Tâi-gú bîn-kan su-siá
台語民間書寫     

最近修改日期: 2013/12/30      最近閱讀日期:2023/12/10

台語民間書寫 A B Ch Chh E G H I J K Kh L M N O P Ph S T Th U
台語民間書寫
 • 書寫:甲味仙
 • 教育部規範寫法:食袂𤺪
 • 羅馬字:chia̍h boē/bē siān
 • 類別:檳榔擔
 • 來源:網路
 • 地點:台中市中區,中正路298號
 • 台語民間書寫
 • 書寫:呷嘴香
 • 教育部規範寫法:食喙芳
 • 羅馬字:chia̍h chhùi phang
 • 類別:檳榔擔
 • 來源:楊允言提供
 • 地點:台中市北屯區
 • 台語民間書寫
 • 書寫:呷好
 • 教育部規範寫法:食好
 • 羅馬字:chia̍h-hó
 • 類別:khǎn-páng
 • 來源:中教大區社系謝孟容提供
 • 地點:台中市太平區樹孝路
 • 台語民間書寫
 • 書寫:呷飯
 • 教育部規範寫法:食飯
 • 羅馬字:chia̍h-pn̄g
 • 類別:khǎn-páng
 • 來源:中教大台語系林彥孜提供
 • 地點:苗栗縣後龍鎮,媽祖廟口
 • 台語民間書寫
 • 書寫:甲奔啦、靠夭、甲啥小
 • 教育部規範寫法:食飯啦、哭枵、食啥潲
 • 羅馬字:chia̍h-pn̄g lah, khàu-iau, chia̍h siáⁿ siâu
 • 來源:網路
 • 台語民間書寫
 • 書寫:呷飯配菜飲湯
 • 教育部規範寫法:食飯配菜啉湯
 • 羅馬字:chia̍h-pn̄g, phè/phoè chhài, lim thng
 • 來源:中教大台語系林怡穎提供
 • 地點:台中市中區,第二市場
 • 台語民間書寫
 • 書寫:呷銅呷鐵
 • 教育部規範寫法:食銅食鐵
 • 羅馬字:chia̍h tâng chia̍h thih
 • 來源:網路
 • 台語民間書寫
 • 書寫:呷天下
 • 教育部規範寫法:食天下
 • 羅馬字:chia̍h thian-hā
 • 類別:khǎn-páng
 • 來源:中教大台語系林瑋貞提供
 • 地點:台中
 • 台語民間書寫
 • 書寫:經讚
 • 教育部規範寫法:真讚
 • 羅馬字:chin chán
 • 類別:
 • 來源:中教大特教系陳詠晴提供
 • 地點:台中
 • 台語民間書寫
 • 書寫:金好借
 • 教育部規範寫法:真好借
 • 羅馬字:chin hó chioh
 • 類別:廣告
 • 來源:中教大台語系林瑋貞提供
 • 地點:雲林
 • 台語民間書寫
 • 書寫:金福氣
 • 教育部規範寫法:真福氣
 • 羅馬字:chin hok-khì
 • 類別:khǎn-páng
 • 來源:中教大台語系李欣燕提供
 • 地點:
 • 台語民間書寫
 • 書寫:金順口
 • 教育部規範寫法:真順口
 • 羅馬字:chin sūn-kháu
 • 類別:khǎn-páng
 • 來源:中教大台語系詹鈞婷提供
 • 地點:南投縣魚池鄉大林村金天巷45號
 • 台語民間書寫
 • 書寫:真好佳
 • 教育部規範寫法:真好食
 • 羅馬字:chin hó-chia̍h
 • 類別:khǎn-páng
 • 來源:中教大台語系劉藜君提供
 • 地點:彰化縣和美鎮鹿和路六段佮中正路路口
 • 台語民間書寫
 • 書寫:金甜
 • 教育部規範寫法:真甜
 • 羅馬字:chin tinn
 • 類別:khǎn-páng
 • 來源:網路
 • 地點:屏東,屏鵝公路
 • 台語民間書寫
 • 書寫:祝讚
 • 教育部規範寫法:足讚
 • 羅馬字:chiok chán
 • 類別:khǎn-páng
 • 來源:網路
 • 地點:屏東,屏鵝公路
 • 台語民間書寫
 • 書寫:祝甜
 • 教育部規範寫法:足甜
 • 羅馬字:chin tinn
 • 類別:khǎn-páng
 • 來源:網路
 • 地點:屏東,屏鵝公路
 • 台語民間書寫
 • 書寫:吉摳鎚鎚
 • 教育部規範寫法:一箍槌槌
 • 羅馬字:chi̍t kho͘ thûi-thûi
 • 類別:圖片
 • 來源:網路
 • 台語民間書寫
 • 書寫:全全水果(正確)
 • 羅馬字:choân-choân chúi-kó
 • 類別:khǎn-páng
 • 來源:王昭華提供
 • 書寫:
 • 教育部規範寫法:
 • 羅馬字:
 • 來源:
 • 台語民間書寫 A B Ch Chh E G H I J K Kh L M N O P Ph S T Th U
  [轉去本站首頁]