Hàn-lô Tâi-gú-bûn im-chiat siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文音節相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 5  6  7  8  9  10  11  12  13  [ 14 ]  15  16  17  18  19  20  21  22  23   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾63嚙踝蕭, 2492嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=20K) freq-ab(>=40) 嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=20K) freq-ab(>=40)
521 386,907.462360541閰 蝝370,929.1377515
522cheng piàng386,472.724457542siūⁿ khì370,776.912890
523 386,002.527271543370,758.8535498
524 385,713.952974544 368,679.8689215
525蝢 暻385,151.6517635545gī gī367,887.907548
526 382,454.7699601546畾 敹366,869.1639141
527382,126.2171333547 365,755.5735469
528kì kì378,198.538640548364,459.3715171
529 378,138.0514752549 364,191.1532198
530377,869.6280184550361,846.47867,032
531 377,529.7514242551靽 霅361,300.2074481
532kāng 甈377,396.22481,204552敺 敺361,123.2854155
533 377,270.5168405553蝢 蝢360,573.830552
534lò lò376,350.384764554360,451.058251
535 376,186.040745555359,801.02431,256
536374,587.5110787556 358,690.6022285
537374,585.7125340557 358,625.49162,757
538tàu saⁿ374,464.6711162558356,765.9331599
539 372,232.1390841559瞍 摮355,431.23892,563
540 372,138.2316819560撟 敹353,496.1289140
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 570,903 Tokens: 4,819,219   最近查詢時間:2020/5/29    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶