�x�y��y���˯��t�΢w�d��[píⁿ] ê���G
1sī ōe pêng-an kàu Tâi-ôan. Chêng-bīn ê lō͘ iā m̄-chai sī îⁿ sī píⁿ.
2Chi̍t-ê píⁿ--á ê lâng chin tòng-bē-tiâu mē kóng:「Hit-ê kóng án-ni,lí kóng
3, iáu-koh m̄ bat kìⁿ-kòe i chi̍t bīn, mā m̄ chai seⁿ-chò îⁿ, á-sī píⁿ.
4I-í-o-o, pin-pín-piàng-piàng, chàm lo̍h-soaⁿ
52.Pín-chiam 1-kheh-á: chhin-chhiūⁿ ē-bīn ê tô͘ chit-khóan--ê.
6kúi--chat-ah! The̍h 1-chat áu chhiūⁿ tô͘-A án-ni, koh lâi gia̍h 1-ki pín-chiam kā nn̄g-thâu pín chò-hóe,chhin-chhiūⁿ tô͘-B án-ni. Nā-sī lú
7chat áu chhiūⁿ tô͘-A án-ni, koh lâi gia̍h 1-ki pín-chiam kā nn̄g-thâu pín chò-hóe,chhin-chhiūⁿ tô͘-B án-ni. Nā-sī lú tn̂g-chat..ê, tiàm pín
8pín chò-hóe,chhin-chhiūⁿ tô͘-B án-ni. Nā-sī lú tn̂g-chat..ê, tiàm pín-chiam ê ē-kha ke kau
9kúi-ki-á pín-chiam.
10á lok--ji̍p--khì, nā-sī ū ang-á it-tit tîm--lo̍͘h--khì, che tō sī pín-chiam siuⁿ-tāng á-sī suh-kóng ê tn̂g-tō͘ bô kàu. Án-ni tō chò chi̍t
11Án-ni tō chò chi̍t-ki kau-á kā in kau--khí--lâi, khòaⁿ sī beh pak pín-chiam lâi kiám khin tāng-liōng, á-sī beh ōaⁿ khah tn̂g-chat ê suh-
12Ang-á ē phû tī chúi-bīn sī sím-mi̍h in-toaⁿ? In-ūi pín-chiam ê tāng-liōng kā ang-á ǹg ē-kha giú, tì-sú suh-kóng ê nn̄g
13kóng siáⁿ, bô iàu-kín, m̄-thang iàn-khì! Chhiáⁿ the̍h suh-kóng kap pín-chiam lâi chò ang-á, koh the̍h sok-ka-kan-á té chúi lâi sńg ang-á.
14 kóng, lín nn̄g lâng ū sio-bat, tàu-tí Kok-phoan ah siⁿ-chòe îⁿ á píⁿ leh?
15Sūn-ài: Sím-mi̍h kiò-chò îⁿ á píⁿ leh,a-bú.
16Bo̍k-su-niû: Îⁿ, chiū-sī chi̍t kho͘ tōa-tōa kho͘, pûi lok-lok; píⁿ, chiū-sī siⁿ chòe báng-á-kha, sán pi-pa lah. (Tāi-ke ha-ha-chhiò)
17-kòe kúi-nî kú ê tù-chok keng-giām, só͘-í pí-kàu chêng ê chok-pín iā sī khah chhiong-si̍t láu-liān. Chit ê ke̍k-pún m̄-nā kan-ta sek
18S-2: Ai! Lí kiám m̄-sī Píⁿ-thâu-á hiaⁿ. Kiú-kiàn.
19S-1: O͘ Ke-sái. Lâng lâng kiò góa Píⁿ-thâu.
20 ū thang tiô-thiàu, i ê sim-gōan chiū chiok. Thiⁿ-tē sī îⁿ á-sī píⁿ i lóng bô kóan i , kok-ka siā-hōe sī sím-mi̍h i iā bô beh tì-ì
21bêng-pe̍k, chiū kè pa̍t ê sai-hū ê chhiú;(1)tī tiong-ng tûi lio̍h-á píⁿ, (2) chhòng nn̄g khang chiam-phīⁿ, (3) tùi tiong-ng chām-tn̄g chiū ū
22kóng lóng-chóng ê sîn-bêng nā beh chò sū m̄- káⁿ chū-chú, tio̍h pín Gio̍k-hông ê bēng- lēng; koh kóng Gio̍k-hông iā ū kôan thang hong
23ge̍h chhōe-1 ê Chū-iû-sî-pò khòaⁿ-tio̍h 1-phiⁿ pò-tō: Tân, Chúi-píⁿ ūi-tio̍h beh cheng- chhú"gōa-séng"sóan-bîn jīm-tông, kóng tòng-sóan
24Tân, Chúi-píⁿ kóng: Beh lo̍k-si̍t bô-kâng cho̍k-kûn kong-bîn ê pêng-téng kang-chok
25kong-bîn ê pêng-téng kang-chok-kôan kap siū-kàu-io̍k-kôan; Tân,Chúi-píⁿ koh kiông-tiāu: Tōa-to-só͘ gōa-séng chú-tē in-ūi lî-hiong-pōe-kéng
26kôan chhit kha-chhng ê chèng-kheh kap ha̍k- chiá kāng-khóan, Tân, Chúi-píⁿ mā teh phiàn--lâng, thiau-kang bô khòaⁿ-tio̍h"thé-chè chái-chè"ê
27chóan-piàn, 500-bān tiuⁿ sóan-phiò, hō͘ bîn-chìn-tóng ê Tân, Chúi-píⁿ tòng-sóan Tiong-hôa-bîn-kok tē-10-jīm chóng-thóng, thóng-tī Tâi
28Liân Sòng nā tòng-sóan sī gōa-lâi chèng-kôan, 2000 nî Tân Chúi-píⁿ iōng kāng-khóan ê hong-sek──chèng-tóng lûn-thè tòng-sóan, kám ū
29lûn-thè tòng-sóan, kám ū "kiat-sok" gōa-lâi chèng-kôan? Tân Chúi-píⁿ tòng-sóan sī Tiong-hôa-bîn-kok thé-chè lāi-té ê "chèng-tóng lûn
30biān-tùi Tiong-kok 500 lia̍p hui-tôaⁿ ê ui-hia̍p, Chóng-thóng Tân Chúi-píⁿ thê-chhut 400-nî lâi tē-it-pái kong-bîn tâu-phiò, koh tī “228 Hô
31Tân,Chúi-píⁿ tòng-sóan ROC chōng-thóng kàu-taⁿ, chin bêng-hián it-ti̍t teh hiòng
32Kun-tiong phó͘-phiàn kiāu A-píⁿ-á, kóng i chú-tiuⁿ Tâi-to̍k, thiaⁿ--khí-lâi sī chin hó chhiò.
33) lo̍h-tâi liáu-āu, góa kám-kak sî-kan tùi lán chin tiōng-iàu. A-píⁿ-á bōe thè Tâi-ôan chhòng siáⁿ, siōng tōa ê kòng-hiān, sī the̍h
34gín-á (hôe-èng chó͘-lêng ê lâng)? Sī Lí Teng-hui? Sī Tân Chúi-píⁿ? Iah-sī Ui-chì, Tek-hôa......
35Tī chèng-chhek siōng, A-píⁿ..á tòng-sóan, kái-tiâu ōaⁿ-tāi ê tōa tāi-chì chiū ē hoat-seng
36, siàu-liām pē-bó ê thiàⁿ-thàng bô pí, iā ēng chián-jiông-hoe pín tī heng-chêng lâi chò kì-liām; pe̍h-hoe sī piáu-bêng lāu-bó í-
37-hoat. (Kî-si̍t Âng Ûi-jîn ū kià kòe 1-tiuⁿ chhéng-gōan-su hō͘ A-píⁿ--á, Hêng-chèng-īⁿ Iû Sek-khun īⁿ-tiúⁿ kap KIP pō͘-tiúⁿ, kóng kāng
38 kap mî ê phòa-pò͘. Si, tiû, nî bô ha̍p, só͘-í chiah-ê mi̍h kap pín-chiam, liú-pâi, hit hō, tio̍h kéng chhut lâi tû-khì. Koh chiông-tiong
39kàu, chō-chhut lûn-hôe ê tō-lí, ín-iú chèng-lâng. I kóng lâng pín-siū thiⁿ- tōe im-iông jī-khì kau-kám chhut-sì chiâⁿ chòe lâng, só͘
40ê tōa- chhù , siōng-chhiáⁿ chhin-chhiūⁿ pùn-sò , hô-hòng hit-tè píⁿ-pang-á , i thái-thó beh lâi tiàm ? Lūn kàu chhiáⁿ hê-siūⁿ phah tē
41pài ngó͘-siōng, pîⁿ-pîⁿ chi̍t-iūⁿ, só͘- í ū lâng chheng chòe ám-píⁿ-pu̍t.
42chun- kùi; lán chòe kiáⁿ-sun ê lâng, chhìn-chhái ēng chi̍t tè ám-píⁿ chhâ chhin- chhiūⁿ mn̂g-chhòaⁿ, lâi siá jī tī i ê tiong-kan, chiū
43Chiū-sī ám-píⁿ ê chhâ-siōng,
44Ám-píⁿ chhâ-siōng ná mn̂g-chhòaⁿ,
45m̄ sio bô-iáⁿ ê chóa-liāu, m̄ ēng liû-thôan ê chè-sū, bô tiōng píⁿ-pang ê sîn-chú. Sè-sio̍k hun-hun lōan-lōan, sio-thàn sio-hán, hōan
46 kóng in-ê tāi-chì chin pek, put-tek-í tio̍h chò kang, in thang khì pín koaⁿ-hú chún in, chóng-sī tio̍h ho̍at gîn kúi-nā pah kho͘, só͘ ho̍at
47 kap mî ê phòa-pò͘. Si, tiû, nî bô ha̍p, só͘-í chiah-ê mi̍h kap pín-chiam, liú-pâi, hit-hō, tio̍h kéng-chhut lâi tû-khì. Koh chiông-tiong
48Béng chhī báng, á-sī o̍h Bēng Chong khok-tek sī khah-hó. Lūn hiah-ê píⁿ pang-á sī chi̍t chhioh kôan nā-tiāⁿ, lán ê kong-má tiàm hia thái
49só͘ teh--ê tio̍h chiū-kīn Góa, Góa chiū hō͘ lín an-hioh. Góa ê pín-taⁿ tio̍h giâ khí-lâi hē tī lín ê keng- thâu téng, sòa tùi Góa
50sim khiam-pi; chiū lín tit- tio̍h an-hioh tī lín ê sim. In-ūi Góa ê pín-taⁿ sī khòaⁿ-o̍ah ēng, Góa ê tàⁿ ia̍h sī khin”.
51khah chē. Chiàu hit-pêng ê kok-hoat nā ū kek-chhut sin ki-khì ê khì pín-pò Koaⁿ-hú, Koaⁿ-hú m̄-chún pa̍t-lâng chò kap i sio-siāng ê. Pa̍t-
52tī ê mi̍h, chi̍t ki thang chān pa̍t lâng. Iū-koh lán siang-thâu ê pín-taⁿ tek-khak iā sī án-ni-siⁿ; chi̍t thâu lí ê tàⁿ, hit thâu pa̍t lâng
53ê khí-chhù, pún sī sòe-á-keng, chhù-lāi ēng tîn, koaⁿ-chin pa̍k pín-á chòe khòng-chhn̂g, tiong-ng lâu chi̍t ê khang-tōe thang khí hé hang
54chheng-khì, koh cháu khì chúi-khut-á ê só͘-chāi. I the̍h chi̍t lia̍p píⁿ-píⁿ ê chio̍h-thâu tùi chúi-khut-á ê piⁿ-á ó͘ chi̍t chōa kau, chúi
55khì, koh cháu khì chúi-khut-á ê só͘-chāi. I the̍h chi̍t lia̍p píⁿ-píⁿ ê chio̍h-thâu tùi chúi-khut-á ê piⁿ-á ó͘ chi̍t chōa kau, chúi lâu
56Chiū-sī ah-bó chng-kim mā sī píⁿ-chhùi
57kāu-chí, bái-lâng kāu giân-gí, iā chiū sī ah-bó chng-kim mā sī píⁿ-chhùi."
58thòe pu̍t jia-khàm ê ōe. Sio̍k-gú kóng, Pu̍t chē îⁿ, kong-má chē píⁿ. Kî-si̍t chhâ-khó khí lâi, tōe-bīn-chiūⁿ beh thài ū sîn sian
59ke, iōng jiáng--ê kā 1-ê o͘-bah-sáng kóng: "Lí khì hō͘ Tân-chúi-píⁿ phiàn--khì-a-lah, i kun-pún tō bô-hoat-tō͘ kā Chi-na-bîn-kok ián-
60chit-pêng ū lâng chiok tōa-siaⁿ kā kûn-chiòng ìn: "Tō sī Tân-chúi-píⁿ teh thún-ta̍h Tâi-ôan-lâng--ê-lah!"
61, tō chhin-chhiūⁿ hit-kóa gōa-séng-á bē-giàn chiap-siū Tân-chúi-píⁿ tòng-sóan kāng-khóan, hiah-nī-á kò͘-chip.
62Hō͘ lo̍h kah chiok tōa--ê. Pín-pín-pong-pong ê siaⁿ, ká-ná beh kā hō͘-sòaⁿ phah thàng--kè, lio̍h
63Hō͘ lo̍h kah chiok tōa--ê. Pín-pín-pong-pong ê siaⁿ, ká-ná beh kā hō͘-sòaⁿ phah thàng--kè, lio̍h-lio̍h
64kà-la̍t ê bîn-kan le̍k-liōng. Chit-má lâng-lâng teh kóng Tân Chúi-píⁿ chò chóng-thóng, Tâi-ôan-lâng chhut-thâu-thiⁿ--a, m̄-koh kun-tiong
65 la̍t siu-lí kun-hong sè-le̍k, kiàn-li̍p sin-sò͘ chè-tō͘; Tân Chúi-píⁿ ài bīn-chú, koh put-sî teh phô͘ kun--ê ê lān-pha, chêng 1-chām-á
66ta̍k-pái lóng kā che tòng-chò chhiò-khoe the kóng: “Lín a-chó͘ giâ ‘píⁿ-tàⁿ’ beh kap Ji̍t-pún-lâng piàⁿ-miā, to bô nn̄g-ē-á, tō cháu kah
67chit-hòe, m̄-koh tòe a-má lâi ê hāu-seⁿ í-keng 20 hòe, góa kiò I “A-píⁿ peh--á”.
68A-píⁿ peh--á sī a-kong chi̍t-sì-lâng to chin bô hoat-tō͘ liōng-kái ê lâng
69to chin bô hoat-tō͘ liōng-kái ê lâng, a-kong kóng i chhiâⁿ-ióng A-píⁿ peh--á 10 nî, sui-bóng m̄ sī chhin-siⁿ--ê, m̄-koh a̍h bô hō͘ iau--tio̍h
70chūn chhù--nih bô cha-bó͘-lâng, chi̍t-ke-hóe-á lōan-chhau-chhau, A-píⁿ peh--á sûi lī-khui chhù, a-kong chin bē-tàng liōng-kái. bóe--á a
71 a-kong chin bē-tàng liōng-kái. bóe--á a-kong chiah chai-iáⁿ, sī A-píⁿ peh--á ê a-kū kiò i tio̍h-ài chū-li̍p mn̂g-hō͘, kap a-kong thoat-lī
72A-píⁿ peh--á lī-khui liáu-āu, miā-ūn iû-gôan chiâⁿ khám-khek, lī-khui
73liáu-āu, miā-ūn iû-gôan chiâⁿ khám-khek, lī-khui a-kong ê chhù, A-píⁿ peh--á phah-piàⁿ thàn-chîⁿ, bé-tē khí-chhù, kiàn-li̍p ka-tī ê ka
74Chin put-hēng, A-píⁿ peh--á tē-it-pái ê hun-in chôan-sī pi-kio̍k kap thòng-khó͘, i ê khan
75gín-á mā lóng iáu-bōe tōa-hàn tō phah-sńg--khì, bóe--á liân A-píⁿ ḿ--á mā kòe-sin--khì, A-píⁿ peh--á soah ka-phò jîn-bông. Lī-khui
76hàn tō phah-sńg--khì, bóe--á liân A-píⁿ ḿ--á mā kòe-sin--khì, A-píⁿ peh--á soah ka-phò jîn-bông. Lī-khui siong-sim ê kò͘-hiong, A-píⁿ
77-píⁿ peh--á soah ka-phò jîn-bông. Lī-khui siong-sim ê kò͘-hiong, A-píⁿ peh--á bat khì āu-soaⁿ Hoa-lian ó͘ tāi-lí-chio̍h thàn-chîⁿ, āu--lâi
78hàn hāu-seⁿ----A-chúi--á kiat-hun seⁿ-kiáⁿ, 50 hòe tō chò a-kong, A-píⁿ peh--á chiok hoaⁿ-hí, chiok bóan-chiok--ê, kui-sì-lâng khám-khám khek
79chóng-sǹg kòe--khì-loh, I bián thoa lāu-miā--a. M̄-koh, a-kong kóng, A-píⁿ peh--á pháiⁿ-miā-keh, beh hiáng-siū ê sî, soah tio̍h kan-gâm bóe-
80Góan jī-chí hō͘ A-píⁿ peh--á kōaⁿ-chúi-bí (khè-cha-bó͘-kiáⁿ), A-píⁿ peh--á tòa-īⁿ ê
81Góan jī-chí hō͘ A-píⁿ peh--á kōaⁿ-chúi-bí (khè-cha-bó͘-kiáⁿ), A-píⁿ peh--á tòa-īⁿ ê sî, góa bat kap jī-chí chò-hóe khì kā khòaⁿ,
82peh--á tòa-īⁿ ê sî, góa bat kap jī-chí chò-hóe khì kā khòaⁿ, A-píⁿ peh--á it-ti̍t kóng i m̄ kam-gōan, kan-khó͘ chi̍t-sì-lâng, kàu-bóe
83ba̍k-sái, m̄-chai beh án-chóaⁿ kā an-ùi. Kúi go̍eh-ji̍t liáu-āu, A-píⁿ peh--á tō tit-tio̍h kái-thoat, lī-khui sè-kan.
84ê tāi-chì hóe-khì tō chin tōa, a-pà kap a-bú lóng sī chi-chhî A-píⁿ--á-ê, góa sī bô siáⁿ-mih chhù-bī, kan-taⁿ khòaⁿ in teh Crazy. Hit
85sì-kòe khà tiān-ōe hō͘--lâng, kiò in tio̍h-ài chi-chhî Tân Chúi-píⁿ. Góa bô hoat-tō͘ kóng chhut hit-chūn a-bú sī ū jōa hoaⁿ-hí.
86góa àn ha̍k-hāu tò-tńg--lâi, tī koe-á-téng khòaⁿ-tio̍h Tân Chúi-píⁿ ê thôan-toaⁿ sì-kòe poe, tú-á-hó góa sim-chêng bô kài hó, tńg
87kah kui chhù-piⁿ lóng chai-iáⁿ, góa kā a-bú kóng ài khì Tân Chúi-píⁿ ê kēng-sóan chóng-pō͘ kiò in chhú-lí, siōng bô, mā ài kiò in
88Chit-má Tân Chúi-píⁿ tòng-sóan--a, a-bú soah bô koh khah hoaⁿ-hí, i tī chhài-chhī-á bōe
89lâi jú bái, m̄-koh iû-gôan m̄-bat thiaⁿ-tio̍h a-bú leh mā Tân Chúi-píⁿ, i kan-taⁿ tiām-tiām bô beh koh kóng chèng-tī ê tāi-chì, góa siūⁿ
90hia̍p, kā "Tâi-ôan-chi-chú”, Tâi-lâm Koan-tiân chú-tē Tân Chúi-píⁿ sàng-ji̍p chóng-thóng-hú. Che m̄-nā sī Tâi-ôan lâm-hong jîn-bîn
91 hoaⁿ-hí. Chiū án-ne, góa ta̍k-kang hâ hit-tiâu “e-put-lóng”, iōng pín-chiam pín chi̍t tiâu mî-se ê chhiú-kin-á hoaⁿ-hoaⁿ-hí-hí khì iù-
92Chiū án-ne, góa ta̍k-kang hâ hit-tiâu “e-put-lóng”, iōng pín-chiam pín chi̍t tiâu mî-se ê chhiú-kin-á hoaⁿ-hoaⁿ-hí-hí khì iù-tī-hn̂g tha̍k
93seng. Chiòng-lâng bīn iu-iu, lóng chhēng àm-sek ê T-shirt, chhiú-ńg pín 1 tè môa-se, chin kám-sim teh kā Lāu-su tòa-hà. Lāu-su kàu 1 nî
94Lián-kheng píⁿ-píⁿ
95Lián-kheng píⁿ-píⁿ
96Lián-kheng pàng hō͘ píⁿ-píⁿ!
97Lián-kheng pàng hō͘ píⁿ-píⁿ!
98Kiàn-bu̍t jîn thiok teh-píⁿ-píⁿ,
99Kiàn-bu̍t jîn thiok teh-píⁿ-píⁿ,
100Ū lâng thâu-khak teh-píⁿ-píⁿ,
101Ū lâng thâu-khak teh-píⁿ-píⁿ,
102În lâng ē píⁿ, píⁿ ē îⁿ,
103În lâng ē píⁿ, píⁿ ē îⁿ,
104Teh kàu ám-píⁿ ji̍p sí-mn̂g.
105khòaⁿ-kìⁿ i chit hō kiáⁿ, chiū kap Hok-gôan-peh chham-siông kóng, siá pín tùi koaⁿ-thiaⁿ ji̍p, hō͘ i khì koaiⁿ tī phû-lōng chiá ê siu-iông
106khí-thâu chin m̄ kam, āu-lâi khòaⁿ-phòa kà bô hoat, chiū kā i ji̍p pín. Koh 3,4 ji̍t, kéng-chhat-thiaⁿ chiū lâi tiāu-cha, tāi-seng kiò khì
107bīn lóng bô o̍at chhut lâi khòaⁿ in, káⁿ-sī teh m̄ gōan in kā i ji̍p-pín á-si teh iu-būn. Bô chêng ê hóe- chia ti̍t-ti̍t kiâⁿ khì. Hok-gôan
108tok put-sêng-khì. Ah ! He tō sī thè lán kà-sī, kin-tú nā bē ké-píⁿ, put-sî tiāⁿ ló͘-khì, pháiⁿ miâ-siaⁿ, m̄-ta̍t-tio̍h lī lán hn̄g-hn̄g
109lâng sī Ngá-hut ê hō͘-è, lán sī Siám ê hō͘-è, lán tio̍h khí pò͘-píⁿ lâi hō͘ in khiā-khí, lán tio̍h lô-tōng, in tio̍h chheng-sóng, pí
110Chin-seng pài-pín.
111-tu̍h, ná-tah ná-kóng, iu-thâu kat-bīn, kā-gê chhiat-chhí, tah-toh pín-pòng-kiò. It-iông-ā to-ā-sī bô chhut siaⁿ, iā bô tín-tāng. Hehⁿ!
112Kàu-su chhì-giām bêng-pe̍k, Soa-tó kàu-hōe iā sûi-sî hiàn-pín, sūn-sòa iā tàu-phiò kong-sóan, bóan-tiùⁿ it-tì beh chhiáⁿ Chin-
113Hit-ê chhiú-su̍t ê ūi, chiàⁿ-pêng pín-á-kut chián-tn̄g 1-ki, thâi ū 3-chhùn tn̂g. Ta̍k-ji̍t sī phō-khì ōaⁿ
114Hit tia̍p í-āu put-lūn sím-mi̍h lâng nā ji̍p pín kiû sià-bián, kìⁿ-nā ín-khí Ông ê Kiáⁿ só͘ chòe ê, Ông chiū
115ū bí-niû chin chōe tiâu-kò͘-ì beh hō͘ lí thang ēng. Nā-sái ji̍p pín kiû Ông I chin hoaⁿ-hí hō͘ ji̍t-ji̍t thang chia̍h kàu pá. Siat-sú lí
116pún-sin tio̍h hòe lí siūⁿ, thòe lí siat-hoat. Lí nā ji̍p chit hō ê pín, góa khak-sit chai I ún-tàng ōe chiâⁿ lí só͘ ài, lí só͘ kiû ê.
117ēng chiah ê ōe lâi chàu Ông khòaⁿ I beh cháiⁿ-iūⁿ chòe. Koh hit ê pín ê lō͘-bé tio̍h siá kóng ‘Lí hâm-bān ê lô͘-po̍k kià hō͘ Lí, teh
118sī ha̍p tī hit ê Tēng-chōe kok ê lâng. Góa chá bat ji̍p chit hō ê pín, Ông liâm-piⁿ ín, hō͘ góa tit-tio̍h chōe-chōe hāng ke̍k hó ê mi̍h
119Móa-hok chím ìn kóng, “M̄ chai lí ji̍p pín ū tú-tú chiàu Iok-jī só͘ kì-chài á-bô ? Tī hia ū kóng, “Tio̍h
120 hiáu kám-siā, in-ūi sim-lāi lóng bô giâu-gî, kiaⁿ-liáu lí ji̍p pín bô án-ni sìn.” Bān-tùn A-tong liâm-piⁿ chiàu Móa-hok chím só͘ kóng
121tùn A-tong liâm-piⁿ chiàu Móa-hok chím só͘ kóng ê,ū siá chi̍t tiuⁿ pín, siá hó chiū lo̍h miâ, tùi Iû-chèng-ke̍k kià khì . Kià khì liáu
122 nā án-ni kiám bōe kui êng-kng tī I ê miâ mah ? Āu-lâi góa ji̍p pín chiàu Ông só͘ ín chōe- chōe hāng kiû I lâi hō͘ góa. Pín ê lō͘
123góa ji̍p pín chiàu Ông só͘ ín chōe- chōe hāng kiû I lâi hō͘ góa. Pín ê lō͘-bé ū ke kúi kù kóng, “Chú só͘ ín ê sī khah iâⁿ góa só͘
124só͘ pī-pān beh siúⁿ- sù góa ê tōa hok-khì. ”Tùi góa án-ni ji̍p pín,chiū liâm-piⁿ ū tit-tio̍h chīn chōe hāng ke̍k hó ê mi̍h. Tùi hit
125Bān-tùn A-tong ji̍p pín liáu-āu, bô kúi ji̍t ū chi̍t ê khim-chhe tùi Ông lâi, kóng, “Lí
126bô kúi ji̍t ū chi̍t ê khim-chhe tùi Ông lâi, kóng, “Lí só͘ ji̍p ê pín lāi-bīn ū siá kóng, “Ēng Lí ê lō͘ pò góa, koh ēng Lí ê lō͘
127mah ? Iáu ū koh chi̍t hāng lí ū tōa chhò-gō͘, chiū-sī só͘ ji̍p ê pín lí siông-siông kóng, ‘M̄ chai Ông beh thiaⁿ mah,’ á-sī kóng, ‘Phah
128Siat-sú Ông m̄ hoaⁿ-hí siu lí ê pín I kiám beh tāi-seng pī-pān só͘-chāi piān-piān beh hō͘ langthang5
129gō͘, m̄ sái tio̍h ū ha̍k-būn lâi siá; bat khòaⁿ-kìⁿ ū chōe-chōe pín, sui-jiân i ê kù tàu chin hó, i ê jī siá chin súi, nā-sī bô tit
130 i ê jī siá chin súi, nā-sī bô tit-tio̍h Ông ê kàm-la̍p; ia̍h ū pín chí ū kóng, ‘Góa sī ū chōe, kiû Lí lîn-bín’. (Lō͘ ka 18 : 13.
131hí kàm-la̍p. Ū nn̄g hāng iàu-kín ê lí tio̍h khì o̍h. Nā beh ji̍p pín thâu chit hāng lâng tio̍h khiam-sūn jīn chōe, tē jī hāng tio̍h khiam
132tio̍h sià-bián chōe. Lâng nā thok-tiōng I ê Kiáⁿ ê miâ lâi ji̍p pín, I pún-sin beh chhiam miâ, Ông chiū tek-khak hoaⁿ-hí kàm-la̍p. Ông
133 sī put-chí ū thang ǹg-bāng ê ōe mah ? Lí nā ín chit kul3ai ji̍p pín, sim-lāi tek-khak m̄ thang giâu-gî lâi siūⁿ, m̄ chai ōe tit-tio̍h thiaⁿ
134ún-chún góa mah. Chit hō giâu-gî ê sim sī chhin-chhiūⁿ lâng siá pín āu-lâi ēng o͘-ba̍k chit khì só͘ siá ê jī, hō͘ i bū-bū, tì-kàu
135siông tùi hia chhut,chài hè-mi̍h put-chí chòe beh pun hō͘ hiah ê ji̍p pín kiû mi̍h ê lâng. Só͘ hō͘ i ê mi̍h ū sî tú-tú chiàu i só͘ kiû
136 sī in-ūi lâng m̄ kiû, ia̍h ū chōe-chōe ê, sui-jiân lâng ū ji̍p pín kiû hit hō ê mi̍h, nā-sī chhia lâi beh pun hō͘ i, khòaⁿ i ê mn̂g
137kheh; ia̍h kì-tit i hit sî put- chí lóe-chì, phah-sǹg Ông m̄ siu i-ê pín, m̄ thiaⁿ i só͘ kiû. Khim-chhe kā i kóng, “Hit hō ê siuⁿ sī Ông só͘
138cháiⁿ-iūⁿ kàu taⁿ lí iáu-bē tit-tio̍h ?” Koh kóng “Lí só͘ ji̍p ê pín ia̍h ū pa̍k tī ba̍k-kiàⁿ-ni̍h.” I chiū tha̍k kóng, “Kiû Lí khui góa
139siông-siông kì-tit chiū-sī lán ê Ông ê un chin tōa. Lí nā koh ji̍p pín ún-tàng ōe tit-tio̍h só͘ kiû, góa chai chiah ê hó ê mi̍h lí tek-
140Ông ê chàn-keng sī teh thòe ōaⁿ mi̍h ê só͘-chāi. Ū sî lâng ji̍p pín chiàu i gōng siūⁿ lâi kiû, siat-sú tú-tú chiàu i só͘ kiû lâi hō͘
141sòe-jī pī-pān, khòaⁿ sī tú-tú tī i ê khiàm-ēng. I só͘ ji̍p ê pín kàu chiah chōe, só͘ kiû ê mi̍h kàu chiah chōe, siat-sú chiah ê chàn
142thianⁿ-kìⁿ, sim-bâng ì-lōan, kín-kín hoan-hù hit ê lú-pī thòe i pín-bêng lāu-pē, chún i khì ho̍k-sāi i. Lú-pī lâi hê-hok kóng, "Ko͘
143chhia beh khì hù Thài-chú ê iân-sia̍h. Thô͘-thòaⁿ-á kā in chím pín i iā ài khì; in chím kap i nn̄g ê sió-mōe lóng hiâm i kóng, “Lí
144chit ê sî ke-kak ū chi̍t tè chháu-chhù, piah-thô͘ lóng lak liáu,piah-pín chi̍t-ki chi̍t-ki thang sǹg,chhù-téng iā hāi, tùi lāi-bīn thang hun
145chiàu in só͘ ē lâi chàn-sêng: m̄ nā án-ni, in ū lâng hó-táⁿ khì pín-kiû Hông-tè. Hông-tè thiaⁿ-liáu bē bián-tit lâu ba̍k-sái, piáu
146oh!”chi̍t siaⁿ, chiū tōa khàu--khí-lâi. Hit-sî chiū khì Lāu-tiúⁿ pín kò͘-kè.
147kiam chò Sêng-hông-hú ê tāi-su- jîn, beh chhiàⁿ i chò chi̍t-tiâⁿ pín lâi kò in Teng-hû-hiaⁿ. Beh tùi Sêng-hông kò, kiò Sêng-hông lâi
148nn̄g-lâng ê ba̍k-chiu chiū khui, chiah chai in sī thǹg-pak-theh; chiū pín bû-hoa-kó hio̍h, ūi ka-kī chòe kûn. 8). Ji̍t liâng-léng ê sî, Iâ
149chha̍t, lín ê chi̍h kóng-chhut pháiⁿ-ōe. 4). Bô lâng ēng kong-gī lâi pín-bêng, bô lâng chiàu sêng-si̍t lâi piān-hō͘; lóng sī óa-khò hu-
150hō͘ góa khòaⁿ Lí tùi in pò-siû, in-ūi góa chiong góa ê àn-kiāⁿ pín-bêng tī Lí. 21). Só͘-í Iâ-hô-hoa lūn-kàu siàu-siūⁿ lí ê sìⁿ
151góa khòaⁿ-kìⁿ Lí tùi in pò-siû; in-ūi góa chiong góa ê àn-kiāⁿ pín-bêng tī Lí. 13). Lín tio̍h ǹg Iâ-hô-hoa chhiùⁿ-koa, o-ló Iâ-hô
152Tān-í-lí sī chi̍t-ê; hō͘ hiah ê chóng-tok chiong chèng-sū tùi in pín-bêng, bián-tit ông khui-sún. 3). In-ūi chit ê Tān-í-lí ū hó sèng
153po͘ hū-jîn lóng lâi, ta̍k-ê chiong kim-khì, chiū-sī heng-chêng ê pín-chiam, hī-kau, phah-ìn ê chhiú-chí, kap chhiú-khôan; che sī ta̍k-lâng
154thoa ji̍p-khì, chhùi nga̍uh-nga̍uh-liām, ū hoat-jia̍t. Kò͘-kaⁿ ê lâng pín û-sím koaⁿ-tiúⁿ, iā chhiáⁿ ga̍k-i lâi khòaⁿ, chiah siat-hoat hō͘ i
155Chi̍t-ê píⁿ--á ê lâng chin tòng-bē-tiâu mē kóng: “Hit-ê kóng án-ni, lí kóng
156 thang tùi-khòaⁿ--1-ē, thang chai-iáⁿ beh kè--ê sī seⁿ chò îⁿ iah píⁿ, lín liān tùi-khòaⁿ to bô, chin hiâu-hēng--o͘ ! 」
157to̍h tī sîn-chú ê bīn-chêng. Hân-léng ê pak-hong thàu kòe phòa pín-á-piah chhoe ji̍p--lâi. Gōa-bīn bang-bang ê hō͘-á teh phoah thang-
158ji̍p--lâi. Gōa-bīn bang-bang ê hō͘-á teh phoah thang-á-gōa8 ê tek-pín-á, si̍t-chāi it-hoat ke-thiⁿ góan ê pi-chham. Pa-pa kā góa kóng “Koai
159 iū kak-tek chin m̄-kam. Kî-sit pài-tn̂g tauh-tí sī seⁿ-chòe îⁿ á-píⁿ. Góa sī put-kóan. Hôaiⁿ-ti̍t saⁿ-chhit jī-cha̍p-it, nā ē-tit koh
160khì ke-piah ê pâng-keng the̍h góa hit téng iōng chiâⁿ kú, í-keng teh píⁿ ê bō-á.
161Hit sî-chūn i hiah-ê cha-bó͘-kiáⁿ chhiáⁿ i khì pín thêng kang, beh pī-pān hō͘ i ū thang khai-ēng, sì-kè thit-thô ióng
162khai-ēng, sì-kè thit-thô ióng-ló ê ki-hōe; só͘-í chiū siá phoe pín Kàu-sū-hōe. Kàu-sū-hōe chiū hôe phoe kóng kam-gōan i thêng kang
163Lô-tong, Téng-siang-khoe. Kàu kū-nî 12 ge̍h ū tùi Thôan-tō-kio̍k pín-chhéng ài tńg-khì Tsôan-chiu thàm i ê lāu-bú kap i ê chhin-chhek.
164tī kàu-hōe chò Chú ê kang. Kàu 50 hòe chiah tùi Thôan-tō-kio̍k pín thêng. Sui-jiân hioh-kang, iáu-kú ū ki-hōe iû-gôan pò͘-tō, kap
165āu-lâi ū tùi Gōa-kok Thôan-tō Úi-ôan-hōe ê Hōe-tiúⁿ Mac Laren pín-chhéng pún-sin ái hō͘ in phài khì gōa-pang thôan ho̍k-im. Mac Laren
166 koan-hē gōa-kok thôan tō-lí ê sū, chiū-sī kóng i í-chêng só͘ pín-chhéng ài beh khì gōa-pang thôan tō-lí ê sū í-keng tī Úi-ôan-
167pháiⁿ-lâng só͘ phah-pháiⁿ ê gia̍h-siàu tùi Sûn-bú Lâu Bêng-thôan pín-chhéng. Lâu Bêng-thôan iáu-bē siông-bûn khì hō͘ Pak-kiaⁿ chèng
168 Hôa Bo̍k-su, Gô͘ Bo̍k-su chham-siông, in chin hoaⁿ-hí, chiū thòe in pín Ka-ná-tāi ê Bú-hōe, chún in siat Tiong-hōe tī Pak-pō͘. Bú-hōe
169sià, ū kap pa̍t-ūi î-ki khì hia tòa ê Ki-tok-tô͘ chham-siông, lâi pín-chhéng Thôan-tō-kio̍k phài chi̍t ê sian-siⁿ tī-hia thôan Hok-im.
170tàu pang-chān ūn-poaⁿ hiah ê mi̍h. A-hui-lī-ka ê lâng bōe-hiáu ēng pín-taⁿ taⁿ-tàⁿ. In lóng sī ēng thâu-khak giâ mi̍h. Só͘-í chi̍t lâng