Tâi-gú bîn-kan su-siá
台語民間書寫     

最近修改日期: 2012/5/5      最近閱讀日期:2023/12/10

台語民間書寫 A B Ch Chh E G H I J K Kh L M N O P Ph S T Th U
台語民間書寫
 • 書寫:等咧,我這支昏呷了也
 • 教育部規範寫法:等咧,我這支薰食了矣
 • 羅馬字:tán--leh, goá chit ki hun chia̍h liáu --ah
 • 類別:手畫
 • 來源:網路
 • 台語民間書寫
 • 書寫:Tek ko chhu
 • 教育部規範寫法:竹篙厝
 • 羅馬字:tek-ko-chhù
 • 類別:khǎn-páng
 • 來源:陳德樺提供
 • 台語民間書寫
 • 書寫:丟係家
 • 教育部規範寫法:就是遮
 • 羅馬字:tio̍h-sī chia
 • 類別:khǎn-páng
 • 來源:網路
 • 台語民間書寫
 • 書寫:中人(正確)
 • 羅馬字:tiong-lâng
 • 類別:車體廣告
 • 來源:網路
 • 台語民間書寫
 • 書寫:賭爛叫
 • 教育部規範寫法:
 • 羅馬字:tu̍h-lān-chiáu
 • 類別:
 • 來源:網路
 • 書寫:
 • 教育部規範寫法:
 • 羅馬字:
 • 類別:
 • 來源:
 • 地點:
 • 台語民間書寫 A B Ch Chh E G H I J K Kh L M N O P Ph S T Th U
  [轉去本站首頁]