�x�y��y���˯��t�΢w�d��[tńg--khì] ê���G
1chò é-káu, bē-tàng kóng-ōe kap chhiùⁿ-koa. Hái-ang-î: “Ká-sú lí tńg--khì kòe chhiū-nâ, hia ê chē-kha-thâng beh lia̍h lí ê sî, kā tih chit
2siān chit chióng tn̂g koh pe̍h-kang ê phun[pun]-pho, m̄-chiah tùi chhù tńg--khì. Tng in kàu tì-hūi-chiá ê chhù, mā-kóng siáⁿ[siáng] hō͘ in chiah
3Thài-kong tō͘-kún-á iōng liáu beh tńg--khì
4siān chit chióng tn̂g koh pe̍h-kang ê phun[pun]-pho, m̄-chiah tùi chhù tńg--khì. Tng in kàu tì-hūi-chiá ê chhù, mā-kóng siáⁿ[siáng] hō͘ in chiah
5khah án-chóaⁿ tō-sī chia̍h bōe-tio̍h , bé -- a , i chí-ū iau pak-tó͘ tńg--khì .
6sián-gō͘-lî mā bô ku̍t--tio̍h, lo̍h-bé in chí-ū thâu-khak lê-lê tńg--khì. In-ūi chhân-tōe hō͘ in ku̍t chiok chhim, kiat-kiok hit-tang tōa-hong
7Ná ōe ēng-tit án-ni chòe? Góa ū sím-mi̍h khùi-la̍t thang tòa lí tńg--khì! che sī gû-gōng ê só͘ chòe, kiaⁿ liáu góa iā tô bōe chhut pháiⁿ
8beh jiok ke-bó, hō͘ chi̍t-tīn ke-kak-á tok kah hoah m̄-káⁿ, tô-cháu tńg--khì, iû-gôan m̄-chai thang khiam-pi, tian-tò ta̍k-ji̍t khi-hū ka-kī chhù
9tòa tī gún ha̍k-hāu hù-kīn ê chit-ê só͘-chāi, pàng-ká chiah ē tńg--khì.
10thài ū sím-mi̍h iàu-kín leh ! Siūⁿ kàu chiah ê in-toaⁿ, chiū tò-tńg--khì ēng kiàm thâi-sí chhò-chhâ--ê.
11lâi kàu pòaⁿ-lō͘ sái--kín, lîm-sî chhōe chi̍t-hio̍h ō͘-á-hio̍h pau tńg--khì, chiah koh kóaⁿ--lâi.
12kan-khó͘, chhin-chhiūⁿ in hāi góa, ê chi̍t-hūn, góa chiū kam-gōan tńg--khì.”
13-kìⁿ. Saⁿ-pia̍t ê sî chiū kā i ê cha-bó͘ sun kóng, “Lín hoaⁿ-hí tńg--khì lín chhù, ia̍h góa beh tńg--khì kaⁿ-lô”. Ì-sù sī Hông-kiong ná
14ê cha-bó͘ sun kóng, “Lín hoaⁿ-hí tńg--khì lín chhù, ia̍h góa beh tńg--khì kaⁿ-lô”. Ì-sù sī Hông-kiong ná chún kaⁿ-kóan.
15kan-khó͘, chhin-chhiūⁿ in hāi góa, ê chi̍t-hūn, góa chiū kam-gōan tńg--khì.”
16-kìⁿ. Saⁿ-pia̍t ê sî chiū kā i ê cha-bó͘ sun kóng, “Lín hoaⁿ-hí tńg--khì lín chhù, ia̍h góa beh tńg--khì kaⁿ-lô”. Ì-sù sī Hông-kiong ná
17ê cha-bó͘ sun kóng, “Lín hoaⁿ-hí tńg--khì lín chhù, ia̍h góa beh tńg--khì kaⁿ-lô”. Ì-sù sī Hông-kiong ná chún kaⁿ-kóan.
18Chhin-chhiūⁿ lí nā mn̄g góa, “Lí beh tó-khì”? ia̍h góa ìn kóng, “Beh tńg--khì”. lí sòa koh mn̄g “Lí beh tńg-khì tó-ūi” ? ia̍h góa ìn kóng “M̄
19 m̄-bián siūⁿ pē-bó chhù tī tó chi̍t kak. Kàu ji̍t lo̍h soaⁿ, beh tńg--khì kiâⁿ bô lō͘, chiū chai chhám khàu kàu sim beh phòa. Ia̍h lán siàu
20po̍ah kiáu, chia̍h a-phiàn, khì pháiⁿ-kiáⁿ keng ; bô só͘-hùi thang tńg--khì. Chōe ê la̍t khah iâⁿ Gîn ê la̍t chiū-sī án-ni. Lâng kám bô ài
21Ēng chi̍t ki sìⁿ kap chhiú-kun pàng tī lō͘--ni̍h , hō͘ gōa-ke khioh tńg--khì , hó--ê tòa--khì , pháiⁿ--ê siu tńg--lâi . Tī lō͘-ni̍h nā khàu
22chūn, nā tòe góan chhut--khì, góa lóng ē hôan-ló i chhōe bô-lō͘ tńg--khì, ah sī kiaⁿ i tòe siuⁿ kú ē bô-la̍t, lō͘--nih koh bô chúi thang lim…
23Bóe--á, góa tāi-ha̍k 1-nî-á ê sî, ū 1-pàiⁿ pàng-ká tńg--khì, soah bô khòaⁿ-tio̍h Khuh-loh, mn̄g a-bú chiah chai-iáⁿ i sí--a, m̄-koh
24chō͘ hiaⁿ sóan-kí tian-tó ài ka-tī khai-chîⁿ chē poe-lêng-ki cháu tńg--khì tǹg hùi-phiò.
25chí khòaⁿ hō͘ hó chiah koh thong-ti--góa, hó--a, mài koh háu--a, kín tńg--khì, kín tńg--khì.” Sàng A-hoan--á lī-khui liáu-āu, a-kong tī mn̂g-kháu
26 chiah koh thong-ti--góa, hó--a, mài koh háu--a, kín tńg--khì, kín tńg--khì.” Sàng A-hoan--á lī-khui liáu-āu, a-kong tī mn̂g-kháu-tiâⁿ chē kui
27Ē kì-tit hit-ê àm-mê góa khùn bē khì, chhá beh tńg--khì, A-pún peh--á tō kā góa hè-kiaⁿ: “Mài chhá, nā bô, soaⁿ-téng ê
28chò-hóe. A-má chin bô-phōaⁿ mā chin ko͘-toaⁿ, góa kap a-bú ta̍k-pái tńg--khì, a-má tō ná-chhiūⁿ chiok kú bô kóng-ōe--a, it-ti̍t kóng it-ti̍t mn̄g
29tiúⁿ-chióng kap chhoan-tiúⁿ-chióng, I niá-tio̍h chin chē chióng-phín tńg--khì, hit-chūn góa niá-tio̍h phín-tek-chióng, chióng-phín sī chi̍t-pún
30 sè-lia̍p koh bái-bái, m̄-koh chin phang koh chin hó-chia̍h. Ta̍k-pái tńg--khì, âng-sim pa̍t-á it-tēng lóng cháu-khì góan gín-á ê pak-tó͘ lāi.
31 khe-piⁿ , koh sńg tùi chhài-hn̂g khì, kui-kang sńg kah bô siūⁿ beh tńg--khì, lóng tio̍h a-má iōng kóaⁿ ah-á ê hong-sek, the̍h chi̍t-ki tn̂g-tn̂g
32chí-á sit-lé; chi̍t chōa lō͘ mā khiâ hiah hn̄g--a, bē-sái án-ne tō tńg--khì, góan tō lâu lo̍h-lâi kap in cha-bó͘-kiáⁿ khai-káng, sūn-sòa kau
33“Án-ne góan chah kóa chí tńg--khì hó--a, làu-sái ê sî tō iōng ē tio̍h--a.”
34"Ah, góa bē-kì 8 tiám ài khì chē-chhia, góa beh seng tńg--khì-a." Noya mā teh sòaⁿ-hêng, to bô chhun kúi tiám-cheng--a, chit chūn
35sò͘, iáu m̄-bat ū chhiūⁿ i án-ne: sî-kan bē-hù--a, tō kui-khì mài tńg--khì. Chit chân tāi-chì hián-sī, i bô chhú-lí tāi-chì ê lêng-le̍k,
36chhù. Sèⁿ-n̂g ê tōa-hàn-sun tī kang-tiûⁿ siōng-pan, sió-iā-pan āu tńg--khì, kòe-tńg-kang tō sí tī ka-tī ê bîn-chhn̂g-téng, i chiah 19 hòe.
3728 hit-àm, Tâi-pak hiah-ê gín-á lâi lán chia. Hit-àm góa chài in tńg--khì. Góa khòaⁿ-tio̍h lí bô sím-mi̍h gôan-khì, phak tī thô͘-kha, chhóan
38Taⁿ, góa tńg--khì ê sî bē koh thiaⁿ tio̍h lí pūi ê siaⁿ, chi̍t-chióng ē hō͘ góa sim
39chú-sek..ê.) Tâi-ôan jîn-bîn khòaⁿ-phòa, jî-chhiáⁿ koh kā kek tò tńg--khì.
40tha̍k-chheh-lâng, piàⁿ-miā o̍h "Hi-lia̍p-bûn"(希臘文). Āu--lâi chiah tò-tńg--khì kiàn-li̍p "La-teng-bûn"(Latin) ê pún-chit kap chú-thé. Bûn-gē-ho̍k
41tê-bo̍k kóng-liáu bô kàu 5-hun-cheng, Go͘-suh tio̍h kōaⁿ chheh-pau beh tńg--khì. Lāu-su kiaⁿ 1-tiô, siūⁿ-kóng chit-ê gín-á m̄-siū-kà, beh kā i tia̍p.
42gāng, chhùi khui-khui, kóng bē chhut ōe, Ko͘-suh tio̍h hoaⁿ-hoaⁿ hí-hí tńg--khì.
43“M̄-bián lah, góa tńg--khì chiū sûi beh chhah tī kan-á lāi-té. Thán-pe̍h kóng, góa ê khan-chhiú
44Ta̍k-piàn tńg--khì
45Ta̍k-mî tńg--khì
46Góa ē tiām-tiām tńg--khì
47Iōng kô͘-á kô͘ ē tńg--khì
48“Kám-siā, Iku-lani! lí kám ē-sái hû góa tńg--khì chhù--ni̍h ----”
49Chôa kóng, “Bē-tàng! Bē-tàng! Kā lí ê mi̍h-kiāⁿ the̍h--tńg--khì. Lín hāu-seⁿ hō͘ góa kā sí ê tāi-chì, lí bô khó-lêng kā pàng
50chhè ê chai-ē, lí ê ba̍k-chiu tek-khak bōe khòaⁿ-kìⁿ. In chiū tò-tńg--khì hê-hok ông.
51ông ah, chhiáⁿ lí thiaⁿ góa, chún góa só͘ kiû, m̄-thang hō͘ góa tò-tńg--khì su-kì Iok-ná-tan ê chhù, bián-tit góa sí tī-hia. 21). Se-tí-ka ông
52lō͘--nih chó͘-tòng góa; lí nā bô hoaⁿ-hí góa khì, góa chiū tò-tńg--khì. 35). Iâ-hô-hoa ê sù-chiá tùi Pa-lân kóng, Lí kap chiah ê lâng
53chôan, in-ūi góa ū tap-èng beh tī ji̍t-thâu-lo̍h-soaⁿ chìn-chêng to̍h tńg--khì. Chit-má, góa gōa-ni̍h-á hi-bāng ē-tàng chun-chiàu chit-ê iok-sok
54" Só͘-í, nia-mi lí beh tńg--khì ? "
55" Ān--ne, chhiáⁿ lí ún-chún góa tè lí tńg--khì. "
56iáⁿ khang iōng chhùi chhia-pôaⁿ sī bô-lō͘-iōng, tō hō͘ Bóe Kiat tńg--khì. M̄-koh i í-keng hā-tēng koat-sim: i siūⁿ nā-sī bô kek khah ngē leh
57kan chi̍t ê gō͘, la̍k hòe ê cha-po͘ gin-á, bô thâi--sí, o̍ah lia̍h tńg--khì. M̄-koh chám chháu chóng--sī ài tû kin, lâu chi̍t pé bóe chá-bān
58Tò-tńg--khì ê lō͘--nih, góa ū chi̍t-kóa lán, chi̍t chiūⁿ kiō tō khùn khì ah
59chiáu-á it-ti̍t chhoh, he chiáu-á mā m̄ jīn-su, chiuh-chiuh kiò mē tńg--khì. Choh-sit lâng siūⁿ-kóng pa̍t hāng tō m̄ chai, nā chiáu-á sī móaⁿ
60, siūⁿ tio̍h téng 1 nî pài chúi-ke ê tāi-chì, tō kóng thong-hó, tńg--khì m̄-thang làu-khùi.
61-á ìn-kóng i sī sàn lâng, bô chîⁿ thang bé chit khóan mi̍h. Beh tńg--khì ê sî-chūn, ko͘-niû-á iáu tī lông-hōe kháu, khòaⁿ tio̍h Chheng--
62mn̂g ōe leh poaⁿ, hì ê miâ tō-sī 「Âng-sòaⁿ lú」, i khòaⁿ hì liáu tńg--khì, tō kā tú seⁿ ê cha-bó͘ kiáⁿ hō kap chú-kak kāng-khóan ê miâ.
63kam-chià--ê lo̍h lâi kā mā, liáu-āu thiu 1 ki hō͘--i, chhu--ê khǹg tńg--khì. Nā ū hôe-thâu khang-chhia, góan ē peh-khí-lih chē, kui tīn gín
64lâu bīn-chú. I koh kóng téng ha̍k-kî, nā ū the̍h siúⁿ ê phō͘-á tńg--khì, i tō siúⁿ 10 kho͘, iā siúⁿ pah gōa kho͘--a. Ma-ma kóng i chin koai
65nî kāng go̍eh kāng ji̍t seⁿ-ji̍t, chit chân tāi-chì sī hit kang góa tńg--khì liāu-āu, i--á sa̍h pòaⁿ ut mī-sòaⁿ leh tán--góa, kóng chū-lâi sī
66Chhun--ê 3 ê, tńg--khì lóng m̄ káⁿ kā chhù--nih kóng khí, hôaiⁿ-ti̍t tán Lâi-sioh--á kái
67khì, mā-sī hó tāi-chì, chóng-sī phēng i chò tek-ke-á khah si̍t, tńg--khì ài kut-la̍t, thè Tek-ûi-á lâng chhut 1 kháu khùi.
68chhī chià-bóe hō͘ gû chia̍h, kàu beh-àm-á sî, A-tek--á beh khan gû tńg--khì, siang hong-bīn lóng lâu ba̍k-sái, ū lâng kóng ū khòaⁿ tio̍h hit
69chhiáⁿ--ê. Pún-té nā 1 kang ê hì, hì-pan chia̍h pá tō thàu-mê tńg--khì, m̄-koh hoan-tńg-kang tē 2 tiûⁿ ài koh poaⁿ--leh, chiàu kui-kí, hì-
70"Hoa-liân hia bô siáⁿ-mih iàu-kín ê tāi-chì, ē-sái khah bān tńg--khì-ê, góa chit-má tō kan-taⁿ chhòng lūn-bûn niâ."
71hóe koh to̍h--leh, siūⁿ kóng khì kā hāu-tiúⁿ Ai-sah-chuh--1-ē chiah tńg--khì, iáu-bōe kàu mn̂g-kháu tō thiaⁿ-tio̍h in 2-ê teh kóng-ōe,「Tiuⁿ-hāu
72Chheng-chúi kóaⁿ-kín póe-hōe:「Góa kan-taⁿ sī beh the̍h khó-chhì-chóa tńg--khì, bô thiaⁿ-tio̍h lín teh kóng siáⁿ-mih……」
73khòaⁿ, Yawas thiaⁿ-tio̍h o͘-bah-sáng chhùi--nih it-ti̍t liām: “Góa beh tńg--khì, he sī góa ê thó͘-tē……”
74hoah kóng: “Góa koh khì bé chi̍t-kóa kim-chóa sûi tńg--lâi, lí seng tńg--khì m̄-thang ná cháu ná sńg, pài-pài ê sî bē-tàng sńg-chhiò……”
75a, góa àn-sǹg seng lâi-khì chia̍h chi̍t-òaⁿ ti-kha mī-sòaⁿ chiah tńg--khì.
76Téng ha̍k-kî kiat-sok, góa àn-sǹg beh tī Tâi-pak 2~3 ji̍t chiah tńg--khì. Hioh-kôaⁿ thâu chi̍t-kang e-po͘, góa khiâ o͘-tó͘-bái sì-kè hong-
77Chèng-kî gāng--chi̍t-ē, bīn-á âng-âng kóng: “Bē-sái, góa ài tńg--khì-a, nā bô, góan pē-bó ē kā góa mē.”
78chek Chèng-kî, Ông Kî kā tòng--lo̍h-lâi,” Bô iàu-kín--lah, lí kín tńg--khì, lán chiah koh liân-lo̍k.”
79 tī góan ha̍k-hāu mā ū chham-ka『山服社』neh! Ka-bûn--leh? I tang-sî beh tńg--khì kám chai--a?”
80“Hó--lah, hioh-jo̍ah tō beh tńg--khì-a meh!”
81-ê-á koan-kong-tiám hip chi̍t-ê siōng, chiâⁿ chē tong-ji̍t tō koh tńg--khì-a, thài ē lâu tī chia chhit-thô? Pō͘-lo̍k tì-kak tio̍h chit ê būn
82tōng chiap lo̍h-khì kóng, “Ông-tan a-Chek, chhiáⁿ lí hòng-sim, góa tńg--khì liáu-āu, it-tēng ōe kā kin-á-ji̍t só͘ hoat-seng kap só͘ keng-le̍k
83Sió-ióng tńg--khì liáu-āu, iōng chiok chē hong-hoat chiong i só͘ keng-le̍k ê tāi-chì
84khó͘ ê sî, i-ê sim tōa pêng-an, put-sî kiû Chú kóaⁿ-kín chhōa i tńg--khì. I-ê chhùi tī khùn-bîn ê sî khah-siông sī kî-tó ê ōe.