free counters     
(1) 選查詢方式: 漢字查白話字(發音)
白話字查: 完整    無聲調    查入聲    用韻母查
(2) 輸入字/音:                                                    看統計資料
(3) 選擇: Chhēê字beh連去台文華文線頂辭典     
使用說明: 1. 台語線頂字典主要ê用途是: (1) Beh查某一个漢字按怎讀(尤其是人名) (2) 用音(白話字)查kâng音字。 一pái kan-na查一个音/字。 假使beh查台語詞,請去台語/華語線頂辭典
2. 設使你用白話字查,你會sái (1) 輸入完整ê白話字 ((a) 聲調用數字,第1/4聲會sái免寫數字 (寫無要緊) (b) 鼻音用 「N」 iah是「nn」 (c) o͘ 用「ou」) (2) 無phah聲調 (輸入a會出現 á à â ā a̍ ah a̍h(3) 查入聲字 (輸入a會出現 ap a̍p at a̍t ak a̍k ah a̍h(4) 查kâng韻母ê (輸入o會出現 bo bó bò bô bō chho chhó chhò chhô chhō cho chó chò chô chō go gó gò gô gō ...
主要資料來源:廈門音新字典 甘為霖      程式設計: 楊允言
感謝:劉杰岳提供Taigi Unicode字型, 暗光鳥ê提供 Asc2TP/TU數字轉調符程式
需求:請安裝劉杰岳開發êTaigi Unicode字型,帶調符ê白話字chiah會tàng正常顯示      第一版 2003.1     版本說明
[網站首頁] [台語羅馬字進修教學] [台語百科全書] [Ún-giân首頁] [台文華文線頂辭典 / 統計] [台文語料庫/台文語詞檢索/統計]
[台日大辭典試讀版]   [台語網]   [台語Unicode轉碼工具]   [台語線頂聖經]   [華台轉換系統]   [輕鬆台語漢字輸入法]
[台語羅馬字教材/資料] [台語笑詼代] [線頂讀台文] [母語家庭] [研討會/論文] [台語文計算語言學] [台語詞頻資料]
[暗光鳥ê] [台灣文學研究工作室] [台灣語言與教育研究網站] [白話字文物展覽] [台語信望愛]