Hàn-lô Tâi-gú-bûn im-chiat siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文音節相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾63嚙踝蕭, 2492嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=20K) freq-ab(>=40) 嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=20K) freq-ab(>=40)
1 4,819,219.00007121 3,923,970.8508107
2 4,786,434.204114622tām po̍h3,883,035.6495201
3 4,772,879.365410323chī chūi3,828,956.602658
4瑼 璁4,766,450.861127124 3,828,355.7448284
5敶 敶4,718,817.62504725頩 頨3,784,803.5336100
6 4,709,955.0804432263,772,814.70734,398
7 4,709,061.514117127 3,761,891.90622,895
8 4,687,183.65757128摰 摰3,713,147.163594
9 4,673,889.514716229tāi chì3,700,049.30861,805
10頨 頨4,653,047.669511330 3,524,302.2338943
11 4,606,603.52946531khang khòe3,517,758.7186613
12 4,590,420.392724332liâm piⁿ3,451,653.0542563
13蟡 蝳4,528,880.93771,81533lâ sâm3,430,464.4933131
14 4,450,355.777998343,347,938.54041,309
15 4,197,373.83858135隡 靽3,333,775.431241
164,194,267.207014636 3,285,023.1534125
17擏 擏4,188,619.529054373,237,882.7641465
184,169,223.60454,16938瞍 瘙3,220,084.102147
19撖 撖4,159,805.52424539 3,213,505.891867
20 4,002,829.99584540 3,144,824.289141
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 570,903 Tokens: 4,819,219   最近查詢時間:2020/5/31    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶