Hàn-lô Tâi-gú-bûn im-chiat siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文音節相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
第 [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10   頁 後壁10頁  , 總共63頁, 2492筆資料
編號bigramCor(>=20K) freq-ab(>=40) 編號bigramCor(>=20K) freq-ab(>=40)
1ㄆ ㄇ4,819,219.00007121矛 盾3,923,970.8508107
2玻 璃4,786,434.204114622tām po̍h3,883,035.6495201
3蜘 蛛4,772,879.365410323chī chūi3,828,956.602658
4檳 榔4,766,450.861127124吩 咐3,828,355.7448284
5彷 彿4,718,817.62504725蹧 躂3,784,803.5336100
6斟 酌4,709,955.080443226歡 喜3,772,814.70734,398
7狐 狸4,709,061.514117127朋 友3,761,891.90622,895
8ㄅ ㄆ4,687,183.65757128宇 宙3,713,147.163594
9葡 萄4,673,889.514716229tāi chì3,700,049.30861,805
10躊 躇4,653,047.669511330煩 惱3,524,302.2338943
11艋 舺4,606,603.52946531khang khòe3,517,758.7186613
12咖 啡4,590,420.392724332liâm piⁿ3,451,653.0542563
13祈 禱4,528,880.93771,81533lâ sâm3,430,464.4933131
14玫 瑰4,450,355.77799834研 究3,347,938.54041,309
15冕 旒4,197,373.83858135伶 俐3,333,775.431241
16驕 傲4,194,267.207014636頷 頸3,285,023.1534125
17駱 駝4,188,619.52905437佳 哉3,237,882.7641465
18耶 穌4,169,223.60454,16938漚 汪3,220,084.102147
19寂 寞4,159,805.52424539垃 圾3,213,505.891867
20胭 脂4,002,829.99584540瘟 疫3,144,824.289141
轉去首頁      上頭前   頭前10頁   頂一頁   下一頁   後壁10頁   上尾頁
Types: 570,903 Tokens: 4,819,219   最近查詢時間:2023/12/4    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶