�x�y��y���˯��t�΢w�d��[tē-pō͘] ê���G
1siú táng-sū-tiúⁿ. Sū-āu i kā góa kóng, i kám-kak kàu chit-khóan tē-pō͘, i kā Lîm táng-sū-tiúⁿ kóng chin tāng ê ōe, kóng Gī-siú Tāi-ha̍k
2tiúⁿ tùi Hàn-jī ê ì-kiàn: Hàn-jī kái-piàn kàu Kán-thé-jī ê tē-pō͘ put-kò sī kái-siān i tī piáu-bīn siōng ê chèng-thâu nā-tiāⁿ,
3tè ê lô͘-po̍k Tāi-pi̍t ê ke án-chóaⁿ lûn-bông kàu chit khóan ê tē-pō͘, kok-pāi bîn-bông, chhù- chhù sī kiông-pō kap siong-sat ê kong
413.老婆:Hō͘ hit-khóan pháiⁿ bó͘ liân-lūi kàu bô hó tē-pō͘(結祥出場)Kiat-siông! Lí sī khì tó-ūi chiah-ni̍h kú lóng bô tńg-lâi
5lâi lóng sī sió sū, sòa giâ tōa-lōan, kàu bô hoat-tō͘ siu-soah ê tē-pō͘.
6miā ê ke̍k-tiám. O̍ah-miā nā-sī kàu tī ke̍k-tiám , ôan-chôan ê tē-pō͘, m̄-nā ka-tī put-sî o̍ah-thiàu-thiàu , iáu-kú ē thang hō͘ lâng ūi
7Sîn ê só͘-chāi kap Sîn lia̍p chò-hóe nā-tiāⁿ; ia̍h nā kàu hit ê tē-pō͘ , ē thang kap Sîn chò siāng-khóan ê sū-gia̍p. Án-ni chiū-sī ji̍p
8lán tio̍h it-jīm lâng khì kóng. Ài , nā ē tit kiâⁿ kàu tī chit ê tē-pō͘, chiū thang kóng sī kàu tī ke̍k-tiám gôan-chôan ê só͘-chāi.
9chit-hòa, lâng ē-sái pò͘-lō͘, sîn-pu̍t iā ē-sái kàu chit-chióng tē-pō͘, chiū bōe kiàn-siàu, bô chōe-ok-kám.
10lâi lóng sī sió sū, sòa giâ tōa-lōan, kàu bô hoat-tō͘ siu-soah ê tē-pō͘.
11lō͘, ta̍k kok ê sèng-hiân sui ū chí-sī lâng chai tio̍h ji̍p hó ê tē-pō͘, nā-sī ka-tī iáu m̄ chai chiàⁿ lō͘. In kà lâng ê tō-lí, sī chhin
12 beh hêng lâi lūn. Hōan kā lâng chioh chîⁿ pún m̄-sī tú-hó ê tē-pō͘, góa ū èng- tit ê chîⁿ chū-jiân tio̍h siūⁿ lōa-chē só͘- ji̍p, ē
13chit-ê tāi-chì, thang hō͘ tāi-ke saⁿ-tâng kiâⁿ chiūⁿ bûn-bêng ê tē-pō͘; cha̍p nî āu thang khòaⁿ gia̍p chīn, kong-sêng ê lâng ji̍t-chhut, kéng
14lâng it-tio̍h khòai kòe ê kong-kéng, sòa bô tùi-tiōng éng hok ê tē-pō͘, che sī khang-khang.
1518. Tio̍h kì-tit góa tek-chì tē-pō͘,
16Chhin-ba̍k khòaⁿ-kìⁿ Iok-sek tē-pō͘ .
17bián tek-khak chia̍h io̍h, che pēⁿ bô hoat-tō͘ thang i-tī, kàu chit-ê tē-pō͘ si̍t- chāi put-chí oh lah."
18 chìn-chêng chiū kám-kak-tio̍h tāi-chì ōe kiâⁿ kàu chit khóan ê tē-pō͘. In tiong-kan ū chi̍t lâng iû-gôan sī tī go̍at-tâi-nih teh thèng-
19 chong-pī iu-siù ê Ji̍t-pún-kun ū chiām-chiām ti̍t-tio̍h iú-lī ê tē-pō͘. Ji̍t-pún lâng ūi-tio̍h kóaⁿ-kín beh tī ko-san-cho̍k ê tē-kài lâi
20í-keng kàu sèng ê tē-pō͘. I-ê bó͘ bē-ē án-ni-siⁿ, tio̍h
21Āu-lâi an-ùi--i, kā i kóng, ǹg-bāng Teng-hû hiaⁿ bô kàu sí ê tē-pō͘, ǹg-bāng Chú in-tián lín, ē koh ū chi̍t pái thôan-ôan ê ki-hōe.
22mi̍h lâng, góa sī sím-mi̍h hō ê ke, Lí chiah chhōa góa kàu chit ê tē-pō͘ ah? 17). Siōng-tè ah, Lí khòaⁿ chit-ê, iáu lia̍h-chòe sió-khóa,
23Siūⁿ beh pó-hō͘ lí, soah kàu kah kin-á-ji̍t án-ne chū-sin-lân-pó ê tē-pō͘..."
24chiâⁿ-chòe lâng ê lô͘-châi. 24). Hiaⁿ-tī ah, ta̍k lâng tī sím-mi̍h tē-pō͘ siū tiàu, i tio̍h tī Siōng-tè ê bīn-chêng tn̂g-tn̂g tòa tī hit ê
25siū tiàu, i tio̍h tī Siōng-tè ê bīn-chêng tn̂g-tn̂g tòa tī hit ê tē-pō͘.
26tio̍h lâi siū koaⁿ-kaⁿ, siū sím-mn̄g, kiám-chhái tio̍h kàu sí-hêng ê tē-pō͘, iā tī 2,3 ji̍t chêng tùi sim-bûn iā khòaⁿ-tio̍h in lāu-bú tiàu-
27Nā bô lêng-hûn, tō bē bú kàu chit-má chit khóan tē-pō͘, cha-po͘-lâng án-ne teh siūⁿ.
28Góa ê jia̍t-chêng tio̍h tī chit ê sî-chūn ta̍t kàu siōng kôan ê tē-pō͘.
29chit ê chòe kàu-gia̍h lâi sit-lo̍h kín-sīn, sī tit-tio̍h chhut-la̍t ê tē-pō͘ lâi it-hoat ke-thiⁿ ló͘-le̍k. I liân khùn ê sî-kan iā kiám-chió,