[Ún-giân ê首頁]    [台語線頂字典 / 統計資訊]    [台文華文線頂辭典 / 統計資訊]    [台語文語料庫 / 台語文Concordance / 統計資訊]

台語文Concordance程式使用統計
轉去台語文Concordance
一、使用者
(1) 查詢方式
 • 漢羅
 • lóng總有 5061783pái 55.74%
 • 白話字
 • lóng總有 4019357pái 44.26%
  lóng 9081140pái

  (2) 查詢日期統計
  á2021/12/2 1895 pái 四工前 2021/11/28 1014 pái 這個月2021/12 4069 pái
  Châng 2021/12/1 2174 pái 五工前 2021/11/27 2441 pái 頂個月2021/11 57791 pái
  Chō--ji̍t 2021/11/30 2052 pái 六工前 2021/11/26 1913 pái 頂頂個月2021/10 56394 pái
  Lo̍h-chō--ji̍t 2021/11/29 2339 pái 七工前 2021/11/25 1803 pái 頂頂頂個月2021/9 63655 pái
  過去100工查詢 194720 pái, 平均一工1947 pái / 過去一冬查詢 708805 pái, 平均一工1941 pái
  Top 5 :2011/1/17 32840pái | 2009/4/5 30514pái | 2009/11/2 24495pái | 2012/8/29 23848pái | 2009/4/6 20156pái |
  (3) 查詢點統計
 • Kàu嚙諍前嚙踝蕭嚙踝蕭Alóng嚙窯嚙踝蕭ùi 387592嚙諉無kâng ê IP嚙皚嚙諉伐蕭嚙緣嚙諄查嚙踝蕭
 • 查詢 khah chōe pái ê IP Addr.:
  IP Addr.嚙碼páiIP Addr.嚙碼páiIP Addr.嚙碼pái
  220.181.19.189403531220.181.19.16033187960.255.76.11246524
  220.181.125.71227091220.181.94.221213930216.244.66.233196107
  119.6.76.51189862123.126.50.81173034202.96.96.162149839
  220.181.61.227135322220.181.61.19812391866.249.67.216119614
  122.146.84.15111052261.151.239.17495387192.192.58.292697
  66.249.77.13689397218.30.103.417671361.222.209.6869198
  116.11.32.17864323220.181.94.22557338218.30.103.6557064
  218.30.103.535561766.249.67.1974140266.249.67.19635709
  說明:這只是一個參考 niâ, 假使你有設定 Proxy Server,IP Addr. 是Proxy Server ê IP,你有 可能使用DHCP上網,IP無固定。
  人客ùi tó free counters

 • (4) 查詢ê詞頻(Word Frequency)
 • 使用白話字查詢 khah chōe pái ê詞:
  嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái
  àm-kong-chiáu2250gún2089phái-sè1964to-siā1791kî-lîn-lo̍k1751góa1505
  ā-ū1380hia̍p-ē1370àm-sî1358niau-thâu-eng1280chhit-thô1271bóe-ia̍h1264
  lān and(char(9)+user+char(9))>01259Chê-bî12321215hàn-pó1181chit-ê1153m̄-koh1143
  chhùi-am1140iû-chia̍h-kóe1116iû-chia̍h-ke1110Tâi-ôan1086iû-tiâu1084chúi-chhiâng-chhē1083
  pho̍k-pò͘1069mā-sī1057eng-chiáu1051iû-chiā-ke1040m̄-sī10311026
 • 使用台語漢羅查詢 khah chōe pái ê詞:
  嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái
  and(char(9)+user+char(9))>025821 and(char(9)+user+char(9))>025367 and(char(9)+user+char(9))>024409撖血 and(char(9)+user+char(9))>024185
  chē and(char(9)+user+char(9))>023312銝 and(char(9)+user+char(9))>015277頨 and(char(9)+user+char(9))>014690砌犖 and(char(9)+user+char(9))>014670
  chhoah and(char(9)+user+char(9))>012601 and(char(9)+user+char(9))>012042蝷 and(char(9)+user+char(9))>010443ah and(char(9)+user+char(9))>09182
  擐 and(char(9)+user+char(9))>09171 and(char(9)+user+char(9))>08875 and(char(9)+user+char(9))>08806撣怎 and(char(9)+user+char(9))>08691
  lóng and(char(9)+user+char(9))>08407 and(char(9)+user+char(9))>07948 and(char(9)+user+char(9))>07904??7849
  ?and(char(9)+user+char(9))>07670鈭撖 and(char(9)+user+char(9))>07640瞈瞈 and(char(9)+user+char(9))>07624m̄-kú and(char(9)+user+char(9))>07587
  寡 and(char(9)+user+char(9))>07584撟喳虜 and(char(9)+user+char(9))>07287撣 and(char(9)+user+char(9))>07267 and(char(9)+user+char(9))>07207

  二、語料庫
  (1) 語料庫基本資料統計
  語料庫目前資料統計
  文本字數音節數段落數篇數
  漢羅合用 (HL ji) (HL imchiat) (HL su) (HL ku) (HL toaNloh) 3810
  白話字 (POJ ji) (POJ imchiat) (POJ su) (POJ ku) (POJ toaNloh) 1398
  lóng(lc ji) (lc imchiat) (lc su) (lc ku) (lc toaNloh) 5208

  (2) 語料利用統計
 • 語料庫白話字文本hō͘使用者查詢著 khah chōe pái ê文章片段:
  嚙賢章嚙踝蕭嚙瘩嚙碼pái嚙賢章嚙踝蕭嚙瘩嚙碼pái
  bô chheh-phôe ê té-phiⁿ kò͘-sū chi̍p6942047Bí-jîn-hî4503192
  Sat-hu-sun-tai káng-tō chi̍p4188083Pêng-bîn ê Ki-tok-tōan3907970
  2004POJ-Pe̍h-ōe-jī sī gōa-kok-jī2971711AP03_Lou-ka2597093
  Chhì-á-lāi ê pek-ha̍p-hoe2579381AP01_Ma-thai2493543
  2004POJ-Tāi-ha̍k Tâi-gí-khò Tī ha̍k-hāu-lāi2433820KI-19-Si-Phian-12422279
 • 語料庫漢羅合用文本hō͘使用者查詢著 khah chōe pái ê文章片段:
  嚙賢章嚙踝蕭嚙瘩嚙碼pái嚙賢章嚙踝蕭嚙瘩嚙碼pái
  撟單ê箇13682377憭抵楝4273454
  箔ê曉3616331KHKP-0653-0658-男ha-chiah銝撣3608469
  銝ê súi3528846憭抵楝甇瑞蝚砌18973183247
  憭抵楝甇瑞銝18983170789Adios2嚗Barker2091534
  BP001-閰拐犖e012010459Tòe 銝 ê 鈭箸撟貊--脖犖閬霅1975709
  ps : 以後會koh將文章長度考慮在內,統計數字chiah會khah有意義。

 •           最近查詢時間:2021/12/2
  [Ún-giân ê首頁]    [台語線頂字典 / 統計資訊]    [台文華文線頂辭典 / 統計資訊]    [台語文語料庫 / 台語文Concordance / 統計資訊]