2002 TÂI-ÔAN-LÔ-MÁ-J‚ KÀU-HÃK KAP GIÁN-KIÙ KOK-CHÈ HÃK-SÝT GIÁN-THÓ-HÖE

TÄI-HÖE G‚-THÊNG大會議程

Sî-kan : 2002.7.14     Të-tiám : Tâi-tang-su-höan-hãk-„° Gí-kàu-hë 台東師範學院語教系

[報名]  [研討會首頁]  [安裝Taiwanese Package] [安裝Acrobat Reader]        

Sî-kan

Chú-chhî-jîn

G„-thêng

8:20 8:50

Tiu° Hãk-khiam張學謙

Pò-tò報到

8:50 9:00

Të° Liông-úi鄭良偉

Khai-b³ 開幕

Sî-kan

Káng-ián-chiá

Choan-tê/tôe ián-káng tê/tôe-bõk

9:00 9:30

Të° Liông-úi 鄭良偉

語法模板上的聲調變化─認知及測驗

9:30 10:00

Henning Klöter

The History of Pçh-öe-j„ (Eng-bûn)

10:00 10:30

Hioh-khùn, khai-káng, chiãh tiám-sim歇睏、開講、食點心

Sî-kan

Chú-chhî-jîn

Hoat-piáu-jîn

Lün-bûn tê/tôe-bõk

A
10:30

11:15

Lí Khîn-höa°
李勤岸

Sakai酒井亨

探求Holo台語中間ê非漢語語詞─羅馬字寫書寫法ê正當性

Tiu° Hãk-khiam
張學謙

東是東,西是西,永遠?台灣人對台語文字ê態度研究

Chiú° Ûi-bûn
蔣為文

台灣白話字häm越南羅馬字ê文字方案比較

B
11:15

12:00

Lîm Chheng-
siâng
林清祥

Tân-të°Hông-
giâu
陳鄭弘堯

計算台語功能詞ê 頻率 ─「台語網」白話字文獻語料庫ê 應用之一

Të° Si-chong
鄭詩宗

Lçk-sú chiü° Tâi-gí Phôe-hu Kho-hãk Kháu-gí kap Sýt-gí ê Pí-kàu Tiau-cha--Kiàn-l…p Pún-th‾ Phôe-hu Kho-hãk Gí-giân Sû-lüi-kh± kap Khò-thêng

Chan Chèng-g„
曾正義

Iöng Pçh-öe-j„ siá sû ê kui-höan gián-kiù

12:00 13:30

Tiong-tàu-t¢g 中晝頓

Sî-kan

Chú-chhî-jîn

Hoat-piáu-jîn

Lün-bûn tê/tôe-bõk

C
13:30

14:30

G² Siù-lë
吳秀麗

Niô Siok-hüi
梁淑慧

「幼兒台語班」的教學實務kah成果

Lîm Ngá-bûn
林雅雯

國小學生學習白話字ê課程安排及發現

Iû Chèng-iàn
游政燕

配合白話字教學ê趣味活動

Lâu Phài-chû
劉沛慈

白話字教學ê評量原則kap方法

D
14:30

15:15

Tiu° Hõk-chû
張復聚

Kh‾ Tiông-b²
許長謨

白話字t„九年一貫母語教學ê佈建kap統整

œg Chin-kiù
黃真救

再訪白話字ê分寫kap連字變音

Chhòa Têng-hú
蔡澄甫

白話字教學中存在的疏失的探討

15:15 15:35

Hioh-khùn, khai-káng, chiãh tiám-sim歇睏、開講、食點心

Sî-kan

Chú-chhî-jîn

Hoat-piáu-jîn

Lün-bûn tê/tôe-bõk

E
15:35

16:35

Tiu° Hãk-khiam
張學謙

Lí Khîn-höa°
李勤岸

Harvard Tâi-gí-khò 1 tang pêng-k‾

Tân Tek-hôa
陳德樺

台語文運動ê社會意義

Iû° Ún-giân
楊允言

台語拼音符號ê競爭─以TLPA kah白話字做例

Lâu Kiãt-gãk
劉杰岳

Sú-iöng Unicode lâi chhú-lí POJ

16:35 17:00

Pì-b³ & Kang-chok jîn-ôan kiám-thó-höe閉幕&工作人員檢討會