Ún-giân ê bûn-chiun 允言ê文章          

[轉去Ungian網站首頁]     [轉去本網站台語文首頁]        本網頁最近翻新時間: 2018/9/16      最近閱讀時間:2019/11/12
注意: 1. 看台語文章請[安裝Taiwanese Package]。 2. Beh看PDF格式檔案,請 [安裝Adobe Acrobat Reader]
[ 論文] [ 演講] [ 創作] [ 改寫] [ 評論、訪談] [ 報導] [ 技術報告] [ 其它]
1. 論文
2. 演講
3. 創作
4. 改寫
5. 評論、訪談
6. 報導
7. 其它
  • 1994~96 1994~1996(主要) BBS發表ê資料(無一定是我寫ê(Google chhē--ê )
台語華語辭典

阮兜講台語
阮兜講台語
台灣記憶

花蓮風景

人客ùi tó free counters Un-gian Iunn

Create Your Badge

台語文句欣賞