Hàn-lô Tâi-gú-bûn im-chiat siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文音節相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  5  6  7  8  9  [ 10 ]  11  12  13  14  15  16  17  18  19   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾63嚙踝蕭, 2492嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=20K) freq-ab(>=40) 嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=20K) freq-ab(>=40)
361khok khok605,698.124175381563,981.9235178
362 602,332.0459104382562,095.2980529
363600,640.500551383隞 雿561,673.6220336
364gāng gāng599,066.843852384561,278.7429228
365597,250.1729665385han bān559,586.656756
366憭 憿595,197.7995489386hn̄g hn̄g559,579.244383
367瘜 摨593,726.83911,820387 559,383.4086373
368tiuⁿ tî593,122.873264388553,509.7439173
369chheⁿ chhau592,854.258260389hû 憳552,025.7224127
370588,027.67581,063390550,044.6735662
371鞎 鞎585,411.5973271391549,256.889346
372581,576.0854584392憯 餈547,760.3637255
373 580,582.0426164393547,168.9038435
374 576,434.89342,120394撣 鋡544,448.2868319
375 573,721.3292783395 541,120.3229134
376ām kún571,152.954762396 538,255.9147159
377568,025.1836502397 536,015.058846
378chit má567,962.57801,703398 533,589.3656153
379 566,258.21832,174399颲 擏532,563.436451
380565,192.0748360400 531,909.9320124
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 570,903 Tokens: 4,819,219   最近查詢時間:2020/5/29    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶