Hàn-lô Tâi-gú-bûn im-chiat siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文音節相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 2  3  4  5  6  7  8  9  10  [ 11 ]  12  13  14  15  16  17  18  19  20   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾63嚙踝蕭, 2492嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=20K) freq-ab(>=40) 嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=20K) freq-ab(>=40)
401ǹg 531,023.4881647421 496,223.187743
402gín á530,905.36192,914422kin 496,140.379043
403ka kī525,613.3383426423憟 憒494,874.980287
404 522,822.98861,502424頞 蝺493,917.0255974
405擗 撱522,770.8826122425491,927.7836158
406522,154.4511195426491,461.887650
407 519,435.6089134427 490,684.843344
408515,660.46401,215428靽 隞490,681.8440528
409àn cháiⁿ515,539.203553429 490,440.479085
410514,747.5945148430490,084.59262,077
411 514,012.5659187431鈭 敺485,700.52733,370
412慦 慦513,658.8283828432485,372.6971331
413512,382.9287930433484,804.3222273
414 511,513.169354434蝯 憍479,840.0851667
415 511,069.961194435bong 478,821.7683441
416 510,763.5415713436hoan 477,879.557365
417 507,736.5853210437 475,959.2549225
418 502,110.4449795438theh lih474,351.019249
419kan na498,493.3096546439chhiâng chāi473,301.750761
420 498,452.4263448440469,497.5087882
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 570,903 Tokens: 4,819,219   最近查詢時間:2020/5/29    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶