A花,mài kä 人拖leh phah--lah

Kiãtgãk

Chëng 細漢讀冊A-soat tö chiâ° 欣慕「China文化」,是án-chóa° në?究真講--China人講he 「北á話」尖嘴兼捲舌,sian 學都學bë-hiáuiãh tiõh 罰錢 iãh tiõh hông 笑;iáu-koh 有課本內底寫hiah-ê 5000ê 文化」jöa 偉大 tú jöa 偉大,A-soat án-chóa° kan-ta°感覺實在有夠hàmsian 想都想無àu-k‾ nah ë pì° 偉大。「China文化實在太深、太高明,」A-soat 心肝頭tiä° án-ne 想,「tiõh-ài 好好á 來學」。

chäm-á A-soat 聽人講台語保存唐朝古音,phëng ákoh-khah 古早,choa°-á tòe 人去學「TLPA」,去考「鄉土語言」教師,soah pì°-chiâ° 老師tiàm 國小leh phiàn gín-áSiáng chit-má gín-á 加真 káu-kòai,不sám時都老師längkoh A-soat á 尖尖,bë-su --lehA-soat kah,目屎kâm kî° kä gín-á 講:「老師極辛苦,beh lín 極高深ê China文化。老師照教育部ê 規定教lín TLPAlín ài 體諒…。」

t¡gA-soat hông 叫去校長室,校長chhoh:「是án-chóa° kä gín-áleh phahkoh 講是教育部ê 規定…。」A-soat sacháng,差sýt-á hông chhia-pùn-táuPóe kui p¬ 久,chiah 知教育部早取消教人TLPA ê 規定。

愈想愈iàn-khìA-soat choa°-á 招朋友A花做夥去拜訪師父Tang-si

去到A-soat 問講:

Tong-si 師父,是án-chóa° TLPA ê 功夫練愈sêng ?」

Óe,我˜Tong-si˜-thang 亂呼。你che 問題真好,人ë pì° 猴,koh pha-pha sì-kè tâu,確實是人類學大突破。其中必有縁故。Che tiõh-ài 來去請教發明chit套功夫ê 師公。」

Ah 師公˜是講beh 閉關練功?敢見--人?」

ChhéChhéChhésiá°-mih ˜ 敢見--人,是˜ 愛坑--人。頂回是kóa名字寫˜-tiõh-- niâ,仙人phah --lahmài koh thçh起。行,我chhöa lín 來去i bih hia。」

眾人起行,來到in 師公bih hia。講著A-soat in 師公,人稱「未凸假凸博士博台語尫姨」,正是Ang-î 大師。A-soat 行禮煞koh kä 因端說分明。Ang-î 聽了笑bi-bi  講:

Che 講破˜ 3圓。‹-koh 尫姨kám hiah 好做?看lín 有慧根,本門ê 心法秘招傳--línBë-tàng koh 漏洩---去,知--無?」

眾人號齊應:「是─!」

「做尫姨上重要ài 有智識,˜-koh千萬˜-thang kâng 教,而且tiõh 5 khanghông ká-ná bat koh ká-ná ˜ batán-ne 人感覺你道行高深,自然tö ë 來拜師。」

Ah ˜ bat ê 智識?」

‹ bat mä tiõh bat,硬chì° 到底,khah 大聲--ê --lah。」

H²~,原來如此這(ché)般。」

Ah án-chóa° 學本門ê 功夫了後,人ë ˜ chiâ° 人,soah sêng ?」A-soat 續落去問。

Ang-î ùi 尫架桌頂thçh 1 本《語音學入門》,péng 到國際音標,母音(vowels) 正手pêng hit chöa h³ tãk-ê 看:「其實lín chhím---akan-ta°無去注意--niâ。台語ê 圓唇母音有3 種,ài 尖嘴ê [u]sió--che tö ë-tàng 輕鬆發音ê [o]häm á ài khah ê [ɔ]。」

Tam 1 下嘴唇,Ang-î 繼續開示:「台語發音lóng-mä 輕鬆自然,講--ê khùi°活,聽--ê 爽快。無像he á話,講話嘴á tuh-tuh。」

Hâ°-á,原底lán 台語kap he á話有chiah-ê 差別--¬ …。我chín chiah 知!」A花親像chhoah-1-tiô

Koh --leh,連he áê 『ㄨ』雖bóng kap lán ê u beh kâng beh kânglóng[u]˜-koh lán 台語無像北á話嘴ài hiah 尖。Che á話講久--來,嘴tö ná --來,無sêng sêng siá°?」

「老師lóng kâng教…。」A-soat kãuh-kãuh 唸,sió-khóa teh chheh ê 款。Hiông-hiông 想著siá°A-soat koh hiâu疑問:「‹-koh lán leh 講台語ä?」

Lán TLPA初初是用北áê 音來寫台語音,當然發音ë 增差kài chë;照北áê 音來讀台語,當然mä kap ákäng款,ë 尖嘴、sêng猴。像Aê 名,台語音讀[hoe]真好勢,lán 照北á ê 寫做[hue],若照lán ê 讀,嘴á tö khah 尖,tö náná sêng --a-lah。」

Chit Tang-si 插話:「偷學lán ê 步數,koh 翻頭kä lán kah 半小死ê 通派,前幾工in 派大學者苦--死講kóa 543,講kah sà-sà,聽講全台灣無人看有。‹-koh 內底講白派花寫做 hoe,無寫hue,讀著怪怪。Lán mä 是寫hueIn ˜beh kä lán 贊聲,合齊來對付白派?」

「都講你功夫學無透,beh 做師公koh --leh。通派通到北京去,kap 漢派無siá° 增差。白派kap lánpë-á-kiá° 關係,ë-tàng thàng 全世界,beh 聯盟當然kap khah ê 白派kap。另日á 勢面好chiah kä pë chhia kah 倒。Hehheh…」講到chiaAng-î 大師又koh bi-bi

Án-ne lán ˜ài 改正lán ê 寫法?」Achhöe 著機會緊問師公。

「都講lín 功夫淺 ˜Che ˜ tiõh--ê mä tiõh 假做tiõh,硬chì° tiõhsio-siâng khah 大聲--ê --lah。無,lín kiohROCán-chóa° 猶原khiä 在在?」

「師公高明。」A花學著chiah chë 心法,暢kah。緊phâng h³ in 師公。

Ang-î kah 歡喜,hah 1 嘴茶koh --落:「5000ê China文化若學kah 是簡單1句──pçh-chhãt 比大聲--lah。」

TiõhTiõhTiõh!」A-soat 聽著差sut-á làu 下頦,˜-koh soah ná ná tùi-tâng,「我lóng kä pçh-chhãt liãh準是真--ê,莫怪sian想都想無àu-k‾文化是偉大t„ toh?」

Tang-si tìm頭接落去講:「白派ê göng-tuh göng-tuhlóng kioh是茶k‾安金iáuhûiLán 吸收China 文化,ë-hiáu pçh-chhãt 比大聲,in beh nah lán ë 過?Hahaha…」

Bë bái,有得著我ê 真傳。我閉關ê 你來代理本派ê 掌門人。」Ang-î täi-chì 交帶煞,看A-soat講:「你chit-má iá°本派ê 功夫án-chóa° --ê-aiá°án-chóa° 本派ê 功夫了後講台語嘴ë ná 尖。Chit-má 師公考--你,是án-chóa° 你講北áê 『我』nah ë lóng pì°做『偶』?」

「我知!我知--aLán 蕃薯kiá° 講話輕鬆自然,後piah ê 母音˜[i] ê 時,lán lóng kä [u-] 讀做 [o-]。北áê 『我』讀[uo],本chiâ° tiõh-ài 尖嘴,蕃薯kiá°ê 時無愛尖嘴,tö kä [uo] 讀做 [oo]--a!」A-soat chiâ° 歡喜加bat 1 步,「莫怪我以早北álóng 好勢,原來lán 蕃薯kiá° 講話生本是輕鬆khùi--ê。」

「我--a!是án-chóa° 『國([kuo])語』lán 蕃薯kiá° lóng 好勢,tiõh-ài kä 當做『狗([koo])語』來講chiah ë 續嘴。」A有新發現。

師父級ê Tang-si mä 曉悟,說:「莫怪我人教講台語有介音[i] kap [u],無人聽有,我ka-t„ mä kah hoe-hoe。」

師公koh 開示:「蕃薯kiá° mä 是人,人 ë-tàng ê 聲,用母音kap 子音來說明, tö lóng ë-hiáu--a;根本免用hit àu-k‾ ê 介音觀念,愈講愈hoe niâ。」

Ang-î chit時目chiu 展大蕊繼續講:「‹-koh 你教--人猶原tiõh 用介音來教,人聽無chiah ë kioh是你學問飽、ka-t„ han-bän--lah。」

「確實高招。欽佩!欽佩!」Tang-si koh 想著重要ê 問題:「Ah án-ne-se° --去,人t„ ë pì°-chiâ° 猴?」

Ang-î 捻嘴鬚,sçh-sçh 唸:「語言影響進化,che höan-sè ë-tàng thçh Nobel賞。」Hiông-hiông tì覺無嘴鬚thang 捻,Ang-î hah 1 嘴燒茶,chiah koh liâu-liâu-á講:「你是學者,我問--你,siá°-mih 動物嘴á 尖尖?」

Ah 都猴˜…?!Ai-iàkoh 有豬!!」

TiõhLán 祖公聽he álóng tiä° tiõh 尖嘴管,choa°-á kä á話號做豬á話,講豬áê tö kä 尊稱豬á。其實˜ phì°-siù°--人,是leh o-ló in 文化kài 高明、khah 進化--lah。」

眾人聽kah chhìn汗流停,齊聲:「英明!英明!」

Ang-î koh thiah 分明:「人in China 文化ê 精神──pçh-chhãt 比大聲──lán kah 有透--achit-má lán tiõh 好好á 來實行,實行ê 方法kängtiõh --in──kui工練siáu話。免幾冬久,lán tö是台灣上高明、上進化--ê。等我閉關,功夫練成,chiâ° 做仙了後,lín kä 本先覺練ê siáu話記錄---來,號做台語siáu說,tö ë-tàng chiâ° 做世界一流ê 文學作品、聖經兼啟示錄--a。到時lín pë Ang-î流芳萬世--lah!」

Ang-î kap TLPA,萬歲!萬歲!萬萬歲!」