From: "TADA Kei(多田)" <tada@gengo.L.u-tokyo.ac.jp>

Subject: J…t-pún teh kà Tâi-gí ê Täi-hãk miâ-toa°(日本teh教台語ê大學名單)

Date: Fri, 14 Nov 2003 20:57:24 +0900

Góa beh thê-kiong J…t-pún teh kà Tâi-gí ê Täi-hãk ê miä-toa°. Góa tòa t„ Tang-kia°, s‾-í Koan-se të-khu, Kiú-chiu të-khu, Tang-pak të-khu, Pak-hái-tö tt ê chêng-hêng bô sá° ü liáu-kái. Kia° ü kúi-ê làu-kau khì.

beh供日本國tehê大學名單。我住t„東京所以關西地區、九州地區、東北地區、北海等等ê情形無甚有了解,驚有幾個所在漏去。

Kà Tâi-gí ê kàu-siü siöng-kài chë s„ Tâi-ôan-lâng (töa-p³-hün ü J…t-pún kok-chek), kî-tha s„ J…t-pún lâng. Ü 1 keng Täi-hãk ê läu-su s„ Ë-m£g (Amoy) lâng ëng 『台灣 kà.

教台ê教授尚介chë是台灣人(分是日本國籍)其他是日本人。有一大學ê師是廈人用『台灣』教。

Ü kúi-ê Täi-hãk beh kà Tâi-gí, ˜-kú Tiong-kok-lâng teh hóan-tùi kóng "nä beh khui hong-giân khò, seng khui Siöng-hái-öe ê khò" (In-üi t„ J…t-pún ê Täi-hãk läi ü chiok chë Siöng-hái läu-su), Tiõh an-ne iáu-böe sêng-l…p.

有幾個大學beh語,˜-koh國人teh講:beh言課,上海ê課!因為t„日本ê大學有chë上海),著安呢猶未成立。

T„ J…t-pún kà Tâi-gí lóng ëng POJ. In-üi POJ ü lçk-sú, it-t…t iöng kàu hiän-chhú-sî, s…t-chè siöng t„ J…t-pún chhut-pán ê Tâi-gí kàu-châi ( nä ü hù chèng-khak hoat-im ê ), tiõh s„ ëng POJ:

T„日本國教台攏用白字。因為白字有歷史一直用到現此時t„日本國出版ê教材(若正確發ê),著是用白

『台灣,『台灣初級』(Chok-chiá bat t„ 東京外大, 筑波大kà Tâi-gí) (Che 2 pún í-keng ü Tiong-bûn-pàn, tui chhut-pán)

德『台灣』、『台灣初級』bat t„東京外大、筑波大學教台語)(這兩本已經有中文版tùi出版

村上嘉英CD EXPRESS台灣語(Chok-chiá s„ 天理大學 Tâi-gí kàu-siü)

村上嘉英『CD EXPRESS台灣語』(作者是天理大學台語教授)

[木通]口靖台灣語會話(Chok-chiá s„ 東京外大 Tâi-gí kàu-siü)

[木通]口靖台灣語會話』(作者是東京外大台語教授)

鄭正浩台灣語基本單語2000(Chok-chiá s„ "Notre Dame 清心女子大學"[岡山縣] kàu-siü)

鄭正浩『台灣語基本單語2000』(作者是「Notre Dame清心女子大學」(岡山縣)教授)

J…t-pún teh kà Tâi-gí ê Täi-hãk miâ-toa° :

日本teh教台ê大學名單:

關東地區

n          東京外國語大學(Tokyo Gaikokugo Daigaku)[東京都]

n          麗澤大學(Reitaku Daigaku)[千葉縣]

n          大東文化大學(Daito Bunka Daigaku)[東京都]

n          慶應大學(Keio Daigaku)[東京都]

(以前教過)

n          櫻美林大學[Obirin Daigaku][東京都](今年teh教客話)

n          筑波大學[Tsukuba Daigaku][茨城縣]

中京地區

n          名古屋外國語大學(Nagoya Gaikokugo Daigaku)[愛知縣]

n          愛知大學(Aichi Daigaku)[愛知縣]

關西地區

n          天理大學(Tenri Daigaku)[奈良縣]

資料提供:多田(Tada Kei)  漢羅整理:盧永芳、楊允言