�x�y��y���˯��t�΢w�d��[sin-khó͘] ê���G
1A-pa-cheh hit-kang, lāu-su kiò ha̍k-seng siāu-kài A-pa ê úi-tāi kap sin-khó͘.
2kiù ê sêng-kó, thang kóng sī ta̍k-ke kú-tn̂g í-lâi, bô khêng-hūn sin-khó͘ hù-chhut, chi̍t-tiám-chi̍t-tih lia̍p-chek --khí-lâi ê.
3Lāu-bú: Lia̍t-ūi sin-khó͘ lah, góa chia ū kóa chîⁿ kap pho̍ah-liān, sàng lìn ta̍k elim5 tê hó
4Iōng ka-kī ê keng-giām, ū-sî-á ū-hāu, ū-sî-á chìⁿ kah chin sin-khó͘, koh phah pháiⁿ kám-chêng. Chit hong-bīn ê keng-giām nā ē-tàng ke
5ê phín-chit lâi hun kah-it-téng. Lāu-su leh? Chin-chōe lāu-su chin sin-khó͘, hā-pan liáu-āu khì ka-têng hóng-mn̄g, ài liáu chin-chōe sî-kan.
6kóng kan-ta iáⁿ-chheⁿ nā-tiāⁿ? Lán khòaⁿ bô tio̍h..ê, chiah sī siōng sin-khó͘..ê, m̄-kú chiah ê bō͘-āu eng-hiông lán lóng m̄-bat in ê miâ. Tī
7 khang-khòe lóng chin tiōng-iàu. Chí-iàu sī chèng-chèng tong-tong sin-khó͘ thàn chîⁿ..ê, lóng sī ū kòng-hiàn ê lâng, lán lóng ài kā chun
8-á,tī gōa-kok chia̍h thâu-lō͘ ê kan-lân, chòe ka-têng-chú-hū ê sin-khó͘ kap ut-chut, koh in ta̍uh-ta̍uh soe-thòe ê chheng-chhun kap sin-thé. Góa
9lân, góa ē kè- sio̍k o̍h--lo̍h khì ê!(Hi-bāng lí bô khòaⁿ kah chin sin-khó͘)
10, chhiáⁿ lí khòaⁿ chāi góa khah bô-êng ê hūn siōng, lí tō khah sin-khó͘ khòaⁿ. M̄-koh, góa mā siá kah chiok sin-khó͘--ê......bô hoat-tō͘-
11hūn siōng, lí tō khah sin-khó͘ khòaⁿ. M̄-koh, góa mā siá kah chiok sin-khó͘--ê......bô hoat-tō͘--la!
12siōng. Tì-ì khèng-chiok lín ūi-tio̍h chit ê cha̍p-chì hù-chhut ê sin-khó͘ kap tāi-kè.
13chōe chhui-tōng Tâi-ôan Lô-má-jī ê chiân-pòe, in só͘ hù-chhut ê sin-khó͘, sī bōe-ōe hêng-iông--ê! Góa ū chi̍t-ê lāu-su kóng, nā-sī iōng
14bó-gí kàu-io̍k ê khò-thêng. Che sī lán Tâi-ôan lâng put-chí-á sin-khó͘ chiah cheng-chhú--tio̍h..ê.Sī Tâi-ôan le̍k-sú, mā-sī jîn-lūi le̍k
15DVD, hi-bāng ē-tit-thang éng-kiú pó-chûn liû-thôan. Che sī 1-kiāⁿ sin-khó͘ koh ko͘-toaⁿ ê khang-khòe. Tùi 1-ê lâng ko͘-kun hùn-chiàn kàu 2002
16-hāu lóng tín-tāng--khì-lâi. Chôan-hāu lāu-su lóng hui-siông-ê sin-khó͘. M̄-koh, sui-jiân sin-khó͘, tāi-ke lóng kám-kak chin-ū ì-gī. In-ūi
17lâi. Chôan-hāu lāu-su lóng hui-siông-ê sin-khó͘. M̄-koh, sui-jiân sin-khó͘, tāi-ke lóng kám-kak chin-ū ì-gī. In-ūi, chit-pái 100 chiu-nî kì
18khì hē tòa tōe-ê nâ-á, nā bô ē hō͘ ti-bó teh--tio̍h, chiah-nih sin-khó͘ chiàu-kò͘ khí-lâi ê ti-á-kiáⁿ, chi̍t-chiah chiah kan-nā nn̄g-pah-kho͘
19ta̍k-chhi̍h, la̍k-ta̍k-kho̍aihⁿ.” Ì-sù sī ài kóng, in-ūi i chá-sî sin-khó͘ chòe phah-thih sai-hū, chiah ū in hāu-siⁿ kin-á-ji̍t teh chhōa-bó͘,
20, A-hôa lóng ē kā the-sî. Siūⁿ tio̍h choh-sit-lâng 1 nî thàu tang sin-khó͘ leh choh-sit, soah liân ki-pún ê seng-o̍ah tō bô hoat-tō͘ lâi î-chhî
21Keng-kòe cha-hng sin-khó͘ chún-pī, kin-á-ji̍t ê o̍ah-tāng chóng-sǹg chèng-sek khai-sí.
22Kang-chok jîn-gôan mā chiâⁿ sin-khó͘, in-ūi ta̍k-ke lim-tio̍h 1-tháng tiⁿ-but-but, m̄-chai tàu-té sī siáⁿ
23chū-jiân ê tāi-chì, m̄-bat khòaⁿ-kòe bú-gí koh su-iàu lâng chiah sin-khó͘ teh chhui-sak--ê. Sī án-chóaⁿ chhiūⁿ kóng Tâi-gí chiah tiōng-iàu
24chò-kang, góa it-ti̍t chiok phah-piàⁿ tha̍k-chheh, m̄ sī kiaⁿ chò- kang sin-khó͘, mā m̄ sī kiaⁿ chò-kang ē hō͘ lâng khòaⁿ bē khí, sī kiaⁿ "kang-tiûⁿ"
25chóaⁿ sán-seng--ê; góan koh ū khì khau-chhài, thé-giām lông-bîn ê sin-khó͘, tòa tī to͘-chhī ê lán, èng-kai ài ēng "chia̍h kóe-chí pài chhiū
26sî, góa ē-sái kám-kak tio̍h i ê bû-nāi, mā ē-tàng thé-hōe i ê sin-khó͘. Nā khiā tī lí-bîn chit pêng, in koh án-chóaⁿ siūⁿ--leh?
27ná mn̄g góan ē iau--bōe, ná khóan mi̍h-á hō͘ góan chia̍h, sui-jiân sin-khó͘, m̄-kú i lóng ē chiok hoaⁿ-hí..ê, góan m̄-chiah bē iau mā ìn kóng
28 ke tńg chi̍t-liàn. Bo̍k-kòai Tâi-ôan-lâng o̍h gōa-kok-gí ke chiok sin-khó͘. Ōaⁿ chi̍t-kù-ōe lâi kóng, chiū-sī, iōng ka-kī ê bó-gí chòe chú
29chông kap chhau-hôan. In-ūi góan ê bû-ti chiah tio̍h hō͘ lí chiah-ni̍h sin-khó͘!
30Lán seng iàu-kiû ka-kī, chiong lán ê jia̍t-chêng, chiong lán tùi LMJ sin-khó͘ ê sim-tit, chiong lán tī LMJ ê châi-hôa kap hèng-chhù, kín lâi thôan
31Chi̍t-hoan sin-khó͘ chóng phàu-thng,
32Chi̍t-hun sin-khó͘ chi̍t-hun kam,
33góa ê in-hūi pèng bô óng-hùi khì. góa tian-tò pí in tāi-ke khah sin-khó͘ kang-chok, tān-sī si̍t-chāi m̄-sī góa ê pún-sū, sī Siōng-chú ê
34khùi-la̍t lâi ôan-sêng lín ê chín-kiù sī bô? 4) Lín siū hiah chē sin-khó͘ ê keng-giām kám lóng bô ì-gī? It-tēng ū ì-gī chiah tio̍h! 5) Siōng
35pia̍t ê go̍eh, kap nî-cheh! 11) Góa ūi lín chin tam-iu! Góa ūi lín sin-khó͘ kang-chok kám lóng tô͘-lô bû-kong?
36, in-ūi in kap Kek-lī-bián í-ki̍p kî-tha ê tông-sū ū kap góa sin-sin-khó͘-khó͘ lâi thôan-pò͘ Hok-im. In ê miâ ū lia̍t tī Siōng-chú éng-seng
37chèng-si̍t i ūi lín kap tòa tī Ló-tí-ka í-ki̍p Hi-lah-pho-li̍p ê lâng sin-khó͘ kang-chok. 14) Góan chhin-ài ê i-seng Lō͘-ka í-ki̍p Tí-má iā kā
38lín jû-hô ēng hêng-tōng lâi teh piáu-hiān lín ê sìn-sim, jû-hô sin-khó͘ kang-chok lâi teh piáu-sī lín ê ài-sim, jû-hô ēng nāi-sim lâi teh
39ôan-chôan chiap-la̍p ê kè-ta̍t. 10) Ūi chit ê bo̍k-tek lán lâi teh sin-khó͘ hùn-tò͘, in-ūi lán ê hi-bōng lóng kòa chāi éng-seng ê Siōng-chú.
40tùi m̄-thang siong-sìn sit-khì chū-iû ê lâng kóng ê ōe. Tē-jī, sin-khó͘ tit-tio̍h ê mi̍h-kiāⁿ ài hó-hó-á pó-sioh. Tē-saⁿ, mi̍h-kiāⁿ nā
41khêng kui to̍h-téng ê phīⁿ-sái. Tong-jiân chit-chūn sī m̄-bián hiah sin-khó͘ a, 1 hong-bīn ē-tàng chia̍h-hun lâi pang-chān su-khó, 1 hong-bīn m̄
42khì, seng-o̍ah bô 1 tiám-á bo̍k-phiau, seng-o̍ah kî-si̍t mā sī chin sin-khó͘.
43L: Si̍t-chāi chin sin-khó͘ to tio̍h!
44L: Liû-bông chiah kú, ta̍k kang án-ne liû-lōng sī chin sin-khó͘, m̄-koh thàu-kòe mûi-thé lí mā í-keng ū chôan-kok, sīn-chì kóng
45Cháu: Lín siuⁿ sin-khó͘ ah, hioh--chi̍t-khùn chiah koh kiâⁿ !
46hōng-hiàn.” Sió Gô͘ sui-jiân kang-chok chin sin-khó͘, nā-sī sim-lāi ū kóng bōe chhut ê khòai-lo̍k, in-ūi i sui-jiân chió
47-ki pí góa kha-kut koh khah chho͘ ê kùi-tek kòng tn̄g. I kóng, i sin-sin-khó͘-khó͘ siu sún-á, pha̍k sún-koaⁿ, tō-sī beh khòaⁿ góa khó ko-tiong
48iú-kî tô͘-hêng chhit nî. Tiong-kan góa ê hū-jîn-lâng hui-siông sin-khó͘, thàm-thiaⁿ góa ê só͘-chāi, múi-ji̍t sàng pn̄g chhài lâi pó chhî
49cheng tiàm chûn-lāi thò͘ 20 pái, chiah chai hū-jîn-lâng tong-sî ê sin-khó͘. Tong-sî Lio̍k-tó (Hóe-sio-tó) sī bô tiān hóe, chí ū iōng tiān