�x�y��y���˯��t�΢w�d��[póe-hōe] ê���G
1bó͘-lâng ê sin-thé liáu-āu, chiah koh khan-thoa kui-tui lí-iû lâi póe-hōe, ka-tī to bô hoat-tō͘ kian-chhî ūn-tōng ê gôan-chek--a, beh án-chóaⁿ
2 lāi; nā-sī Chiân-tāi khòaⁿ-kìⁿ chiah-chē âng, chiū iân-chhiân póe-hōe. Kaⁿ-lāi iáu ū nn̄g-ê chheⁿ-hoan-á teh khùn, bô lōa-kú khùn-chhéⁿ
3. Tùi chit-kioh hōai-tong-si hāi-tit chhit-khap peh-chhiò. Lóng bô póe-hōe óa--lâi, ná teh kōaⁿ chháu-cháng án-ni, chi̍t chhiú tùi heng-kháu
4thiaⁿ-tio̍h bô èng-kai chai ê tāi-chì.」, Tân, Chheng-chúi kóaⁿ-kín póe-hōe:「Góa kan-taⁿ sī beh the̍h khó-chhì-chóa tńg--khì, bô thiaⁿ-tio̍h lín