Hoa-täi-hù-s hãk-nî të hãk-kî j-nî-á Tâi-gí khò-têng
花大附小 94 學年 1 學期 二年仔 台語  課程      
01 DOC PDF Tâi-gí chü-ng¯ kài-siäu (台語自我介紹)    丹宏 丹宏妹   補充說明 DOC PDF
02 DOC PDF Tiong-chhiu mê (中秋暝)    全班 雨璇 楊昕 名鴻 信基 柏揚 丹宏 (無好聽)   說明 DOC PDF
03 DOC PDF Chúi-kó (水果)    全班唱 全班唸 柏揚唱 丹宏唱 昶佑 漢威 丹宏 逸安 丹宏妹   說明 DOC PDF
04 DOC PDF Ioh b-chhai koa (臆謎猜歌)    丹宏 丹宏妹
05 DOC PDF Hóe-kim-k¬ (火金姑)    丹宏Solo 丹宏妹
06 DOC PDF Chhin-chiâ° g³-chãp (親情五十)    丹宏+妹   補充說明 DOC PDF
07 DOC PDF Chhù-läi ê lâng (厝內的人)    丹宏
08 DOC PDF Chãp-j s-siù° koa (十二生相歌)    丹宏Solo 丹宏的媽
09 DOC PDF Góa beh chiãh-p¤g (我欲食飯)    丹宏+妹
10 DOC PDF Hó pang-chh (好幫手)    丹宏+妹
11 DOC PDF Sèng-tàn läu-lâng (聖誕老人)    丹宏
A1 DOC PDF (嫦娥)    丹宏    A2 DOC PDF (挽星) 網路版(圖/文/聲音)   
 • 請用1024*768瀏覽

 • 頂學期(93.2)的資料
 • 下學期(94.2)的資料

 • 本網頁最近修改日期:
     2011/2/18
 • 最近閱讀日期:
     2020/5/30

 • 課程說明
 • 本網站相關台語教材
 • 國台語對照辭典
 • 本網站首頁
 • 台語羅馬字教學網站
 • 鹹酸甜台文工作室
 • 建立本網頁,希望家長一起承擔孩子的母語教導工作。
 • 這是花大附小二年級導師所選定的教材,二忠家長楊允言協助整理。
 • 這份教材包含台語羅馬字,您可下載WORD格式檔案,需安裝 Taiwanese Package (備站1)(備站2),或者,只要安裝 Taiwanese Serif字型即可,請將此字型檔Copy至字型檔目錄下。WORD請用XP以上版本,注音符號才會標示在漢字右邊。
 • 您也可用PDF檔案讀取(跨平台,不限Windows作業系統,需安裝 Adobe Acrobat Reader(免費軟體)(感謝劉杰岳協助轉檔)。
 • 原則上老師只帶孩子朗讀/唱課文,不教導羅馬字,不過因為台語漢字書寫並不一致,且孩子所識漢字有限,所以課文中並列羅馬字,以藍色表示聲母(子音)、棕色表示韻母(母音)和聲調,協助孩子在掌握拼音規則後,能正確讀出。
 • 若您有任何寶貴意見或想法,歡迎跟班群老師或者 楊允言聯絡。
 • 其它的說明請點這裡 (說明檔的最近更新日期: 2005撟913, 最近閱讀日期: 2016/7/24 )
 • 本網頁管理者: 楊允言