蝬2,326,269.51815,441
51 2,794,141.57668171chò hóe2,290,812.0584144
52 2,791,462.789450722,274,993.720854
53chhit thô2,782,931.331760473han chî2,268,058.586782
542,760,744.42266474銵 鋆2,245,617.3245137
55蝐 蝚2,744,259.833241752,202,604.3005102
56 2,694,005.4160303762,200,009.7591126
57 2,657,661.221616,77777撟 韐2,176,771.98241,026
58 2,631,370.83316278tok hui2,166,675.9389261
59án ni2,572,029.99426,14379kho ní2,160,504.3155202
60 2,562,016.86528,07680pīn tōaⁿ2,136,146.896850
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 570,903 Tokens: 4,819,219   最近查詢時間:2020/5/29    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶