Tâi-gú bîn-kan su-siá
台語民間書寫     

最近修改日期: 2012/5/5      最近閱讀日期:2023/12/10

台語民間書寫 A B Ch Chh E G H I J K Kh L M N O P Ph S T Th U
台語民間書寫
 • 書寫:內巷郎
 • 教育部規範寫法:內行人
 • 羅馬字:lāi-hâng-lâng
 • 類別:店面廣告
 • 來源:楊允言提供
 • 地點:台中市西區,金山街、民生路路口,三角街
 • 台語民間書寫
 • 書寫:爛趴
 • 教育部規範寫法:
 • 羅馬字:lān-pha
 • 類別:T-shirt
 • 來源:網路
 • 台語民間書寫
 • 書寫:人ㄞ角青
 • 教育部規範寫法:人愛覺醒
 • 羅馬字:lâng ài kak-chhíⁿ/chhéⁿ
 • 類別:標語
 • 來源:網路
 • 台語民間書寫
 • 書寫:利爺車、按娘偉、太歌、8啦、辣剎、皮皮挫
 • 教育部規範寫法:你的車、俺娘喂、菝仔、垃圾、咇咇掣
 • 羅馬字:lí ê chhia, án-niâ--oeh, pa̍t-á, lah-sap, phi̍h-phi̍h-chhoah
 • 類別:khǎn-páng
 • 來源:姚志龍提供
 • 台語民間書寫
 • 書寫:哩哩扣扣
 • 教育部規範寫法:????(無)
 • 羅馬字:li-li-khok-khok
 • 類別:商標
 • 來源:網路
 • 台語民間書寫
 • 書寫:里里66
 • 教育部規範寫法:離離落落
 • 羅馬字:li-li-lak-lak
 • 類別:khǎn-páng
 • 來源:網路
 • 台語民間書寫
 • 書寫:lú hó gia̍h(正確)
 • 教育部規範寫法:愈好額
 • 羅馬字:lú/jú hó-gia̍h
 • 類別:khǎn-páng
 • 來源:陳柏中提供
 • 地點:國道三號8?K附近
 • 書寫:
 • 教育部規範寫法:
 • 羅馬字:
 • 類別:
 • 來源:
 • 地點:
 • 台語民間書寫 A B Ch Chh E G H I J K Kh L M N O P Ph S T Th U
  [轉去本站首頁]