[Ún-giân ê首頁]    [台語線頂字典 / 統計資訊]    [台文華文線頂辭典 / 統計資訊]    [台語文語料庫 / 台語文Concordance / 統計資訊]

台語文Concordance程式使用統計
轉去台語文Concordance
一、使用者
(1) 查詢方式
 • 漢羅
 • lóng總有 5286060pái 55.85%
 • 白話字
 • lóng總有 4178132pái 44.15%
  lóng 9464192pái

  (2) 查詢日期統計
  á2022/6/28 2189 pái 四工前 2022/6/24 2186 pái 這個月2022/6 58819 pái
  Châng 2022/6/27 2987 pái 五工前 2022/6/23 2237 pái 頂個月2022/5 51789 pái
  Chō--ji̍t 2022/6/26 2314 pái 六工前 2022/6/22 2146 pái 頂頂個月2022/4 60311 pái
  Lo̍h-chō--ji̍t 2022/6/25 2350 pái 七工前 2022/6/21 1871 pái 頂頂頂個月2022/3 53820 pái
  過去100工查詢 195117 pái, 平均一工1951 pái / 過去一冬查詢 678711 pái, 平均一工1859 pái
  Top 5 :2011/1/17 32840pái | 2009/4/5 30514pái | 2009/11/2 24495pái | 2012/8/29 23848pái | 2009/4/6 20156pái |
  (3) 查詢點統計
 • Kàu嚙諍前嚙踝蕭嚙踝蕭Alóng嚙窯嚙踝蕭ùi 412873嚙諉無kâng ê IP嚙皚嚙諉伐蕭嚙緣嚙諄查嚙踝蕭
 • 查詢 khah chōe pái ê IP Addr.:
  IP Addr.嚙碼páiIP Addr.嚙碼páiIP Addr.嚙碼pái
  220.181.19.189403531220.181.19.16033187960.255.76.11246524
  220.181.125.71227091216.244.66.233215398220.181.94.221213930
  119.6.76.51189862123.126.50.81173034202.96.96.162149839
  220.181.61.227135322220.181.61.19812391866.249.67.216119614
  122.146.84.15111052261.151.239.17495387192.192.58.292697
  66.249.77.13689397218.30.103.417671361.222.209.6869198
  116.11.32.17864323220.181.94.22557338218.30.103.6557064
  218.30.103.535561766.249.67.1974140266.249.67.19635709
  說明:這只是一個參考 niâ, 假使你有設定 Proxy Server,IP Addr. 是Proxy Server ê IP,你有 可能使用DHCP上網,IP無固定。
  人客ùi tó free counters

 • (4) 查詢ê詞頻(Word Frequency)
 • 使用白話字查詢 khah chōe pái ê詞:
  嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái
  àm-kong-chiáu2345gún2125phái-sè2057to-siā1843kî-lîn-lo̍k1812góa1536
  hia̍p-ē1483àm-sî1472ā-ū1417Chê-bî1352niau-thâu-eng1352bóe-ia̍h1346
  chhit-thô13351333hàn-pó1332m̄-koh1320lān and(char(9)+user+char(9))>01278chhùi-am1245
  chúi-chhiâng-chhē1195chit-ê1176pho̍k-pò͘1176eng-chiáu1148iû-chia̍h-kóe1147iû-chia̍h-ke1140
  iû-tiâu1112bā-hio̍h1105si̍t-bu̍t1102chúi-chhiâng1099chhân-eⁿ1096Tâi-ôan1096
 • 使用台語漢羅查詢 khah chōe pái ê詞:
  嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái
  and(char(9)+user+char(9))>025821 and(char(9)+user+char(9))>025367 and(char(9)+user+char(9))>024409撖血 and(char(9)+user+char(9))>024185
  chē and(char(9)+user+char(9))>023312銝 and(char(9)+user+char(9))>015277頨 and(char(9)+user+char(9))>014690砌犖 and(char(9)+user+char(9))>014670
  chhoah and(char(9)+user+char(9))>012613 and(char(9)+user+char(9))>012042蝷 and(char(9)+user+char(9))>010443ah and(char(9)+user+char(9))>09213
  擐 and(char(9)+user+char(9))>09171 and(char(9)+user+char(9))>08875 and(char(9)+user+char(9))>08806撣怎 and(char(9)+user+char(9))>08691
  lóng and(char(9)+user+char(9))>08407??8203 and(char(9)+user+char(9))>07948 and(char(9)+user+char(9))>07904
  ?and(char(9)+user+char(9))>07670鈭撖 and(char(9)+user+char(9))>07640瞈瞈 and(char(9)+user+char(9))>07624m̄-kú and(char(9)+user+char(9))>07606
  寡 and(char(9)+user+char(9))>07584撟喳虜 and(char(9)+user+char(9))>07287撣 and(char(9)+user+char(9))>07267 and(char(9)+user+char(9))>07207

  二、語料庫
  (1) 語料庫基本資料統計
  語料庫目前資料統計
  文本字數音節數段落數篇數
  漢羅合用 (HL ji) (HL imchiat) (HL su) (HL ku) (HL toaNloh) 3810
  白話字 (POJ ji) (POJ imchiat) (POJ su) (POJ ku) (POJ toaNloh) 1398
  lóng(lc ji) (lc imchiat) (lc su) (lc ku) (lc toaNloh) 5208

  (2) 語料利用統計
 • 語料庫白話字文本hō͘使用者查詢著 khah chōe pái ê文章片段:
  嚙賢章嚙踝蕭嚙瘩嚙碼pái嚙賢章嚙踝蕭嚙瘩嚙碼pái
  bô chheh-phôe ê té-phiⁿ kò͘-sū chi̍p7149124Bí-jîn-hî4656662
  Sat-hu-sun-tai káng-tō chi̍p4337063Pêng-bîn ê Ki-tok-tōan4058876
  2004POJ-Pe̍h-ōe-jī sī gōa-kok-jī3092424Chhì-á-lāi ê pek-ha̍p-hoe2701178
  AP03_Lou-ka2680877AP01_Ma-thai2574088
  2004POJ-Tāi-ha̍k Tâi-gí-khò Tī ha̍k-hāu-lāi2520672KI-19-Si-Phian-12509875
 • 語料庫漢羅合用文本hō͘使用者查詢著 khah chōe pái ê文章片段:
  嚙賢章嚙踝蕭嚙瘩嚙碼pái嚙賢章嚙踝蕭嚙瘩嚙碼pái
  撟單ê箇14126843憭抵楝4413231
  箔ê曉3739253KHKP-0653-0658-男ha-chiah銝撣3721394
  銝ê súi3677073憭抵楝甇瑞蝚砌18973288390
  憭抵楝甇瑞銝18983275981Adios2嚗Barker2147184
  BP001-閰拐犖e012063400Tòe 銝 ê 鈭箸撟貊--脖犖閬霅2041324
  ps : 以後會koh將文章長度考慮在內,統計數字chiah會khah有意義。

 •           最近查詢時間:2022/6/28
  [Ún-giân ê首頁]    [台語線頂字典 / 統計資訊]    [台文華文線頂辭典 / 統計資訊]    [台語文語料庫 / 台語文Concordance / 統計資訊]