�x�y��y���˯��t�΢w�d��[pháiⁿ] ê���G
1Pháiⁿ koe kāu chí,
2Pháiⁿ chhù-piⁿ kāu ōe-gí.
3sēng kiáⁿ só͘ kà chhut-lâi ê, chin kó-lêng ōe put-hàu, in-ūi hó-pháiⁿ bô chheng-chhó.
4Chá-sî, lâng chòe-hó chòe-pháiⁿ, lóng ōe siū pò-èng. Pháiⁿ-lâng hō͘ lûi chhim, chiū-sī hō͘ lûi
5Chá-sî, lâng chòe-hó chòe-pháiⁿ, lóng ōe siū pò-èng. Pháiⁿ-lâng hō͘ lûi chhim, chiū-sī hō͘ lûi kòng-sí. Cha-bó͘-lâng kè
6chòe-hóe sóe seng-khu. Hong-sio̍k si̍p-kòan bô siâng: hó-ê, chiū o̍h, pháiⁿ-ê, chiū khì-sak, m̄-thang o̍h.
7Pháiⁿ-chéng m̄-tn̄g (put-tōan).
8Siⁿ tio̍h put-hàu kiáⁿ. Á-sī gín-ná hó-ê m̄-o̍h, pháiⁿ-ê o̍h bô thêng.
9Pháiⁿ-ōe tiùⁿ-phòa phak-tó͘-tn̂g.
10Choan-bûn kóng lâng pháiⁿ-ōe, bô ài kóng hó-ōe ê lâng.
11Pháiⁿ ang lūi bó͘,
12Pháiⁿ lô lūi kó͘.
13kim, chiong bô hó ê mi̍h tòng-chòe chin pó-pòe ê mi̍h. Ū-sî chiong pháiⁿ-lâng tòng-chòe hó-lâng, m̄-chai lâng teh-beh hāi i.
14Hó ê khòan-kò m̄ thiaⁿ, khiok khì thiaⁿ hia-ê pháiⁿ ê, gûi-hián ê giân-gú soah khì chòe.
15Pháiⁿ sim bô lâng chai,
16Pháiⁿ chhùi siōng lī-hāi.
17Sim pháiⁿ ê lâng, nā-sī bô piáu-hiān chhut-lâi, bô lâng chai. Nā-sī pháiⁿ
18pháiⁿ ê lâng, nā-sī bô piáu-hiān chhut-lâi, bô lâng chai. Nā-sī pháiⁿ-chhùi chiū ōe hāi lâng, hāi ka-kī; tāi-chì chòe bōe hó-sè, bô
19hó-sè, bô chi̍t-tián-á lī-ek. Kóng-ōe ài sió-sim, m̄-thang kóng pháiⁿ-chhùi. “Pīⁿ tùi kháu ji̍p, hō tùi kháu chhut”.
20pháiⁿ chiàu lûn.
21saⁿ-nî chiū lūn chi̍t ge̍h. Múi lâng ê ki-hōe iā ōe kái-piàn, hó-pháiⁿ lóng ū.
22Su tīn pháiⁿ khòaⁿ bīn.
23chi̍t-ê a-peng-ko, chit-ê a-peng-ko thiaⁿ--tio̍h, sûi tō ka ìn kóng:「 Pháiⁿ-sè, m̄-bián--la, hō͘ lín kiáⁿ ka-tī suh tō hó--a! 」
24--lo̍h-khì lah , tāi-chì sī in-ūi góa ín-khí--ê , si̍t-chāi chin pháiⁿ-sè--lah . Sū-si̍t sī án-ni--lah , tō in-ūi seng-lí siōng bô-êng
25Chhâ-phiò-ôan chiâⁿ hò͘ⁿ-hiân, ná ka-phiò ná mn̄g: "Hu-jîn, pháiⁿ-sè, góa khah kāu-ōe-- chi̍t-sut-a. Lí ta̍k-pái lóng seⁿ siang-seⁿ--
26hong-thai chiām-chiām pek-óa, phâng koh siu--khí-lâi, tōa-chûn tī pháiⁿ-chhèng-chhèng ê hái--nih ná poe ná chhiong. Hái-éng éng kah chhiūⁿ
27chin chhù-bī ê chhit-thô, m̄-koh tùi chúi-chhiú lâi kóng sī chin pháiⁿ-lián, bóe--ah[a] chûn lin-lin-lòng-lòng, kāu-pang hō͘ hái-éng-chúi
28 pah nî sok-té chi̍t nî. Lán nā khòaⁿ tio̍h chi̍t ê chiān iah sī pháiⁿ ê gín-á, lán ē siong-sim lâu ba̍k-sái, he tio̍h sī lán siū-lān
29khah jiû ê hong-sek khǹg-sè, m̄-bián tng-bīn kà-sī--lâng hō͘ lâng pháiⁿ chiap-siū: in the̍h 1 tè kî-khá ê kiàⁿ tī chiòng-lâng ê thâu-chêng
30Sèng-keng kóng, “Sòe-kiáⁿ ah, pháiⁿ-lâng ín-iú lín m̄ thang thàn i.” Chim-giân 1 chiuⁿ 10 chat.
31, khiā khí-lâi, háu chi̍t siaNchin7 hiông, ia̍h kóng, “Lín chiah ê pháiⁿ-miā mi̍h ! Liâm-piⁿ beh hō͘ góa kā lín chia̍h khì ! Lín cháiⁿ-iūⁿ
32Koh kóng, “Pháiⁿ-lâng ê lō͘, chhin-chhiūⁿ o͘-àm, ka-kī m̄ chai in-ūi sím-mi̍h Po̍ah
33kiâⁿ, chit chiah pòaⁿ koe-kiáⁿ tē it o̍ah-tāng, pí i ê hiaⁿ-tī khah pháiⁿ. Lóng bô iàu-kín pòaⁿ hāng, ia̍h put-lūn tá-lo̍h I ài khì, chiū
34I pháiⁿ-sè pháiⁿ-sè
35I pháiⁿ-sè pháiⁿ-sè
36M̄-bián pháiⁿ-sè
37Png-chhiū pháiⁿ-sè bīn hóan âng
38khah jiû ê hong-sek khǹg-sè, m̄-bián tng-bīn kà-sī--lâng hō͘ lâng pháiⁿ chiap-siū: in the̍h 1 tè kî-khá ê kiàⁿ tī chiòng-lâng ê thâu-chêng
39Bīn pháiⁿ-khòaⁿ
40pháiⁿ
41, kiat-kó bô hiah giâm-tiōng, kan-taⁿ 8 ê niâ. Piàn-tiāu sī chin pháiⁿ ha̍k-si̍p--ê, só͘-í chin chē lâng thê-chhut kóng èng-kai piau piàn
42Type 29 kā [ia] piau-chò [e] sī chin chèng-siông, mā chin pháiⁿ kóng sī chhò-ngō͘. Lēng-gōa 1 ê chiū-sī Type 7, tē 1 kap tē 5
43PC-sek beh án-chóaⁿ sóan-tek, pún-té chiū chin pháiⁿ chhiâu-chhek. PC kap HPC sek-ha̍p sú-iōng ê sî-ki tô͘-ha̍p iā bô kāng
44kóng hiah-ê úi-ôan ū-ê tùi góa put-bóan, kóng góa chin ngē, chin pháiⁿ. M̄-kú in tāi-khài lóng sêng-jīn, hit-kang ū chhut-se̍k, hō͘ lâng
452 ha̍k-kî hoat-seng chit-hō tāi-chì, tē 2 pái ē pí tē 1 pái khah pháiⁿ chiàn-iâⁿ. Jīm Siān-liông ê ì-tô͘ í-keng chin chheng-chhó, i iōng
46khah tn̂g. Ū-sî chńg-kah siū-siong thǹg kah, hit ê jiáu-bú, nā bô pháiⁿ-khì, chiū ōe koh hoat; jiáu-bú nā phah-pháiⁿ, chiū bōe koh hoat.
47 ê jiáu-bú, nā bô pháiⁿ-khì, chiū ōe koh hoat; jiáu-bú nā phah-pháiⁿ, chiū bōe koh hoat. Beh chai chńg-kah ê kái-phò, tio̍h khòaⁿ tē 90
48chú-liû gí-giân ê hoat-im kui-kí cheng-chha siuⁿ tōa. Koh ū “u“ chin pháiⁿ phah-jī; ”xi” tha̍kㄒ, ”si” tha̍kㄙ, kāng-khóan sī “i”, tha̍k 2 ê bó-
49 Tâi-ôan siōng ū thôan-thóng ê bûn-jī hē-thóng. M̄-kú Hàn-jī pháiⁿ o̍h, pháiⁿ siá, pháiⁿ kì, pháiⁿ jīn, koh pháiⁿ tha̍k! Chhiūⁿ高本漢kóng..ê
50siōng ū thôan-thóng ê bûn-jī hē-thóng. M̄-kú Hàn-jī pháiⁿ o̍h, pháiⁿ siá, pháiⁿ kì, pháiⁿ jīn, koh pháiⁿ tha̍k! Chhiūⁿ高本漢kóng..ê “Bô
51thôan-thóng ê bûn-jī hē-thóng. M̄-kú Hàn-jī pháiⁿ o̍h, pháiⁿ siá, pháiⁿ kì, pháiⁿ jīn, koh pháiⁿ tha̍k! Chhiūⁿ高本漢kóng..ê “Bô hoat-tō͘ khòaⁿ
52 bûn-jī hē-thóng. M̄-kú Hàn-jī pháiⁿ o̍h, pháiⁿ siá, pháiⁿ kì, pháiⁿ jīn, koh pháiⁿ tha̍k! Chhiūⁿ高本漢kóng..ê “Bô hoat-tō͘ khòaⁿ Hàn-jī
53thóng. M̄-kú Hàn-jī pháiⁿ o̍h, pháiⁿ siá, pháiⁿ kì, pháiⁿ jīn, koh pháiⁿ tha̍k! Chhiūⁿ高本漢kóng..ê “Bô hoat-tō͘ khòaⁿ Hàn-jī kā im tha̍k--chhut
54In-ūi Hàn-jī pháiⁿ o̍h, pháiⁿ siá, it-ti̍t ài kàu kīn-tāi siā-hōe chiah khah chē lâng
55In-ūi Hàn-jī pháiⁿ o̍h, pháiⁿ siá, it-ti̍t ài kàu kīn-tāi siā-hōe chiah khah chē lâng ū ki-hōe
56 lán ê kî-tó kàu tī Siōng-tè ê bīn-chêng, iâⁿ-kè chōe-ok kap pháiⁿ-tāi, āu-lâi siū Siōng-tè ê chiok-hok koh lo̍h lâi tōe-bīn-chūiⁿ
57ê sî, i chiū koh soan-khì. Kî-tó ê lâng iû-gôan ū hun-piat hó-pháiⁿ, tio̍h m̄ tio̍h ê la̍t tī-teh. I ū kàu-gia̍h ê tì-sek thang siám-pī
58kú-chí hêng-tōng, tio̍h chim-chiok siūⁿ hit ê kiat-kó sī hó á-sī pháiⁿ. Kiâⁿ hó-sū tio̍h sòe-jī, nā bô kiaⁿ-liáu ōe sit-lo̍h kiâⁿ hó-
59kiâⁿ hó-sū ê gôan-khì. Kiâⁿ hó-sū sī oh; chóng-sī nā beh hō͘ pháiⁿ pìⁿ chòe hó sī koh khah oh; m̄-kú beh hō͘ hó pìⁿ chòe pháiⁿ sī
60hō͘ pháiⁿ pìⁿ chòe hó sī koh khah oh; m̄-kú beh hō͘ hó pìⁿ chòe pháiⁿ sī kàu-ke̍k khòai. Beh chèng chi̍t châng chhiū-á kàu tōa-châng
61chhiūⁿ siū pē-bú á-sī siông-siông chòe tui ê lâng ê éng-hióng. pháiⁿ si-tōa-lâng, koh tòa pháiⁿ só͘-chāi, i ê kiáⁿ tiāⁿ-tio̍h sī pháiⁿ.
62siông-siông chòe tui ê lâng ê éng-hióng. pháiⁿ si-tōa-lâng, koh tòa pháiⁿ só͘-chāi, i ê kiáⁿ tiāⁿ-tio̍h sī pháiⁿ. In-ūi chit khóan ê kéng
63pháiⁿ si-tōa-lâng, koh tòa pháiⁿ só͘-chāi, i ê kiáⁿ tiāⁿ-tio̍h sī pháiⁿ. In-ūi chit khóan ê kéng-gū bōe-ōe hō͘ i chiâⁿ-tsòe hó lâng.
64(2) Tī chit sè-kan ū chin chōe ê pháiⁿ-lâng, sui-bóng chèng-hú giâm-giâm kā i hêng-ho̍at; iáu-kú m̄ gōan
65tsō lâng ê sim-koaⁿ ê Siōng-tè í-gōa, chī-chūi ōe i-tī lâng ê pháiⁿ sim-koaⁿ ah...? I í-gōa chī-chūi ōe hō͘ ū chōe ê lâng pìⁿ-chòe
66chai ū lán tī-teh. Lán ê sim-koaⁿ sī chhin-chhiūⁿ kiàⁿ, bô lūn hó pháiⁿ lóng ōe chiò tī kiàⁿ-lāi. Chóng-sī kiàⁿ-lāi ê siōng bô o̍ah-
67tóe ū ku̍t tōa ê thô͘-hām, tì-kàu hó ê chhân-hn̂g lóng siū phah pháiⁿ. Āu-lâi tī chiah ê thô͘-khang ū khui put-chí chōe súi ê hoe, koh
68chi̍t chiah iûⁿ-á ê kha. Sī sím-mih in-toaⁿ. In-ūi chit chiah iûⁿ chin pháiⁿ si̍p-kòan, gâu chhōa pa̍t chiah iûⁿ khì gûi-hiám ê só͘-chāi. Só͘
69(1) Lán ū tì-sek thang hun-piat hó-pháiⁿ, koh ōe hiáu thang kéng hó-ê, pàng-sak pháiⁿ ê. Che chiū-sī teh
70sek thang hun-piat hó-pháiⁿ, koh ōe hiáu thang kéng hó-ê, pàng-sak pháiⁿ ê. Che chiū-sī teh chèng-bêng lán ū chū-iû kôan tī-teh. Siat-
71iû kôan tī-teh. Siat-sú nā m̄-sī án-ni chiū ōe hiáu hun-piat hó-pháiⁿ ê tì-sek sī bô lō͘-ēng. Lán ê chhùi-chi̍h beh pò lán chai mi̍h
72chiū lán ê chhùi sī bô lō͘-ēng. Lán ê chū-iû m̄-sī beh chòe pháiⁿ ê chū-iû, chiū-sī chòe hó-sū ê chū-iû, nā chòe hó-sū lán chiah
73(2) Hêng-ho̍at bōe ōe hō͘ chōe-ok kap pháiⁿ-tāi bô khì. Nā-sī ōe án-ni chiū hiah ê kaⁿ-ga̍k chha-put-to í-keng
74tè ū hō͘ lán lāi-gōa ê kám-kak, che teh chí-sī lán gûi-hiám ê pháiⁿ-tāi, ia̍h chhōa lán kàu chin ê hok-khì ê só͘-chāi. Khó͘-thàng chiū
75á-sī bái, só͘-í lán ū liông-sim thang pang-chān lán hun-piat hó-pháiⁿ ê cheng-chha.
76chhē chit sè-kan ê o̍ah-miā ê gôan-thâu, tì-kàu sit-lo̍h hun-piat hó pháiⁿ ê lêng-le̍k. In siūⁿ o̍ah-miā sī tùi liû-chhiⁿ (meteors) lâi ê,…
77 Ū sî hêng-ho̍at m̄ hān-tiāⁿ bô hó kong-hāu, hóan-tńg koh khah pháiⁿ, nā-sī sià-bián hóan-tńg ōe hō͘ i hóan-hóe kóe-pìⁿ.
78khòaⁿ, nā kā i sià-bián, hóan-tńg hō͘ i khah ū ki-hōe thang chòe pháiⁿ; nā-sī hêng-ho̍at, i chiū ōe kóe-pìⁿ. Kiat-kio̍k lâi kóng, Siōng
79(1) Sī-tōa-lâng ê pháiⁿ-pīⁿ ōe liân-lūi kàu in ê kiáⁿ-sun. Chóng-sī pē-bú nā-sī chhiⁿ
80phòaⁿ-siùⁿ. Só͘-í chōe-ok ê gôan-thâu iā-sī án-ni; pē-bú hó-pháiⁿ ê sèng-chit bōe-ōe liû-thôan hō͘ in ê kiáⁿ-sun, gín-á ê phín-
81kā i kā khì chia̍h. Tú chhin-chhiūⁿ án-ni Sat-tàn m̄-hān-tiāⁿ tī pháiⁿ ê só͘-chāi teh-beh ín-iú lán, liân tī lán teh chòe hó-sū, iú-
82chhiūⁿ án-ni m̄ hān-tiāⁿ tōa ê chōe-ok ōe sit-lo̍h sìⁿ-miā, chiū pháiⁿ ê liām-thâu bô lūn tōa-sòe iû-gôan ōe hāi lán ê sìⁿ-miā. Só͘
83 iû-gôan ōe hāi lán ê sìⁿ-miā. Só͘-í tio̍h kóaⁿ chhut chiah ê pháiⁿ-mi̍h chhut lán ê sim-koaⁿ, thang tit chū-iû lâi thoat-lī in ê pé-pa̍k.
84(3) Lâng nā khǹg pháiⁿ liām-thâu tī-tehh, chiū si̍t-lo̍h lóng-chóng ê ǹg-bāng, kàu bé,
85chīn m̄ ta̍t-tio̍h, kiû Siōng-tè lâi pang-chān thang tû-khì chiah ê pháiⁿ liām-thâu, lâi tit tek-sèng. Nā beh ēng to̍k-io̍h á-sī lāi-khì lâi
86chham-siông, só͘-í kín-ná-ji̍t chiah pài-hāu l,í m̄-chai tùi lí ē pháiⁿ-sè bē?
87B: Bē noh! Lí gâu o-ló. Beh thái-ē pháiⁿ-sè, cha-bó͘-kiáⁿ chhī tōa hàn, eng-kai tio̍h kè, ū lâng lâi chò
88嘉賓閣ê帳kūi, lí káⁿ ē jīm-tit hò͘ⁿ, put-sî lâi kā lí thó-chîⁿ, chin pháiⁿ-sè, ta̍k-chōa lâi, ta̍k-chōa ān, taⁿ chit-chōa káⁿ m̄-thang koh ān
89P: Ah! Chêng-sì chò pháiⁿ chek-tek, chiah tio̍h chhōa kah lí che teh sio-sià liân-hôe.
90Chhōa kah chit-hō sam-pat--ê, put-sî teh poaⁿ lāu-hì, si̍t-chāi chin pháiⁿ chek-tek. Hong-liû hiaⁿ lí si̍t-chāi m̄-bat pó--ò͘!
91 só tō-sī pó-pòe lah. Lí lóng m̄-bat hó pó-sioh, chhut-chāi lí pháiⁿ khóan-thāi, chhut-chāi lín lāu-bú khó͘-to̍k, lóng m̄-bat
92chia teh kòe tang-cheh, góa iā lâi tàu lāu-jia̍t chi̍t-ē,......o͘h, pháiⁿ-kiâⁿ pháiⁿ-kiâⁿ.
93 tang-cheh, góa iā lâi tàu lāu-jia̍t chi̍t-ē,......o͘h, pháiⁿ-kiâⁿ pháiⁿ-kiâⁿ.
94A: Kiò góa kéng-séng bô siūⁿ pháiⁿ.
95Chheⁿ: Kiò góa kéng-séng bô siūⁿ pháiⁿ.
96Chheⁿ: Pháiⁿ-sè, pháiⁿ-sè, to-siā, to-siā.
97Chheⁿ: Pháiⁿ-sè, pháiⁿ-sè, to-siā, to-siā.
98Pái: Góa ê siaⁿ-im chin pháiⁿ thiaⁿ.
99háu teh chhōe bô. Tē-jī hāng lí m̄ khì hù Chú-ji̍t-o̍h ài chò pháiⁿ gín-ná, ūi-tio̍h án-ni lí ê pē-bú siông-siông teh thòe lí kî-
100lí kiám chai? Chím-thâu-kúi chin-chiàⁿ ū siàⁿ, góa chiah ē chiah pháiⁿ-miā .
101, khah bān leh, i tō m̄ ò͘, kin-ná-ji̍t chiah ē lâi tú-tioh chit ê pháiⁿ ta-ke, chia̍h chhēng bô, phah mē ū. Chi̍t-ki chhùi, ná phòa-ke-chhéng
102kóng sim-pū put-hàu, kiáⁿ put-hàu. Ah, he chin chiàⁿ sī góa ê tōa pháiⁿ-miā. Ām-kún-á siⁿ liû tú-tio̍h lah, ko͘-put chiong kóng tām-po̍h
103Kiáⁿ kóng: Hó, A-niâ nā chin-chiàⁿ hiah pháiⁿ, góa beh lâi kā i thâi-sí. Chóng-sī góa ū thiaⁿ lâng kóng, lâng
104Hū: Lô-piat, chit tiâu koa bōe pháiⁿ thiaⁿ, sī sím-mi̍h koa?
105chiok bô êng, bô sî-kan thang o̍h, iáu-kú chit tiâu koa si̍t-chāi bōe pháiⁿ thiaⁿ, chhin-chhiūⁿ hō͘ gín-ná kám-kak chin hoaⁿ-hí ê khóan.
106Hū: Lô-piat, m̄-thang chhin-chhiūⁿ pháiⁿ gín-ná, góa chai lí chin ài ū chi̍t ê iân-sia̍h lâi hoaⁿ-hí, te̍k
107Bú: Pa-pah kín kā i khui mn̂g leh, tek-khak sī pháiⁿ miā lâng, khiàm-ēng sím-mi̍h?Lán lâi pun i tām-po̍h lán só͘ ū ê
108e. Sian-seⁿ ah ! Kiám ū lâng pí góa khah pháiⁿ miā ? Chi̍t-sì-lâng phāiⁿ ku-kòa chin pháiⁿ khòaⁿ. Lâng lóng chhiò
109 ū lâng pí góa khah pháiⁿ miā ? Chi̍t-sì-lâng phāiⁿ ku-kòa chin pháiⁿ khòaⁿ. Lâng lóng chhiò góa ???? ahi8……..
110a. Góa pái-kha oh kiâⁿ koh pháiⁿ cháu, m̄-kú lêng-hûn ê kha ū kàu-gia̍h khùi-la̍t thang cháu sìn-
111e. Góa chò lâng siāng khiap-sì, chin pháiⁿ khòaⁿ, giâ tāng-kê. M̄-kú góa ê sim-ba̍k ū khiā chiàⁿ teh gióng
112 súi. Lín ê hó chhiú ēng tī su-io̍k kap chōe-ok, thau-the̍h, chò pháiⁿ, sio-phah lâi phah Iâ-sâm. Góa tùi Chú i-tī, taⁿ sī piān-piān thang
113pêng siông lâng bô hoat-tō͘ chòe kah kàu ê,lí ê sin-thé ōe phah pháiⁿ-khì, iā sī tùi góa bô hoat-tō͘ kun-sûi lí, mî-ji̍t chiàu-kò͘ lí
114Ông: (Pháiⁿ-sè ê khóan). Lāu sian-siⁿ, sit-lé.
115Má: Heh-eh! m̄-bat hó-pháiⁿ, m̄-thiaⁿ khó͘-khǹg, m̄ kiaⁿ sí !
116chiu, chhùi-khí pê chhùi-khí; nā-sī góa kā lín kóng, Bo̍k-tit kap pháiⁿ tí-te̍k: nā ū lâng siàn lí chiàⁿ-pêng ê chhùi-phóe, tò-pêng-ê
117Io: Tōa siàu-iâ, chhin-chhiuⁿ góa chiah-nih pháiⁿ kiám iā ōe kham-tit?
118Chhiⁿ : (Hō͘ lâng hoah chi̍t-ē, sòa pháiⁿ-sè pháiⁿ-sè, chóng-sī chin hoaⁿ-hí). Sian-siⁿ, góa in-ūi chin hoaⁿ
119Chhiⁿ : (Hō͘ lâng hoah chi̍t-ē, sòa pháiⁿ-sè pháiⁿ-sè, chóng-sī chin hoaⁿ-hí). Sian-siⁿ, góa in-ūi chin hoaⁿ-hí, hoaⁿ
120siōng ê súi. Chóng-sī só͘ khòaⁿ-tio̍h lâng ê bīn, thái hiah-nih pháiⁿ khòaⁿ. (Thêng chi̍t-ē). Ah ! góa iáu-bē tùi Iâ-so͘ seh to-siā, lâi
121 kàu bōe kò͘-tit. Chióng-sī khòaⁿ-tio̍h lâng ê hêng-chōng chiah pháiⁿ khòaⁿ sòa sit-bāng. Hiah ê sáng-sè ê Hoat-lī-sài lâng á sī keng
122lâi pò-èng, chòe hó ê lâng chhut-sì chòe pu̍t, chòe lâng; chòe pháiⁿ ê lâng chhut-sì chòe gû, bé, cheng-siⁿ. Só͘-í Ìn-tō͘ lâng m̄-káⁿ
123 pòaⁿ-mî îm-hū thau ji̍p-lâi i ê pâng-keng bîn-chhn̂g chio i chòe pháiⁿ, lín tiūⁿ-lâng giâm-giâm kā chek-pī, chiong îm-hū kóaⁿ chhut-khì
12412 米勒: Chā-mê ê tōa-seh, Lia̍p-sat-lō͘ m̄-chai ū pêng-an bô? Pháiⁿ-miā lâng khah siông lóng sī khah nāi-miā.
12518 富人: Góa ū bāng-kìⁿ chin-chē thang kiaⁿ ê pháiⁿ-mi̍h tī góa ê sì-ûi teh kiáu-jiáu góa. Che sī chi̍t ê pháiⁿ tiāu
126 ê pháiⁿ-mi̍h tī góa ê sì-ûi teh kiáu-jiáu góa. Che sī chi̍t ê pháiⁿ tiāu-thâu.
1274 路人a: Hô-pêng-peh-à, lí chin ū thiàⁿ-tio̍h hiah ê bô i-óa ê pháiⁿ-miā lâng, gōan Siōng-tè kàm-chhat lí ê sim.
128Siōng-tè ah, kiù góa chit ê bô i-óa pháiⁿ-miā ê lāu-lâng.
129chhut-lâi góa chiū kôaⁿ-sí lah. Ah, góa sī chi̍t-ê bô-i bô-óa ê pháiⁿ-miā lâng, tī ke-lō͘ teh kiû-khit, kin-á-ji̍t chiah kôaⁿ lóng bô tit
130tī thiⁿ-ni̍h chiah ū chin-si̍t ê hok-khì, lí tio̍h jím-siū sè-kan ê pháiⁿ kéng-gū. Taⁿ góa chia ū hóe, iā ū tām-po̍h chia̍h-mi̍h chhiáⁿ lí
13118 老乞食: Chin to-siā, chin to-siā! Lí si̍t-chāi chin ū thiàⁿ pháiⁿ-miā lâng ê sim, lí bô khòaⁿ-khin bô i-óa ê lâng, hóan-tńg hó
132chhè lóng bē bô pòaⁿ-lok, góa m̄-káⁿ tńg-khì, góa ê lāu-pē chin pháiⁿ, nā bô thàn chîⁿ tńg-khì, i ōe phah-sí góa. Ah, góa beh án-chóaⁿ
13329 小兒: Góa sī chi̍t ê pháiⁿ-miā gín-ná, teh bē hóe-chhè, kin-á-ji̍t chin kôaⁿ sòa bē bô pòaⁿ
134sím-mi̍h cheng-seⁿ thang lâi chú chheⁿ-chhau chhiáⁿ lí, koh soah chin pháiⁿ-ūn lia̍h lóng bô pòaⁿ-hāng.
1351 以撒:Lâng nā chia̍h lāu si̍t-chāi sī pháiⁿ kòe-ji̍t. Nn̄g, saⁿ pah nî chá-chèng góa siàu-liân ê sî-chūn, kap
136tiong-kan sī chi̍t ê chòe m̄-chiâⁿ mi̍h ê..., óe-óe koh pûi-pûi, chin pháiⁿ-khòaⁿ-siùⁿ. Sīm-chì lâng-kheh nā lâi, lóng lu góa chò thâu-chêng
137kā góa thîn lo̍h-khì, hō͘ góa sio kàu pòaⁿ sió-sí. Ah, góa chin pháiⁿ-miā! Góa jím-siū lóng bōe-tiâu lah!
138Oe-á: Tê-au hiaⁿ ah, lí ê pháiⁿ-miā, bô góa ê pháiⁿ-miā. Chú-lâng chng-thāⁿ
139Oe-á: Tê-au hiaⁿ ah, lí ê pháiⁿ-miā, bô góa ê pháiⁿ-miā. Chú-lâng chng-thāⁿ
140Ah, góa si̍t-chāi, pháiⁿ-khòaⁿ kàu bô bīn thang kìⁿ lâng, m̄-tiāⁿ kan-taⁿ án-ni, góa ta̍k-
141lô͘-po̍k, Lí só͘ li̍p ê chè-si, kiû Lí hō͘ góa bô hām-lo̍h tī pháiⁿ lâng ê chhiú-tiong!
142-khì! che sī gû-gōng ê só͘ chòe, kiaⁿ liáu góa iā tô bōe chhut pháiⁿ lâng ê to̍k-hāi. Gōan Siōng-tè kap lí tī teh! Góa bōe ēng-tit
143, hō͘ góa bô tú-tio̍h gûi-hiám chai-hō, kiû Lí poah-khui it-chhè pháiⁿ lâng ê kè-bô͘.
144 phah-sǹg, ā thang chiong hiah ê pó-pòe ê siu-sêng kā hē teh hō͘ pháiⁿ.
145chóng-sī lí ōe-hiáu sǹg bōe-hiáu tî, hiah ê kū chhâi-liāu lóng pháiⁿ lah, koh góa iā m̄ sī ba̍k- kang sai-hū, thái ōe-hiáu kā lí chò
14611.財主: Gōng-lâng! Chîⁿ pháiⁿ thàn, bô án-ni liâm-piⁿ mā phò-sán.
147lâi, kiâⁿ óa i) Góa m̄-bat chhiàⁿ-tio̍h chhin-chhiūⁿ lí án-ni hiah pháiⁿ sèng-tē, lô͘-po̍k teh pháiⁿ thâu-ke, taⁿ hó lah, lí nā kè-sio̍k kā
148chhiàⁿ-tio̍h chhin-chhiūⁿ lí án-ni hiah pháiⁿ sèng-tē, lô͘-po̍k teh pháiⁿ thâu-ke, taⁿ hó lah, lí nā kè-sio̍k kā góa jīn-chin chòe, góa mê
149mi̍h khí-lâi siak) Hńg, chhiàⁿ-tio̍h chit khóan siàu-liân lâng chin pháiⁿ phî-khì, tán-hāu nā koh chhiàⁿ ū tú-hó ê lâng, tio̍h lâi ka bián
150tio̍h khai 5 bān gîn, si̍t-chāi chin bô chhái, hit keng kū ê beh thiah pháiⁿ sī chin phah-sńg, chóng-sī í-gōa tio̍h iā bô hoat-tō͘. Taⁿ phah-
151ke-hóe châi-sán lóng ōe thang pêng-an, kiû Lí iā chek-hoat hiah ê pháiⁿ-lūi, ok-tóng." Góa sī cho̍at-tùi bōe pàng-sak Siōng-tè lah.
152 ū sím-mi̍h kan-sia̍p? Hó sū lóng bô góan ê hūn, nā ū sím-mi̍h pháiⁿ-sū lóng khan-thoa góan chia lâi, hó- gia̍h lâng kúi chiam-chîⁿ
153 sī teh tùi góa soat-kàu tio̍h bô? Lí kā góa kóng-khí hit khóan pháiⁿ chhái-thâu ê ōe! Hó, góa tek-khak beh hō͘ lí tńg khì chia̍h ka-kī!
15493.財主: (一直退後,乞食伸手迫近之) Lí chi̍t ê pháiⁿ-lūi, chha̍t-thâu! Góa ê chîⁿ bōe tàng hō͘ lí!
155, lí sī sím-mi̍h lâng!? Sī..., sī sím-mi̍h iau-kòai, sī sím-mi̍h pháiⁿ-mi̍h?! Góa..., góa kap lí ū sím-mi̍h kan-sia̍p!! (財主再被一個黑束裝,被黑大衣,覆黑頭布
156Siōng-tè kiám ū hoat-tō͘ thang kái-piàn i, he si̍t-chāi sī chi̍t ê pháiⁿ kàu chhut-chhóe ê mi̍h.
157tńg tit-tio̍h lí chin tōa ê pang-chān. Siat-sú lí ê a-hiaⁿ nā bô pháiⁿ-kiáⁿ, á-sī lí ê a-pa nā bô chá kòe-sin lán bó-kiáⁿ tio̍h m̄-bián
158lí ê a-pa nā bô chá kòe-sin lán bó-kiáⁿ tio̍h m̄-bián chiah-ni̍h pháiⁿ-miā(háu).
159tī sím-mi̍h só͘-chāi? m̄-chai ū pêng-an á bô? seⁿ tio̍h hit-khóan pháiⁿ-kiáⁿ, si̍t-chāi it-seng òan-thàn.
160hōan-tio̍h sím-mi̍h tōa-chōe, kim-seng chiah lâi tú-tio̍h chiah-ni̍h pháiⁿ-miā.
161siūⁿ ná thó-iàm, lâng nā it-tàn sit-pāi chiū chhin-iú iā pìⁿ chhut pháiⁿ-bīn, sòa iàm-chiān lán. Ah, chit khóan ê sè-kài sī thái cho̍at
162giâm lâi kā i chhú-lí chiah ōe ēng-tit, nā bô kiâⁿ liáu ōe phah-pháiⁿ lâng ê tōa-sè.
163sī góan ê tōa un-jîn, chóng-sī góan hóan-tńg ēng chit-khóan ê pháiⁿ lâi pò lí, khòaⁿ góa ū sím-mi̍h bīn lâi kìⁿ lí, góa taⁿ ū sím
164Lán nā sìn-khò Iâ-so͘, pài Siōng-tè, lán ū bô-hān ê hok-khì, pháiⁿ-kiáⁿ pìⁿ hó-kiáⁿ, pháiⁿ-lâng pìⁿ hó-lâng, o͘-àm pìⁿ kng-bêng,
165pài Siōng-tè, lán ū bô-hān ê hok-khì, pháiⁿ-kiáⁿ pìⁿ hó-kiáⁿ, pháiⁿ-lâng pìⁿ hó-lâng, o͘-àm pìⁿ kng-bêng, tōe-ge̍k pìⁿ thian-tông, chai
166lâng siph7aiN-mi̍h m̄-thang óa-khì, lí lóng bô teh thiaⁿ! Hit-khóan pháiⁿ-mi̍h chhut-sì tio̍h tòa to chhiuⁿ,ji̍p mn̂g chiū hāi-sí ang-sài, jiân
16711.金鳳:Lí àn-sǹg beh kā góa pìⁿ hō͘ pháiⁿ tio̍h bô?! Ēng hit ê là-sap pò͘ teh chhit sím-mi̍h! Beh hō͘ lí pôe
168tio̍h chhut-chhut-khì, khah kóaⁿ lí iā sī beh tòa chia. Lí chit-khóan pháiⁿ-mi̍h kín cháu, góan sī kín chhut-thâu-thiⁿ, lí chit-tia̍p tio̍h chhut
169chhut-khì kā lâng sé-saⁿ thàn chîⁿ. Ah, góan bú-kiáⁿ ná lâi ná pháiⁿ-miā. (Chhit ba̍k-sái sòa tûi keng-thâu. 清香出場)
17011.老婆:Khó-lîn, pháiⁿ-miā ê sim-pū, si̍t-chāi sī chi̍t ê hán-tit-ū khó-chhú ê cha-bó͘
17113.老婆:Hō͘ hit-khóan pháiⁿ bó͘ liân-lūi kàu bô hó tē-pō͘(結祥出場)Kiat-siông! Lí sī khì tó-
172m̄-sī teh chò bāng, koh in-ūi hó-bāng lâi kàu, só͘-í it-chhè ê pháiⁿ-bāng tek-khak ōe siau-sòaⁿ khì.
173hō͘ kèng-ùi I ê lâng, góa taⁿ hoaⁿ-hí lī-khui góa kòe-khì it-chhè pháiⁿ ê só͘-kiâⁿ lâi sìn-khò Siōng-tè, hō͘ chôan-ke lóng ōe tâng chi̍t
174bián góan, lí tùi góan án-chóaⁿ chīn-tiong, chóng-sī góa sòa ēng pháiⁿ lâi pò lí ê hó.
175S-1: Kīn-lâi thâu-lō͘ chin pháiⁿ chhōe, múi chi̍t ê ki-koan to bóan-ôan, liân chho͘-kang ia̍h bô tàng
176S-2: Sī lah. Kīn-lâi seng-lí chin pháiⁿ chò, kiàn chò kiàn liáu chîⁿ, giōng-giōng beh tó-tiàm, siūⁿ bô
177S-1: Tio̍h lah tio̍h lah. Si̍t-chāi seng-lí chin pháiⁿ chò, chia̍h thâu-lō͘ khah thò-tòng, tú-tú-hó góa ia̍h teh siūⁿ khòaⁿ
178khòaⁿ-chòe éng-óan ê chōe-jîn lóng bô lîn-bín ê sim hóan-tńg ēng pháiⁿ tùi-thāi góa, hō͘ góa kiâⁿ bô lō͘. Ah! Che bêng-bêng sī beh pek
179kheⁿ, koh chi̍t-pái kiâⁿ chōe ê lō͘. Hó, kàu chia lâi bô koh chòe pháiⁿ ia̍h bô hoat-tō͘, í-keng iau 3 ji̍t lah, kiâⁿ, koh lâi khì. (thòe-
180K: Chóng-sī hit khóan phiat-á ōe seⁿ-sian, liâm-piⁿ chiū ōe pháiⁿ-khì koh chi̍t ê bī.
181 ū ióng-kiāⁿ ê seng-khu, thang ta̍k-ji̍t thit-thô, sí liáu āu, nā pháiⁿ miâ-siaⁿ, sī chin bô kè-ta̍t. Só͘-í góa beh chhut-la̍t siu-ióng,
182chhiūⁿ bo̍k-chiá chiàu-kò͘ iûⁿ-á; iā sī gâu kā lán siu-chéng lán pháiⁿ-khòaⁿ ê phín-hēng, chiâⁿ-chò ke̍k hó khòaⁿ ê ba̍k-kang; iā sī gâu
183 chit ê sū-bé, kiat-kio̍k lí teh-beh kái-ōaⁿ lí kàu taⁿ só͘ khǹg pháiⁿ ê só͘ siūⁿ, pí hit-sî lí só͘ chhéng-kiû, khòaⁿ liáu chin kî-kòai
184hêng i cha̍p-pē; nā koh bōe bóan-chiok, án-ni chiū thang chai i ê “pháiⁿ-ì”, í-keng ap-tó i ê tō-gī-sim, tio̍h khòaⁿ chòe gôan-kò thàn i
185Shylock: Ngh! The̍h khì hō͘ pháiⁿ-kúi chòe lō͘-ēng ah! Bô beh chhéng-kiû lí pòaⁿ-hāng lah!
186-hōe Lô-má-jī lâi siá pí-kàu khah hong-piān, in-ūi Hàn-jī chin pháiⁿ siá. Só͘-í tāi-ke ài o̍h Tâi-ôan-jī. Nā án-ni beh siá Tâi-gí
187 hiáng-siū sêng-kó, khiok m̄ chai sàn-chhiah chu-bī ê gín-á, chin pháiⁿ liáu-kái 130 kúi tang chêng Tâi-ôan gôan-sú ê i-liâu khôan-kéng
188chūn, nā ē-tàng siōng bó-gí-khò , gín-á it-tēng ke khah bē pìⁿ pháiⁿ. Jî-chhiáⁿ bó-gí Lô-má-jī pheng-im mā tùi gín-á ha̍k-si̍p gōa
189si̍t-chai put-sî teh piàn-chhian, chóng-sī bô tek-khak lóng sī piàn-pháiⁿ. Chiàu góa khòaⁿ , sui-jiân sî koh khah àn-chóan piàn, kàu-bòe tiāⁿ
190kan piàn-chiâⁿ hó, tek-khak sī bô sim-gōan hoaⁿ-hí sè-kan piàn-chò pháiⁿ. Sī ,sè-kan put-sî tī-teh piàn,chóng-sī lâng tiāⁿ-tio̍h sī ài sè
191,chóng-sī lâng tiāⁿ-tio̍h sī ài sè-kan piàn hó; bān-it nā piàn pháiⁿ, chò lâng tek-khak kan-khó͘ , áu-náu,pûn tōa-khùi.
192piàn-chhian ê só͘-chāi sī chin-chē . Ia̍h só͘ ū piàn-liáu ê sī hó-pháiⁿ chham-chhi, khiok m̄-sī lóng-chóng thang kiong-hí. Hó-pháiⁿ chhiáⁿ
193 sī hó-pháiⁿ chham-chhi, khiok m̄-sī lóng-chóng thang kiong-hí. Hó-pháiⁿ chhiáⁿ bô-lūn , kan-ta chhiáⁿ siūⁿ-khòaⁿ chiah ê só͘ ū piàn-ōaⁿ
194chò, kong - ke siu, iōng chē lâng ê hó, chè - chí chèng - lâng ê pháiⁿ , sī bîn -chiòng chú - gī, bîn - pún chú - gi ê sî - tāi.Khah
195Pún-tó lâng lóng tio̍h hòa chiū-kīn Lōe-tē-lâng. Pún-tó lâng ū pháiⁿ-ê hòa chiū-kīn Lōe-tē lâng ê hó, che-sī ē ēng-tit; Put-kò ū
196Lōe-tē lâng ê hó, che-sī ē ēng-tit; Put-kò ū hó saⁿ-kap o̍h , ū pháiⁿ saⁿ-kap tú; tāi-ke lóng lâi saⁿ-kap pìⁿ -chò hó, che chiah sī chin
197chin-chiàⁿ ê tông-hòa. Só͘-í tāi-ke tio̍h ài tāi-seng ē-hiáu hó-pháiⁿ sī sím-mi̍h , tāi-seng ū siāng-khóan ê tì-sek sī iàu-kín. Tāi-
198Pún-tó lâng gâu ê lâng, put-chí tōa-tōa chhiàng hóan-tùi,kóng pháiⁿ-ōe.Sui-jiân sī án-ni,chin-kim sī tòan-jiân m̄-kiaⁿ hóe,chin-lí sī
199thang kiaⁿ . Che kīn-kīn sī kóng lán ê tāi-chì , kap tùi chit-khóan pháiⁿ su-sióng lâi cho͘-chit ê siā-hōe , khiok m̄-sī kan-ta lán chiah ū
200khang, hi-sim thiaⁿ lâng phoe-phêng lán. Kóng lán hó , á-sī kóng lán pháiⁿ , lán eng-kai hó-hó kā i khioh lâi chò chham-khó.
201. Chāi chit khóan siā-hōe , koaⁿ-hú ê iok-sok sī oh-tit chiu-chì. Pháiⁿ-lâng iū chin-chē só͘-chāi thang thiu-thè, sū-sū beh kè-kàu , tek
202khòaⁿ , lán ê lâng hōan tāi-chì put-chí siú-kí an-hūn ; nā kóng pháiⁿ , ē iōng-tit kóng sī khah bô chì-khì , chóng-sī nā khah jīn-chin
203kò͘ ka-tī,hō͘ lán ē-tit- thang pêng-ún khí-kiàn,só͘-í m̄-káⁿ chò pháiⁿ hō͘ pa̍t-lâng bē kham-tit,tì-kàu lâi phòa -hāi lán ê pêng-an,ia̍h
204 to sī khòaⁿ chò seng-kai. Hū-jîn-lâng tùi án-ni siū chin tōa ê pháiⁿ khóan-thāi.
205Só͘-í nā kóng hó , Hàn-jîn sī put-chí tun-hō͘ phoh-si̍t; nā kóng pháiⁿ , sī put-chí khah siú-kiū kò͘-chip. sè-kài phoe-phēng Hàn-bîn-cho̍k
206 kip-só, khah gâu tòng-kú ; kóng hó chiū sī gâu jím-nāi ; kóng pháiⁿ chiū-sī thoa-nōa tî-tūn, bô hiat-khì, bô sîn-keng. Tùi hó ê hong
207phek, ū chi̍t-chéng chhiong-iông put-pek ê khì-khài. M̄-kú nā tùi pháiⁿ ê hong-bīn khòaⁿ ,bē-bián sī chin tì-tūn chin nō͘-sèng, nōa-nōa
208 lâng teh bé-bē lóng sī choan tiōng hit hāng mi̍h ê chē-chió hó-pháiⁿ , lóng khah bô tiōng hit hāng mi̍h ê khòaⁿ-thâu. Pêⁿ-pêⁿ bé chi̍t
209khóan ê chū-iû , chóng-sī góa koat-tòan kóng , sè-kan bān-hāng pháiⁿ ê tiong-kan, chiū-sī chit-khóan chū-iû chò tē-ti.
210 ūi-tio̍h beh hō͘ jîn-gī ê tō-lí si̍t-hêng tī sè-kan, hō͘ lâng pháiⁿ khóan-thāi , iā bat tī Tîn-kok ê só͘-chāi bô bí-niû. Sek-khia
211lia̍h chò beh hóan-lōan, khòaⁿ-kìⁿ chheⁿ-tūi-tē , chiū lia̍h chò sī pháiⁿ-tāu teh-beh kàu.
212 hū-jîn-lâng m̄ khí. I khòaⁿ hū-jîn-lâng kap ta-po͘-lâng tiong ê pháiⁿ. Lâng tâng chi̍t téng ; kóng in bōe iōng-tit kap phó͘-thong ê ta-po͘
213pē-kiáⁿ khah chhim. Hū-jîn-lâng sui-sī siū lâm-chúi ê khòaⁿ-khin pháiⁿ khóan-thāi, ūi-tio̍h thiàⁿ kiáⁿ ê iân-kò͘, bān-sū lóng thun-lún.
214 hia chhāi, m̄-bián chia̍h iā bē phòa-pēⁿ, koh-chài bē oan-ke chò pháiⁿ-sū. Gín-ná kú m̄-sī án-ni leh; bô ū hiah sûi-piān . Gín-ná seⁿ
215-lī, bô piàn-khiàu, bô chhù-bī. tì kàu kek-chiâⁿ ta-po͘-lâng ê pháiⁿ phín-hēng. Kàu-bóe sòa ín-kúi ji̍p-the̍h , sè-î chi̍t-ê chhōa
216-sú ū piàn-ōaⁿ , i ê piàn-ōaⁿ m̄-sī chìn-pō͘ , sī ná piàn ná pháiⁿ; chit-lūi sī bô o̍ah-miā, sī kiò-chò bô-miā ê mi̍h.
217 ē iōng-tit kiò-chò siān-ok ê sim. Siān chiū-sī hó, ok chiū-sī pháiⁿ. Siān sī lâng-lâng só͘ ì-ái, ok sī lâng ul5ang só͘ m̄-ài. Sui-jiân
218bô piàn ōaⁿ . Pêⁿ-pêⁿ chi̍t-hāng-mi̍h , á-sī chi̍t-chân sū , hó-pháiⁿ sī bē iōng-tit khin-khin kā i phòaⁿ-tòan. Tio̍h khòaⁿ hit-hāng mi̍h
219tī tó-lo̍h. Sî -tāi kap chó͘-chāi nā bô tiāⁿ-tio̍h, sū-bu̍t ê hó-pháiⁿ sī oh-tit tòan-tēng.
220Phì-lūn kóng , pháiⁿ -nî-tang, ngó͘-kok lóng bô siu, bô tàng thang bé chia̍h-mi̍h ê sî
221piⁿ bô thang chia̍h ê lâng. Chit-khóan cháiⁿ-iūⁿ , neh? Sī hó á-sī pháiⁿ? Nā-sī hó nî-tang ê sî tek-khak sī chin hó; koh-chài nā-sī kau-
222-khì , iā iáu-kú ē thang kóng sī kiâⁿ hó-sū. M̄-kú nî-tang sī pháiⁿ lah, ta̍k-tah to lóng pháiⁿ, ta̍k-lâng to lám pak-tó͘ teh khòaⁿ chîⁿ
223kóng sī kiâⁿ hó-sū. M̄-kú nî-tang sī pháiⁿ lah, ta̍k-tah to lóng pháiⁿ, ta̍k-lâng to lám pak-tó͘ teh khòaⁿ chîⁿ seⁿ sian; chāi chit-hō ê
224Só͘-í thang chai hó-pháiⁿ ê tāi-chì sī bē iōng-tit khin-khin tòan, tio̍h ài khòaⁿ sî-sè kap
225Sui-jiân sī án-ni kóng, hó-sū sī tek-khak put-sî ū, koh-chài hó-pháiⁿ iā m̄-sī kóng ē iōng-tit lōan-lōan liap-chō- -tit. Nā-sī in-ūi
226 m̄-sī kóng ē iōng-tit lōan-lōan liap-chō- -tit. Nā-sī in-ūi hó-pháiⁿ siān-ok ê gōa-phôe put-sî ōaⁿ, ia̍h chiū sòa kóng sè-kan bô siān
227tī ê sèⁿ-miā khah-tn̂g chi̍t-khek kú, m̄-chai chò-chhut lōa-chē ê pháiⁿ-sū to m̄-chai. Sui-jiân sī án-ni, kiat-kio̍k ta̍k-lâng khùi-si to ài
228o̍ah-tāng ê só͘-chāi , chiū-sī hun-piat chin ké (tè-sek ê sim), hó-pháiⁿ (tō-tek ê sim), súi-bái (gē-sut ê sim), chit saⁿ hong-bīn. Chóng-sī
229Ka-tī chò-hó á-sī chò-pháiⁿ ,ū chōe á-sī bô chōe , ē kham-ti Sîn ê ài-sioh pó-hō͘ á-sī bē
230Ūi- tio̍h ka-tī ê lī-ek tùi Sîn teh kèng-hiàn, kap pháiⁿ peh-sèⁿ teh siap ok koaⁿ-lī ê āu-chhiú ū sím-mi̍h cheng-chha? Chit-
231chiū khí- -lâi, ji̍t-àm chiū tó- -lo̍h-khì khùn; pak-tó͘ iau, bô hó-pháiⁿ, the̍h-tio̍h chiū chia̍h; chhùi-ta , bô sio-léng , kìⁿ-tio̍h chiū lim.
232iūⁿ kiông-kiông lo̍h tùi soaⁿ-āu khì! Lâng m̄-bián kóng sī ū chò pháiⁿ-tāi, kīn-kīn tùi lâng ka-tī ê lóan-jio̍k, khùi-la̍t m̄ chiông i
233thiat-té. Kai-chài jîn-seng m̄-sī eng-kai ài saⁿ cheng-piàⁿ ; chit tiâu pháiⁿ-lō͘ sī lâng gû-gōng ê sî chiah ū kiâⁿ. Lâng nā jú gâu, jú chìn
234ê sè-kan chiū tio̍h káu-chà, chho͘-sim. Ióng-béng, ū la̍t ê tōa pháiⁿ-lâng , chiah ē thang pêng-an khiā-khí kòe chi̍t-sì-lâng. Chit khóan
235ūi ū chit ê sim-khiàu, só͘-í chiah ē-hiáu tit hun-piat chin-ké, hó-pháiⁿ kap súi-bái. Tùi án-ni lâng kìⁿ tio̍h chin- -ê, hó- -ê, súi- -ê
236 hiòng tùi hit chióng ê só͘-chāi khì. Ia̍h nā kìⁿ-tio̍h ké- -ê, pháiⁿ- -ê, á-sī khiap-sì- -ê, chiū chū-jiân lī-khui he. Chit ê sim-khiàu
237beh kiâⁿ ê ài, iā-sī tio̍h án-ni. In-ūi chit sè-kan ū hó, iā ū pháiⁿ; ū chin, iā ū ké; ū súi, iā ū bái. Lán lâng tiāⁿ-tio̍h ài chiông
238 ū ké; ū súi, iā ū bái. Lán lâng tiāⁿ-tio̍h ài chiông hó khì pháiⁿ, kiû chin sià-khì ké; chhú súi pàng-sak bái- -ê. Che sī chò lâng
239Pháiⁿ-lâng kiám m̄-sī tùi án-ni siū chióng-lē piàn jú pháiⁿ, káu-kòai
240Pháiⁿ-lâng kiám m̄-sī tùi án-ni siū chióng-lē piàn jú pháiⁿ, káu-kòai kōan-lâi ê tāi-chì sòa móa-móa tī thiⁿ-kha-ē. M̄-nā
241 káu-kòai kōan-lâi ê tāi-chì sòa móa-móa tī thiⁿ-kha-ē. M̄-nā pháiⁿ-ê piàn jú pháiⁿ, liân hit hō kiâⁿ jîn-ài hō͘ pháiⁿ ê lâng, mā
242lâi ê tāi-chì sòa móa-móa tī thiⁿ-kha-ē. M̄-nā pháiⁿ-ê piàn jú pháiⁿ, liân hit hō kiâⁿ jîn-ài hō͘ pháiⁿ ê lâng, mā sòa chiâⁿ-chò pháiⁿ;
243kha-ē. M̄-nā pháiⁿ-ê piàn jú pháiⁿ, liân hit hō kiâⁿ jîn-ài hō͘ pháiⁿ ê lâng, mā sòa chiâⁿ-chò pháiⁿ; in-ūi ài pháiⁿ ê lâng chiū-sī
244pháiⁿ, liân hit hō kiâⁿ jîn-ài hō͘ pháiⁿ ê lâng, mā sòa chiâⁿ-chò pháiⁿ; in-ūi ài pháiⁿ ê lâng chiū-sī pháiⁿ-lâng! Só͘-í tio̍h ài ē kì
245kiâⁿ jîn-ài hō͘ pháiⁿ ê lâng, mā sòa chiâⁿ-chò pháiⁿ; in-ūi ài pháiⁿ ê lâng chiū-sī pháiⁿ-lâng! Só͘-í tio̍h ài ē kì-tit, kiâⁿ jîn-
246ê lâng, mā sòa chiâⁿ-chò pháiⁿ; in-ūi ài pháiⁿ ê lâng chiū-sī pháiⁿ-lâng! Só͘-í tio̍h ài ē kì-tit, kiâⁿ jîn-ài ê lâng tio̍h put-sî
247 hó, i ê só͘-chò sui-sī hó, iā m̄ siúⁿ- -i; ia̍h nā-sī bô chûn pháiⁿ-ì chò m̄-hó, i ê só͘-chò sui-sī pháiⁿ ia̍h tek-khak bô ho̍at- -i.
248- -i; ia̍h nā-sī bô chûn pháiⁿ-ì chò m̄-hó, i ê só͘-chò sui-sī pháiⁿ ia̍h tek-khak bô ho̍at- -i. Chit-kù ōe kap lán só͘ lūn ê ì-sù ū
249Tāi-ke chèng hiaⁿ-tī chí-mōe! Lán siū chin kú pháiⁿ si̍p-kòan ê chek-pè chin chhim, hō͘ lán seng- khu lóan-jio̍k , í-keng
250chin thang kiàn-siàu, chin thang hôan-ló. Án-ni m̄-nā sī iá-chōng pháiⁿ-khòaⁿ,ūi-tio̍h án-ni kha-kut seⁿ lia̍p-á kan-khó͘ ê lâng sī chin-chē.
251chi̍t hāng kái-kiù ê hoat-tō͘. Chiàu góa ê gû-giân , chit khóan pháiⁿ kéng- gū ê gôan-in , tē-it, sī chāi lán kú nî kàu-io̍k bô phó͘
252io̍k bô phó͘-kip; tē-jī, chôan-jiân sī tùi pîn-sàn ê iân-kò͘. Pháiⁿ si̍p-kòan kap bô kàu-io̍k , che tio̍h bān-bān lâi kái-kek, pîn-sàn
253 bô tì-sek, bô káng-kiù bah hō͘ chúi hó ê hoat-tō͘. In-ūi chúi pháiⁿ, hō͘ lâng seⁿ-chhut bē-hiáu lâ- sâm sī sím-mi̍h- -ê, sī chin-chē.
254lâng beh khioh khak-á sī khah-khòai, koh-chài khak-á iā sī khah-khòai pháiⁿ, khòai-pòa. Só͘-í lâng āu-lâi chiū ōaⁿ khóan. Lâng ê tì-sek châi
255sī m̄ eng-kai ū chîⁿ, Nā-sī ū hiah-ê chîⁿ chiū thang kiò-chò sī pháiⁿ-chîⁿ, m̄-nā bô lō͘-ēng, tian-tò ē seⁿ-chhut pháiⁿ-sū lâi. Só͘-í
256thang kiò-chò sī pháiⁿ-chîⁿ, m̄-nā bô lō͘-ēng, tian-tò ē seⁿ-chhut pháiⁿ-sū lâi. Só͘-í thang chai chîⁿ bô te̍k-hāng ē. Ū chîⁿ kiám-chhái
257chin-chêng khah chē sī tùi tī pîn-khó͘ ê tiong-kan lâi hoat-hiān. Pháiⁿ-phín-hēng, kap lâng tò͘-khó͘ sio òan-hīn, tùi hó-gia̍h lâng ê só͘
258 kiò-chò Hut-lân-khek-lîm( Franklin). I kóng, 『Lâng kiâⁿ chi̍t-pài pháiⁿ phín-hēng ê hùi-iōng, ē thang ióng-io̍k nn̄g-ê gín-ná.』Chóng-sī
259kéng-tì chiah ē-hiáu sî-khek sī ta̍t-chîⁿ- -ê, kiám-chhái tú-tio̍h pháiⁿ kéng-tì pháiⁿ kéng-hóng ê sî, beh kóng sî-khek pí nōa-thô͘ khah
260hiáu sî-khek sī ta̍t-chîⁿ- -ê, kiám-chhái tú-tio̍h pháiⁿ kéng-tì pháiⁿ kéng-hóng ê sî, beh kóng sî-khek pí nōa-thô͘ khah thang iàm-ò͘ⁿ
261 chai sî-khek sī kùi-tiōng ê lâng, put-lūn sī hó kéng-tì á-sī pháiⁿ kéng-gū, hó-gia̍h-lâng ê chi̍t tiám-cheng kap sàn-hiong-lâng ê chi̍t
262bé, kù-chāi i khì chhut. Bé ê lâng iáu-bōe khòaⁿ mi̍h-kiāⁿ ê hó-pháiⁿ, khui-chhùi chiū hiâm khah kùi. 『Tn̂g-soaⁿ-kheh, tùi-pòaⁿ-se̍h , 』chiū
263iûⁿ sī lia̍h bô siú sî-kan ê só͘ kiâⁿ chò chi̍t hāng chin tōa ê pháiⁿ hêng-ûi.
264o̍ah. Láu-si̍t sī sí-sí chia̍h-liáu sè-kan ê iâm-bí. Ū chit-hō ê pháiⁿ si̍p-sio̍k, cháiⁿ-iūⁿ siā-hōe ē chìn-pō͘? Tāi-ke tio̍h ài lo̍h-soe
265Sī beh kiù lán chiah ê pháiⁿ-lâng, bián siū hêng-bo̍at, thoat-chhut chōe-ok (ka-lia̍p-thài 1:4)
266Lâng tio̍h siū sím-phòaⁿ; kiâⁿ hó ê lâng tit-tio̍h hó pò-èng, kiâⁿ-pháiⁿ ê lâng siū tēng-chōe (iok-hān 5:28,29)
267ū lâ-sâm , tio̍h siū sèng sîn ê la̍t, lâi tû-khì lóng-chóng ê pháiⁿ liām-thâu, chhin-chhiūⁿ chúi sóe-tû lâ-sâm chi̍t-iūⁿ, chúi sī pí
268Ki-tok-tô͘: Hé ! m̄-thang. Pháiⁿ tio̍h lóng-chóng khì-sak, iū-koh tio̍h lé-pài, kèng-pài Siōng-tè
269mn̄g chi̍t kù. Phì-lūn lâi kóng, Bó͘ lâng pêng-sò͘ pài pu̍t, kiâⁿ-pháiⁿ, phiâu tó ím lóng ài, taⁿ hiān-sî lâi pài Siōng-tè, m̄-bat chi̍t
270khòaⁿ sèng-keng, kî-tó; a-phiàn ia̍h bô chia̍h, kiáu ia̍h bô po̍ah, pháiⁿ-kiáⁿ ia̍h m̄-bat chò, chit kīn-lâi lóng m̄-káⁿ pháiⁿ-chhùi, hit hō
271ia̍h bô po̍ah, pháiⁿ-kiáⁿ ia̍h m̄-bat chò, chit kīn-lâi lóng m̄-káⁿ pháiⁿ-chhùi, hit hō ê lâng ún-tàng ū tit-tio̍h têng-thâu-siⁿ á bô?
272 ún-tàng ū. Lâng nā bô têng-thâu-siⁿ beh thài-ē ké-ōaⁿ hiah ê pháiⁿ?
273Ki-tok-tô͘: Lâng bōe têng-thâu-siⁿ khah káⁿ chò pháiⁿ; têng-thâu usiN5 ê sim khah kiaⁿ Siōng-tè, pháiⁿ khah m̄-káⁿ hōan-
274-siⁿ khah káⁿ chò pháiⁿ; têng-thâu usiN5 ê sim khah kiaⁿ Siōng-tè, pháiⁿ khah m̄-káⁿ hōan-tio̍h.
275chiū-sī kū ê sim, lán thang kóng hit hō ê lâng khah kiaⁿ Siōng-tè, pháiⁿ khah m̄-káⁿ chò. Lâi lé-pài liáu, i chū-jiân khah m̄-káⁿ pháiⁿ-chhùi
276, pháiⁿ khah m̄-káⁿ chò. Lâi lé-pài liáu, i chū-jiân khah m̄-káⁿ pháiⁿ-chhùi, khah m̄-káⁿ po̍ah-kiáu, kiaⁿ hō͘ hiaⁿ-tī hiâm, hō͘ tng-chit
277tè ê sim saⁿ chhin-chhiūⁿ. Lán nā tit-tio̍h , chiū m̄-nā m̄-káⁿ chò pháiⁿ, ia̍h sī m̄ sì chò; m̄-nā kiaⁿ Siōng-tè, iū-koh thiàⁿ i . Sin ê sim
278; m̄-nā kiaⁿ Siōng-tè, iū-koh thiàⁿ i . Sin ê sim ài hó, òan-hīn pháiⁿ. Kū-sim ū-sî ài pháiⁿ ia̍h hoaⁿ-hí chò, ū-sî ài pháiⁿ iáu-kú
279iū-koh thiàⁿ i . Sin ê sim ài hó, òan-hīn pháiⁿ. Kū-sim ū-sî ài pháiⁿ ia̍h hoaⁿ-hí chò, ū-sî ài pháiⁿ iáu-kú m̄-káⁿ chò. Kū-sim m̄-nā
280òan-hīn pháiⁿ. Kū-sim ū-sî ài pháiⁿ ia̍h hoaⁿ-hí chò, ū-sî ài pháiⁿ iáu-kú m̄-káⁿ chò. Kū-sim m̄-nā chit iūⁿ: ū-sî ta̍k téng-hō ê
281 iáu-kú m̄-káⁿ chò. Kū-sim m̄-nā chit iūⁿ: ū-sî ta̍k téng-hō ê pháiⁿ chin ài chò, ia̍h chin káⁿ chò , chha-put-to lóng bô khiàm chi̍t hāng
282kóng , lâng nā tit-tio̍h sin ê sim, òan-hīn pìⁿ chò thiàⁿ-thàng , pháiⁿ sèng-tē pìⁿ chò hó sèng-tē; tham-sim hòa chò liâm-chiat; siáu-khì
283 lóng sī tham-sim, ta̍k ê lóng sī òan-hīn, òan-tò͘, ta̍k ê khǹg pháiⁿ ê liâm-thâu, bô chheng-khì -siùⁿ ê sū tī sim-lāi. Ū ê khah bô
284Ū ê khah bô iàu-kín chîⁿ-châi, sī khah ài miâ-siaⁿ; ū-ê khah m̄ pháiⁿ sèng-tē, hóan-tńg sī chin bô táⁿ-kín, hó-bī-sī, iáu-kú pîn-tōaⁿ
285tó siūⁿ kóng, tè Iâ-so͘ sī hó ; put-kò m̄ ài jia̍t-sim kòe-thâu; pháiⁿ m̄ ài lóng-chóng pàng. Á- sī ài beh kóng koh khah bêng, lán thang
286, chhōe chiū tú-tio̍h, phah-mn̂g chiū kā lín khui. Lín chiah-ê sī pháiⁿ lâng, iáu-kú ē hiáu-tit chiong hó-mi̍h hō͘ lín ê kiáⁿ, hô-hòng
287tī, khah m̄ bat siūⁿ kóng, 『Góa pún-sin chin gûi-hiám, góa sī chin pháiⁿ lâng, ia̍h lóng bô thang kiù ka-tī; taⁿ góa tio̍h kip-sî hō͘ I kiù
288Ki-tok-tô͘ : Ū . Ū ê m̄ gōan khì-sak pháiⁿ.
289Ki-tok-tô͘ : Lán ê pháiⁿ kau hō͘ I, I chiong I ê hó ōaⁿ hō͘ lán.
290Ki-tok-tô͘ : Ū, sèng sîn kā lán kóaⁿ-chhut lán ta̍k téng-hō ê pháiⁿ.
291m̄ hō lán. Nā-sī iáu titi-tio̍h nn̄g-hāng, hok-khì chiâu-pī; lán pháiⁿ miâ ōaⁿ chò hó miâ, iū-koh tit-tio̍h khùi-la̍t thang thoat-lī pháiⁿ
292pháiⁿ miâ ōaⁿ chò hó miâ, iū-koh tit-tio̍h khùi-la̍t thang thoat-lī pháiⁿ lâi chìn-chêng tī chiàⁿ-sèng ê lō͘.
293hiáu-tit thang hôan-ló ka-tī ê m̄-tio̍h; sui-sī bat hôan-ló ka-tī ê pháiⁿ, iáu-kú pêng-siông sī khah ài hiâm pa̍t lâng.
294chêng só͘ chò nā -tiāⁿ; tē-it hôan-ló sī hiān-sî só͘ lâu-teh ê pháiⁿ.
295Ki-tok-tô͘ : Lâng nā òan-hīn pháiⁿ, án-ni i ū tit-kiù ê pîn-kì á bô?
296Thôan-tō : Tio̍h khòaⁿ i òan-hīn sím-mi̍h pháiⁿ, Sī òan-hīn pa̍t lâng ê nā-tiāⁿ, á-sī òan-hīn ka-tī-ê.
297Thôan-tō : Ia̍h tio̍h khòaⁿ i ū òan-hīn chi̍t nn̄g khóaⁿ ê pháiⁿ nā-tiāⁿ, á-sī ū òan-hīn ta̍k téng-hō ê pháiⁿ. Chhin-chhiūⁿ lâng
298chi̍t nn̄g khóaⁿ ê pháiⁿ nā-tiāⁿ, á-sī ū òan-hīn ta̍k téng-hō ê pháiⁿ. Chhin-chhiūⁿ lâng chia̍h a-phiàn, khah lám sin-miā, khah kaan-khó͘,
299sin-miā, khah kaan-khó͘, chū-jiân ē ōan-hīn hit ê chia̍h a-phiàn ê pháiⁿ hong-sio̍k , ài ké : hit ê lâng ū-sî iû-gôan ài po̍ah-kiáu, hòng
300 i khah m̄ ài, iáu-kú khǹg bô-hêng ê chōe tī sim-ni̍h , chiū-sī pháiⁿ liām-thâu, òan-hīn, òan-tò͘, kò͘ ka-tī , kiáu , tham.
301kiû Sèng-sîn ê kà-sī, hō͘ i chai-iáⁿ i ū òan-hīn lóng-chóng ê pháiⁿ á-bô? in-ūi lâng ê sim bē pîn-chún-tit, chin ài ka-tī phiàn. Iâ
302Ki-tok-tô͘ : Tit-tio̍h kiù chiū ē khah-iâⁿ ka-tī ê pháiⁿ.
303Tit-kiù ê lâng sim ū-sî khì su-io̍k ài pháiⁿ; m̄-kú i nā koh chò m̄ tio̍h i ê sim bē pêng-an, i tiāⁿ-tio̍h sī ōan
304i nā koh chò m̄ tio̍h i ê sim bē pêng-an, i tiāⁿ-tio̍h sī ōan-hīn pháiⁿ, ài hó, i tiāⁿ-tio̍h ê khóan-si̍t sī pháiⁿ khah-su, hó khah-iâⁿ .
305tiāⁿ-tio̍h sī ōan-hīn pháiⁿ, ài hó, i tiāⁿ-tio̍h ê khóan-si̍t sī pháiⁿ khah-su, hó khah-iâⁿ . Taⁿ lán ū kóng tit-kiù ê lâng òan-hīn pháiⁿ
306pháiⁿ khah-su, hó khah-iâⁿ . Taⁿ lán ū kóng tit-kiù ê lâng òan-hīn pháiⁿ, ē khah-iâⁿ pháiⁿ, ài hó, ē kiâⁿ hó; góa ài koh mn̄g chi̍t kù,
307-iâⁿ . Taⁿ lán ū kóng tit-kiù ê lâng òan-hīn pháiⁿ, ē khah-iâⁿ pháiⁿ, ài hó, ē kiâⁿ hó; góa ài koh mn̄g chi̍t kù, tit-kiù ê lâng ài
308lí-kut ê sū, chiū-sī pún-sin chai chōe, ē hiáu hôan-ló ka-tī ê pháiⁿ, ia̍h nā kú ná kiàn-siàu ka-tī; tì-kàu i put-tek-í tio̍h chiap-la̍p
309kiāⁿ ; kiâⁿ kan-îm; put-hàu pē-bó; Lām-sám kóng ; phiàn lâng; kóng pháiⁿ-chhùi, hiah ê lóng sī chōe.
310Ki-tok-tô͘ : Òan-hīn lâng, òan-tò͘, pháiⁿ sèng-tē, khòaⁿ-khin lâng , tham-sim lâng, siūⁿ bô chheng-khì-siùⁿ
311hóan-hóe chōe lâi sìn-khò Iâ-so͘; nā bô hóan-hòe lóng-chóng ê pháiⁿ, chiū bô thang tit-tio̍h kiù. Thang kóng lán kap Iâ-so͘ saⁿ tùi-ōaⁿ
312Ki-tok-tô͘ : Sī éng-sî lán chò pháiⁿ, taⁿ hiān-sî chò hó.
313 chiū-sī Sōng-tè o-ló lán sī hó lâng, m̄-nā bē kì-tit lán ê pháiⁿ, iū-koh khòaⁿ lán sī ná chhin-chhiūⁿ Iâ-so͘ hiah hó.
314Ki-tok-tô͘ : Sī lán pàng-sak pháiⁿ.
315sim, sin ê sèng, chiū-sī sūn Siōng-tè , thiàⁿ Siōng-tè, òan-hīn pháiⁿ ê sim-sèng.
316têng-thâu-siⁿ i, iû-gôan tiàm tī hit ê lâng hō͘ i ná ài pàng-sak pháiⁿ, chìn-chêng tī hó; koh tùi khò Iâ-so͘ , i ji̍t-ji̍t lia̍h ka-tī ǹg
317tī chōe sī sí, ǹg tī Siōng-tè sī o̍ah; tùi án-ni i ē thoat-lī pháiⁿ, kiâⁿ hó, ná kú ná ē.
318sèng, chiū-sī khò Iâ-so͘ sūn Siōng-tè; thiàⁿ Siōng-tè, òan-hīn pháiⁿ ê sim-sèng.
319têng-thâu-siⁿ i , iû-gôan tiàm tī hit ê lâng, hō͘ i ná ài pàng-sak pháiⁿ, chìn-chêng tī hó; koh tùi khò Iâ-so͘ , i ji̍t-ji̍t lia̍h ka-tī ǹg
320tī chōe sī sí, ǹg tī Siōng-tè sī o̍ah; tùi án-ni i ē thoat-lī pháiⁿ, kiâⁿ hó, ná kú ná ē.
321lán ê ka-cho̍k, lán ê bîn-cho̍k kiōng-tông só͘ ū ê, chiū koh lú pháiⁿ hoat-kiàn. In-ūi lóng ū kāng-khóan ê khoat-tiám kap ok-chit, in-ūi
322chhìn-á nā thau-kin-kiám-niú, chhìn-á sûi ē hō͘ lâng chàm-chàm--pháiⁿ. Chit-má ê hóan-á, in-ê chhìn-á, góa káⁿ kóng, tōa-pō͘-hūn lóng
323(2) “Bô chò pháiⁿ, chiū m̄-kiaⁿ koaⁿ-hú.” ê koan-liām pìⁿ-chò sī bô-iáⁿ bô-chiah
324Kiàn-á khóaⁿ gín-á-phōaⁿ hiah thiàⁿ i, koh siūⁿ i chêng pháiⁿ khóan-thāi in, sim lóng bô pêng-an ,tùi hit sî kóe i kū khóan, siông
325thiaⁿ. Thiaⁿ-liáu, in má hoaⁿ-hí, kóng, “ Góa ê sun, lín ēng hó pò pháiⁿ, sī thàn Chú Iâ-so͘ ê ōe kóng, “ Tùi- te̍k lín ê, tio̍h thiàⁿ i
326bē chhēng ôe, i ê kha bô tiāⁿ-tio̍h, hìⁿ-lâi, hìⁿ-khì, lí chiū pháiⁿ chhùi mē i. Koh chi̍t ji̍t lí beh kā sió-tī chhēng saⁿ, i m̄ chhēng
327toh-téng, só͘-í chiong chheh hiat tī hia, m̄ sī tiâu-kò͘-ì beh phah-pháiⁿ lí ê mi̍h.” Thun-lún chiū kóng, “Góa án-ni phah- pháiⁿ lí ê chheh
328ì beh phah-pháiⁿ lí ê mi̍h.” Thun-lún chiū kóng, “Góa án-ni phah- pháiⁿ lí ê chheh chin m̄ tio̍h, āu-pái góa m̄ káⁿ án-ni.”
329kúi-nā pái góa bô chiàu hoat-tō͘, lí ia̍h bô mē góa, góa taⁿ phah-pháiⁿ lí ê chheh phō͘, góa ê sim chin kan-khó͘.”
330, iûⁿ, bé. Tī tang-thiⁿ lo̍h seh chin kôaⁿ ê sî, mî-sî thiaⁿ-kìⁿ pháiⁿ siaⁿ-sàu, kàu thiⁿ-kng sit-lo̍h gû á-sī bé, chiū chai chhâi-lông
331lâng kóng, “Lí si̍t-chāi bóng-tóng, beh ēng gī khóan-thāi chit hō pháiⁿ siù ah, si̍t-chāi thang kî-kòai! Taⁿ thang kín khì, ia̍h bo̍h-tit bōe
332Khòaⁿ chit ê kò͘-sū, kà-sī lán sòe-kiáⁿ nā tú-tio̍h pháiⁿ lâng ài lán kiâⁿ só͘ m̄
333chhòng sng chhù thang khǹg tùi pa̍t kok lâi ê bí-niû, chiū m̄ bián pháiⁿ-khì.
334pêng-an. Kai-chài ū chi̍t ji̍t in saⁿ î lâi thàm i, chai gín-á ê pháiⁿ sèng-tē chin chōe, sī tùi siông siūⁿ ka-kī ê kan-khó͘, bô thé-
335Thâng chin siū-khì kóng, “Pháiⁿ chiáu- á, lí khòaⁿ góa khah sió-khóa, lí chiū bú- bān góa, lí
336bōe bái iōng, m̄-koh tōa pō͘-hūn só͘-ūi ê kó͘-jī khó-lêng chin pháiⁿ khì chiap-siū, siá chhut lâi lâng mā khòaⁿ bô.
337chhiáⁿ chit kóa jī, chin chōe sī chō-jī ê sî, chò liáu bô hó, pháiⁿ siá, pháiⁿ kì, āu-lâi bô teh sú-iōng ê jī. Beh kiò sió-ha̍k-seng
338kóa jī, chin chōe sī chō-jī ê sî, chò liáu bô hó, pháiⁿ siá, pháiⁿ kì, āu-lâi bô teh sú-iōng ê jī. Beh kiò sió-ha̍k-seng lâi o̍h
339keng-giām, ū-sî-á ū-hāu, ū-sî-á chìⁿ kah chin sin-khó͘, koh phah pháiⁿ kám-chêng. Chit hong-bīn ê keng-giām nā ē-tàng ke kau-liû, ká-ná
340Bêng- tè ê sî hu̍t-hoat chiàⁿ ji̍p Tiong-kok, tùi án-ni ngó͘-siōng ê pháiⁿ hong-sio̍k ji̍t-ji̍t ná sēng. Bêng-tè chē ūi chiàⁿ 18 nî nā- tiāⁿ
341“Sa-bûn” chiū- sī soah, chû-pi; sī kóng soah chiah ê pháiⁿ-tāi lâi kiâⁿ chû-pi ê tek-hēng.
342chiū bô pu̍t chhut-sì lâi kà-sī, lâng ê só͘ kiâⁿ lóng choan sī pháiⁿ laiu2-laiu2; chiū hòe-siū ke̍k té, kàu kúi pah chheng nî āu, lâng
343Seⁿ-chêng nā chò pháiⁿ-tāi, sí-liáu chiū ji̍p tē-ge̍k, tē-ge̍k ū 138 só͘-chāi, khòaⁿ i
344ū sóan ji̍p tiâu chò koaⁿ; i ê lâng-khóan pêng-seng ke̍k òan- hīn pháiⁿ, giân-hēng bô chhìn-chhái. Bat hōng-chhe khì hái-gōa lóng bô tú
345chi̍t ke ê hōng-kèng, chiū pó chi̍t ke ê hok-khì, chhâ chi̍t ke ê hó pháiⁿ; kàu ta̍k go̍eh chhe 1, 15 ji̍t í-ki̍p 12 go̍eh 24 ji̍t, chiū chiūⁿ thiⁿ
346liáu im-hûn tio̍h keng- kòe chit 10 tiān ê ông lâi phòaⁿ-tòan hó pháiⁿ, lâi hiat tī 138 téng ê tē-ge̍k siū kan- khó͘. Só͘ siū ê kan-khó͘
347lâi chóan-sè; khah hó-ê chiū chóan-sè chò hù-kùi tn̂g- hòe-siū; pháiⁿ-ê chiū chóan-sè siⁿ chò cheng-siⁿ, khîm-siù, thâng-thōa ê lūi;
348chò chit phiⁿ pe̍h- chha̍t ōe; khiok sī ài kéng-kài lâng m̄ thang chò pháiⁿ; só͘-í chng Iâm-lô-ông ê siōng, gû thâu bé bīn, chhiú the̍h thih
349phòaⁿ. Hó ê lâng beh hióng-siū thian-tông éng-o̍ah tōa hok-khì. Pháiⁿ lâng kap pháiⁿ kúi tâng siū tē-ge̍k éng sí ê kan-khó͘. Che ōe
350lâng beh hióng-siū thian-tông éng-o̍ah tōa hok-khì. Pháiⁿ lâng kap pháiⁿ kúi tâng siū tē-ge̍k éng sí ê kan-khó͘. Che ōe ū pîn-kì khak-
351giân sī 1-chióng kang-kū? Tâi-ôan ê gí-giân kám chin-chiàⁿ khah pháiⁿ-iōng? Chôan Tâi-ôan ê lâng, ūi-tio̍h 1-sì-lâng tú bē tio̍h 10-
352tiām-tiām thiaⁿ『值星官』hoah-hiu, sió-khóa tín-tāng--1-ê, sûi ē hông pháiⁿ-siaⁿ-sàu; chia̍h-pn̄g sî-kan, í-á kan-taⁿ ē-tàng chē 1/3,『值星官』bô hoah
353kái chin chē lâng án-ne khó͘-khǹg sī hó-sim, sī m̄-kam TTL seng-o̍ah pháiⁿ àn-sǹg. M̄-koh lán nā jīn-ûi chit-chióng thun-lún sī chèng-tong-
354giàn khì chhńg, bē-giàn khì the̍h, ē hō͘ lâng kóng sī “thâu-khak pháiⁿ--khì!” Che tō-sī lán siā-hōe “chéng-thé ê jîn-sèng chōng-thài”!
355Kiàn-nā 228 tō kóng, Tâi-ôan-lâng ê cheng-eng hông thâi liáu-liáu, pháiⁿ-sè--lah, jîn-bîn kûn-chiòng hông thâi bô òan.
356tùi sòe-hàn to chin se̍k-sāi ê khoe-á. Ná ōe chai-iáⁿ, bô jōa-kú pháiⁿ siau-sit thôan lâi kóng, chha-put-to 7 tiám 10 hun, só͘-ū ê lâng lóng
357chhōa-bông-chng chiū hō͘ chhia-á teh-tiâu-leh. It-poaⁿ ê lâng to chin pháiⁿ kiâⁿ, hô-hòng sī ba̍k-chiu bô khòaⁿ--kìⁿ ê lâng. Chóng-sī 2 nî
358kap pē-bú ê tùi-ōe siong-tong chhù-bī. “Kó-koh kā my Barbie iōng pháiⁿ--khì.” “Mé-meh gó͘ chhó-sô͘ si-si” téng-téng, 3 chióng gí-giân chhap
359phiàn 1 ê gín-á-phí!” Tio̍h-sī teh kóng gín-á chin o̍ah-tāng chin pháiⁿ kò͘. Hā-pan liáu-āu, ka-tiúⁿ chhōe, á-sī khà tiān-ōe, gín-á bô
360hāu ê hêng-chèng jîn-ôan mā-sī lāu-su kiam..ê, bô lâng beh chò pháiⁿ-lâng. Só͘-í ū..ê kóng beh iōng liu khau-á, ū..ê kóng beh tùi lāu
361hêng chi hā, lán beh án-chóaⁿ kā lāu-su hun téng-kip--leh? Kóng khah pháiⁿ thiaⁿ--leh, sī sóng-tio̍h hiah ê pîn-tōaⁿ lāu-su! Hôaiⁿ-ti̍t it-tēng
362-siá ê piáu-im jī-bó lâi tāi-thè kúi-nā chheng ê ho̍k-cha̍p koh pháiⁿ-siá ê tô͘-siōng-jī.
363-chūn chiah-ê tông-hiong a-chí thé-thiap--góa, ōe kā góa kóng: "Pháiⁿ-sè,góan kóng--ê kap lí ê nî-lêng khah bô-ha̍h, lí kiám-chhái thiaⁿ
364pún-jiân sī tī Eng-hôa chu-īⁿ tha̍k-chheh, tiàm-tī o̍h-lāi sī chin pháiⁿ, lóng m̄-ài tō-lí. Tha̍k bô lōa-kú chiū chhut-khì pa̍t-keng tha̍k;
365pìⁿ-khóan, sòa pìⁿ-chò chin jia̍t-sim ê lâng, ū-sî kóng- khí i-ê pháiⁿ-khóan lâi bián-lē--lâng, ū- sî khì ke-ni̍h bē-chheh. Ū chi̍t-ji̍t
366heng-ōng. Góa thiaⁿ lâng kóng chá- nî tī chit o̍h-ni̍h ha̍k-seng chin-pháiⁿ, taⁿ kàu chit-sî góa khòaⁿ-kìⁿ lóng bē, phah-sǹg sī tùi chit-ê
367kiám ū kā lâng chù-tiāⁿ tio̍h chū-chīn mah ? Siōng-tè ài hó òan pháiⁿ, hiah ê po̍ah-kiáu, chia̍h a-phiàn, chòe chha̍t, thâi lâng, kiám sī
368ê si̍p-kòan, oh-tit thang kóng kàu chīn. Chhin-chhiūⁿ chia̍h hun ê pháiⁿ si̍p-kòan, bô koh-iūⁿ chiong Siōng-tè só͘ siúⁿ-sù ê chîⁿ-châi hiat
369chió, m̄-kú chin ū sè-le̍k, chhut-la̍t teh kái-tû chióng-chióng ê pháiⁿ kū-kòan. Ka-ná-tāi Liân-bêng Kàu-hōe ū kang-chok tī Tiong Ìn-tō͘
370Chin pháiⁿ-sè, chiah kú khah siá phoe hō͘--lí. in-ūi góa mê-nî beh liân-khó
371Chin to-siā lí ê phoe, mā chin pháiⁿ-sè, hiah kú chiah hôe phoe hō͘--lí .
372「liân-ha̍p ngiâ-sin」, mā sī Bóng-pò 4-chiu-nî ê o̍ah-tāng, chiâⁿ pháiⁿ-sè, o̍ah-tāng khì chhiong--tio̍h, bô hoat-tō͘ chham-ka, ǹg-bāng kàu
373Hàn-jī ē-tàng tàn-tiāu sī bān-hēng ê tāi-chì, soah koh thâu-khak pháiⁿ--khì kā khioh tńg-lâi thoa-pêⁿ. Che sī Tâi-ôan-gû cheng-sîn, “kam
374chóaⁿ lán bô beh hó-hó-á lâi kā lī-iōng? Thôan-thóng ê hàn-jī pháiⁿ siá, pháiⁿ tha̍k, pháiⁿ o̍h, koh pháiⁿ kì (Che sī Pak-kiaⁿ tāi-ha̍k
375 beh hó-hó-á lâi kā lī-iōng? Thôan-thóng ê hàn-jī pháiⁿ siá, pháiⁿ tha̍k, pháiⁿ o̍h, koh pháiⁿ kì (Che sī Pak-kiaⁿ tāi-ha̍k chiàⁿ-káng
376á lâi kā lī-iōng? Thôan-thóng ê hàn-jī pháiⁿ siá, pháiⁿ tha̍k, pháiⁿ o̍h, koh pháiⁿ kì (Che sī Pak-kiaⁿ tāi-ha̍k chiàⁿ-káng ê Tiong-kok
377iōng? Thôan-thóng ê hàn-jī pháiⁿ siá, pháiⁿ tha̍k, pháiⁿ o̍h, koh pháiⁿ kì (Che sī Pak-kiaⁿ tāi-ha̍k chiàⁿ-káng ê Tiong-kok lâng kàu-siū
378khì? Góa kóng beh khì Tek-á-kha. I kóng, Tek-á-kha lóng-chóng sī pháiⁿ-lâng lliau2-liáu. Chit kīn-ji̍t koh in-ūi chit-chân-sū, só͘-í koh
379sí. Nā tú-tio̍h pēⁿ siong-tiōng ê lâng, bē i-tit, put-lūn sī bīn pháiⁿ khòaⁿ, á-sī chhàu-nōaⁿ pháiⁿ bī, bô lâng káⁿ khòaⁿ káⁿ óa, I-
380 ê lâng, bē i-tit, put-lūn sī bīn pháiⁿ khòaⁿ, á-sī chhàu-nōaⁿ pháiⁿ bī, bô lâng káⁿ khòaⁿ káⁿ óa, I-seng chiū kóng, lán ê sim pí che
381bô lâng káⁿ khòaⁿ káⁿ óa, I-seng chiū kóng, lán ê sim pí che khah pháiⁿ. I chiū kóng tō-lí tha̍k Sèng-chheh hō͘ i thiaⁿ, tì-kàu hō͘ ha̍k-
382thang, góan sui-jiân hō͘ lín thâi liáu, tōa-tūi nā kàu tek-khak tōa pháiⁿ
383Hú- siâⁿ-gōa siat i-kóan. Hit-tia̍p lâng sì-kè thôan iâu-giân ê pháiⁿ-ōe, siⁿ-khí jiáu- lōan, tì-kàu i tòa bē tiâu, ko͘-put-chiong tio̍h
384chiū chiàu án-ni chiām- chiām an-chēng, kàu 7 hō chá-khí hiah ê pháiⁿ lâng lóng tô-cháu.
385kàu hia tio̍h nn̄g ji̍t lō͘ kiap-kiap, lō͘ iā sī peh soaⁿ kòe kheⁿ chin pháiⁿ kiâⁿ. Tùi án-ni chò hit hō kang chin hiám iā chin kan-khó͘, só͘-
386khui Sèng-chheh hōe, ián-soat ê sî, tùi heng-chêng the̍h chi̍t pún pháiⁿ-pháiⁿ koh kū ê Sèng-chheh chhut-lâi. Chiū kóng, Chit pún chheh tī
387Sèng-chheh hōe, ián-soat ê sî, tùi heng-chêng the̍h chi̍t pún pháiⁿ-pháiⁿ koh kū ê Sèng-chheh chhut-lâi. Chiū kóng, Chit pún chheh tī kau-chiàn
388Kó͘ chá ê lâng nā khòaⁿ-kìⁿ sàu-chiú chheⁿ ôan-à sī lia̍h chò pháiⁿ tiāu-thâu, kóng sī teh- beh sio-thâi , ki-hng , chai-ē , kok-ông sí
389lâng ōaⁿ, lán nā m̄, á sī i ê mi̍h m̄ ta̍t-tit, ū ki-hōe chiū khí pháiⁿ-sim. Bat ū hū-jîn-lâng ēng chhiú-khôan beh kā i ōaⁿ mi̍h, i-ê mi̍h
390Só͘ khiā-khí ê só͘-chāi put-chí hiám- Iàu, só͘ kiâⁿ ê lō͘ chin pháiⁿ kiâⁿ; kīn-lâi Ū gê-mn̂g ê só͘-chāi chéng tùn khah hó kiâⁿ. Chhù
391jî bô chīn pún-hūn kà-sī; put-kò chia̍h- pá sì-kè cháu, lâi o̍h pháiⁿ hong-sio̍k, siu-chéng pún-sin, tāi-ke saⁿ tàu-súi. Che m̄-nā ū gāi
392mn̄g i phah siáⁿ-sū ? I chiū kóng chit ē gín-ná gâu pe̍h-chha̍t, gâu pháiⁿ-chhùi. Kî-si̍t pún-sin kài gâu pe̍h-chha̍t, ài kóng pháiⁿ- chhùi;
393chha̍t, gâu pháiⁿ-chhùi. Kî-si̍t pún-sin kài gâu pe̍h-chha̍t, ài kóng pháiⁿ- chhùi; i ēng chit hō kàu-hoat bô koh iūⁿ mô͘-hē bó teh
394o̍h i. Kiù-chú kóng, "Hó chhiū kiat hó kóe-chí, phàiⁿ chhiū kiat pháiⁿ kóe-chí". Só͘-í hū-jîn lâng pún-sin tio̍h ū hó bô͘-iūⁿ thang
395 chiū pìⁿ chò o͘. Koh kóng, Kap hó lâng kiâⁿ ū pò͘ thang kiⁿ, kap pháiⁿ lâng kiâⁿ ū kiaⁿ thang siⁿ. Lán m̄ thang kan-ta ài hō͘ kiáⁿ-jî tit
396chiū pōe kàu. Á-sī hō͘ i kap sè-sio̍k gín-á chò hóe, o̍h chē-chē pháiⁿ ōe. Tī chit sî chò lāu-bó--ê tio̍h ēng hó hong-hoat lâi chhù-tī
397tōa hàn iáu bē-hiáu tha̍k b, ch, chh, chia̍h pá sì- kè thit-thô o̍h pháiⁿ chhùi kap lâng oan-ke, ji̍p lé-pài-tn̂g kia̍uh-kia̍uh jiáng bô sok-chēng
398ê kiáⁿ koh khah gâu kiáu-jiáu. Che m̄ nā bē thang ê gín- á chò pháiⁿ, ka-tī ê kiáⁿ to án-ni beh- thái káⁿ iok-sok pa̍t lâng ê gín-á tio̍h
399tio̍h sok-chēng. Só͘-í kàu-hōe ê hū-jîn-lâng m̄ thang hiâm gín-á pháiⁿ kà-sī bô hoat- tit, tio̍h siūⁿ sai kap hó͘ sī pháiⁿ hiông-ok ê siù
400thang hiâm gín-á pháiⁿ kà-sī bô hoat- tit, tio̍h siūⁿ sai kap hó͘ sī pháiⁿ hiông-ok ê siù, iáu-kú hō͘ lâng kà kàu m̄ káⁿ kā lâng, him kà
401lí kó-jiân ū sìn ê pîn-kù. Góan put-chí chai-iáⁿ lí chêng ê pháiⁿ phín-hēng. Taⁿ ū kái-ok chiông- siān kap chá-sî tōa cheng-chha, chit
402hit keng chhù chò lé-pài, siū-tio̍h hit chng ê lâng chin kek-lia̍t ê pháiⁿ khóan-thāi. In chhe lâng lâi hú-siâⁿ chiong sū-chêng pò góan chai
403chì chiū kái-koat. Chèng-hú ū chhut kò-sī chek-pī hiah ê lâng ê pháiⁿ só͘ kiâⁿ, ia̍h ū seng-bêng kóng, kàu-hōe kap châi-sán tong-jiân
404 Ná-pho-lûn chiàm Bí-lân ê sî, iā ji̍p lâi khòaⁿ tī chit ê beh pháiⁿ-khì ê bêng-ōe chêng, siū liáu chin tōa ê kám-tōng; kiò i ê pō͘
405lâng ē chhàng mn̂g-kńg. Koh khòaⁿ chē-chē Mô͘-kúi seⁿ chòe chin pháiⁿ khòaⁿ ê hêng-chōng, pé-siú tī chhim-ian ê khang-kháu. Chi̍t-ê chi̍t
406tit-tio̍h tō-lí ê, in iáu chin siàu-liām Koa bo̍k-su. Chú bat kóng “Pháiⁿ lâng tiong ū chi̍t lâng hóan-hóe. Chiū tī thiⁿ-ni̍h iā beh ūi tio̍h
407chò tê-ba̍k, thôan “Iâ-so͘ Ki-tok lâi sè-kan sī chôan kang beh chò pháiⁿ lâng ê pêng-iú, I chiah thiàⁿ lán, lín kiám m̄ chiap-siū Iâ-so͘
408Tī san-tē ū chi̍t ê pháiⁿ si̍p-kòan, chiū-sī chiah ê A-mī-cho̍k ê lâng, (kiám-chhái pa̍t-cho̍k
409chiú, thiàu-bú, nā sī chôan-chng sìn Chú ê í-keng hòe-chí chit hō pháiⁿ hong-sio̍k, nā ū Thian-chú-kàu, á-sī bô sìn Chú ê lâng, in ōe
410koh hiàn chi̍t ê thang-liāu, kî-tiong chi̍t ê thang-kheng sī í-keng pháiⁿ khì lah. Góan kóng chit ê thang-liāu bô hó, chi̍t-ūi tiúⁿ-ló kóng
411lō͘ siū chúi-chai tōa sún-hāi, kui-tiâu ê chúi-nî lō͘, lóng lâu pháiⁿ, ko͘-put-chiong tio̍h koh ēng pōng-chí pōng soaⁿ-phiâⁿ. Kúi-nā pah
412Thiaⁿ kóng Thian-siông ê kéng-tì koh khah súi, chóng-sī hit sî lō͘ pháiⁿ bōe tit ji̍p.
413jî, tńg-lâi kui-ho̍k tī chû-ài ê Thiⁿ-pē. In-ūi Chú bat kóng, “Pháiⁿ lâng tiong ū chi̍t lâng hóan-hóe chiū tī thiⁿ-ni̍h iā beh án-ni ūi
414chhiūⁿ Bêng-khián ōe thau kā ê, in iáu ōe lim-chiú, chia̍h-hun, chhoh-pháiⁿ chhùi, khah kóng to m̄ kóe.
415sím-mi̍h Sîn-ha̍k, nā chiàu it-poaⁿ lâi khòaⁿ, sī bô pâi ê.” I chin pháiⁿ-sè ê khóan, sûi-sî ìn kóng “Bô iàu-kín, góa chò i-seng iā sī
416phòe, chhin-chhiūⁿ pûi ê phòe sán ê, sán-ê chhōa pûi ê sī chin pháiⁿ khòaⁿ, kap o͘-chhiu chhōa súi-gû bô koh-iūⁿ, chóng-sī kiat-hun āu
417LÁⁿ SÌⁿ IA5-SO͘ M̄ THANG PHAIN2 SIM
418lâng, tùi án-ni lâi khan chhin. I kā góa kóng, í-chêng lóng kap pháiⁿ-sim ê Ki-tok-tô͘ chò chhù-piⁿ, chi̍t-ê sī thè-jīm ê lāu thôan-tō
419(hiān-sî koh chhut-lâi chò kang) chi̍t-ê sī tiúⁿ-ló, in lóng chin pháiⁿ-sim, ka-kī o̍ah chiū hó, pa̍t-lâng sí liáu-liáu bô iàu-kín, góa
420khàm lí á m̄ sī?” I kóng, “He m̄ sī nò͘!” “Nā bô sī cháiⁿ-iūⁿ pháiⁿ-sim?” I ìn kóng, “Sìn Iâ-so͘ ê lâng ōe chiūⁿ thian-tông, bô sìn
421ge̍k, in kap góa chò chhù-piⁿ, m̄ bat chio góa sìn Iâ-so͘, án-ni bô pháiⁿ-sim mah?” Góa thiaⁿ-liáu siū tōa kám-kek. Chit-ūi chip-sū hu-hū
422chhōa kúi-nā hō͘ lâi sìn Chú, i kóng góa tek-khak m̄ ài chò chi̍t ê pháiⁿ-sim ê Ki-tok-tô͘. Chu-ūi Chú-lāi ê hiaⁿ-ché, lí sī pháiⁿ-sim ê
423chi̍t ê pháiⁿ-sim ê Ki-tok-tô͘. Chu-ūi Chú-lāi ê hiaⁿ-ché, lí sī pháiⁿ-sim ê, á sī hó-sim ê Ki-tok-tô͘? Pó-lô kóng “Hok-im góa nā bô
424tùi siàu-liân chiū siông-siông kàu pîⁿ-tōe kap Tâi-ôan lâng chòe pháiⁿ, só͘-í Tâi-ôan-ōe chin gâu kóng. I siū sià-bián tē-it chōe só͘
425 só͘-chāi, kàu ê sî chin siū-khì mē hia ê Bunun kóng, “Lín chin pháiⁿ-sim, ū hó ê mi̍h khǹg-ba̍t kiaⁿ lâng chai, tùi Kó͘-hong lâi ê sian
426 lāu-lâng sìn in nā hòe-tû bê-sìn chiū ōe tú-tio̍h chai-ē, ōe pháiⁿ siu-tang, bô thang chia̍h, Tùi-tī án-ni in bê-sìn khah tāng ê lâng
427thiàⁿ-thàng i, gōa-lâng koh khah sī án-ni. Tùi chit khóan ka-têng ê pháiⁿ khôan-kéng kap siā-hōe ê léng-tām hō͘ sè-hàn ê Taliban tì-kàu
428kitanai. Góan Bunun kitanai, iah lí kap góan ê lú-chú sńg, sòa chòe pháiⁿ, án-ni lí mā-sī kitanai.”
429ê bó͘ bô ài sìn Chú, iáu-kú tùi lâng kóng sìn Ki-tok-kàu bōe pháiⁿ, in-ūi i ê tiōng-hu tùi sìn Chú í-áu bōe koh phah i, iā bōe koh
430chêng ê góa lín tio̍h hō͘ góa phah, chóng-sī góa chai in-ūi góa sī pháiⁿ lâng bōe ōe hō͘ lín chun-kèng, tì-kàu lín m̄ thiaⁿ góa ê ōe.
431“Lín chin pháiⁿ, góan bô kiò lín sìn Ki-tok-kàu lín án-chóaⁿ chū-choan khì sìn.
432kiò góan tio̍h pàng-sak Ki-tok-kàu chiū-sī ài góan koh-chài chòe pháiⁿ. Lí chòe kong-bū-ôan kóng chit khóan ê ōe beh chó͘-tòng góan chong
433“G ēng Ki-tok ê tō-lí kà-sī lâng m̄ thang chòe pháiⁿ, nā-sī lí chòe kong-bū-ôan beh pek-hāi chong-kàu mah?” Sikav ê ōe
434Tī Sìn-gī-hiong Langlun ê só͘-chāi ū chi̍t ê lú-chú chin pháiⁿ sèng-tē koh ài kiâⁿ kan-îm. I ê seng-khu chin tōa-kho͘, chin ū la̍t
435soah ê sî, i ū khì Taliban ê só͘-chāi kóng: “Góa sī sè-kan tē-it pháiⁿ ê, sím-mi̍h chōe lóng ū hōan-tio̍h. Án-ni chiah tāng ê chōe kiám
436kiû sià-bián. Chhin-chhiūⁿ Sat-má-lī-a ê hū-jîn-lâng, tùi chit ê pháiⁿ ê hū-jîn-lâng hóan-hóe, i ê só͘-chāi ê lâng lóng chin kám-sim
437chèng-hú te̍k-pia̍t ū ún-chún in chū-iû thang chòe. In bô-lūn hó-pháiⁿ sū lóng sī chng-thâu ê lâng lóng chū-chi̍p lâi lim chiú, só͘-í
438koh-chài lâm-lú saⁿ-kap lim iā sī khòai-lo̍k, tī hit-sî iā ū chòe pháiⁿ ê ki-hōe. Só͘-í lim chiú sī chōe-ok ê thâu. Tùi khí-seng lán
439khòaⁿ chit ê, lâng chai in ê tì-sek si̍t-chāi chin kē, koh iā chin pháiⁿ sim. Chóng-sī sìn Chú ê lâng m̄-nā bô chit khóan ê bê-sìn, iā
440siau-khián, kap hióng-siū! Khó-kiàn CPSE bô-tú-tú sī pháiⁿ tāi-chì. Sì cha̍p nî chêng ê Tâi-ôan lâng, tōa-to-sò͘ lóng-sī
441tó-gí m̄-sī Hàn-gí. Bô sím-mi̍h lí-iû sú-iōng Hàn-jī. Hàn-jī pháiⁿ o̍h, pháiⁿ siá, pháiⁿ jīn, koh pháiⁿ kì! Jî-chhiáⁿ Hàn-jī khiàm
442sī Hàn-gí. Bô sím-mi̍h lí-iû sú-iōng Hàn-jī. Hàn-jī pháiⁿ o̍h, pháiⁿ siá, pháiⁿ jīn, koh pháiⁿ kì! Jî-chhiáⁿ Hàn-jī khiàm-khoat thiu-
443Bô sím-mi̍h lí-iû sú-iōng Hàn-jī. Hàn-jī pháiⁿ o̍h, pháiⁿ siá, pháiⁿ jīn, koh pháiⁿ kì! Jî-chhiáⁿ Hàn-jī khiàm-khoat thiu-siōng su-khó
444iû sú-iōng Hàn-jī. Hàn-jī pháiⁿ o̍h, pháiⁿ siá, pháiⁿ jīn, koh pháiⁿ kì! Jî-chhiáⁿ Hàn-jī khiàm-khoat thiu-siōng su-khó só͘ su-iàu ê
445-sī ū-chîⁿ bô tú-tú bóe ōe tio̍h hó chia̍h-mi̍h. Sio̍k-gí kóng “pháiⁿ chia̍h kùi”.
446kòng tiān-ōe liân-lo̍k, hō-bé sī 886-7-2824141, te̍k-pia̍t hoan-gêng pháiⁿ-chhùi-táu..ê khì kā chhì khòaⁿ māi. Ū sî 3, 5 pêng-iú sio-chio
447lâng kóng..ê kiám tiāⁿ-tio̍h sī Tâi-gí? “Chúi-kóng phòa-khang,” pháiⁿ kóng! 1940 nî-tāi, chiok chē lâng lóng kóng Ji̍t-pún ōe. Chhiáⁿ
448góa khòng-gī, Tâi-ôan-lâng chin gâu kóng chhiò, lí kiám m̄-chai? Pháiⁿ-sè, kóng chhiò m̄-sī humor! Phó͘-thong lán thiaⁿ lâng kóng chhiò
449sin ê kho-ki sī beh ūi jîn-lūi ho̍k-bū..ê. Bē-sái in-ūi tiān-náu pháiⁿ chhú-lím tio̍h teh hoah thôan-thóng iu-ngá ê mi̍h-kiāⁿ í-keng bô
4501. Gôan-pún Ún-giân kóng ū 1-ê pháiⁿ siau-sit, kóng KIP m̄-hō͘ Jū-hông kap góa khì. Che kàu bóe--á piàn
451tiúⁿ, kóng kāng-khóan bô-sū-si̍t ê ōe, mē Tēⁿ kàu-siū chin-chē pháiⁿ-thiaⁿ-ōe, chú-iàu sī beh iau-kiû thiat-ōaⁿ KTH/ Kok-thui-hōe chú-jīm
452Pháiⁿ-sè, siá kah lo-li-lo-thi, chiah-ni̍h tn̂g, lín ū nāi-sim khòaⁿ, ló͘
453ê ta-ke chhōa i beh lâi siōng-khò, m̄-kú gōa-che̍k sin-pu khiok chin pháiⁿ-sè, siang-chhiú mo͘h tī kàu-sek ê mn̂g-kheng, mo͘h kàu ân-ân-ân lóng
454m̄-koh ha̍k-hāu lóng bô-ài hō͘ góa chhōa-pan. Nā m̄-sī chhiūⁿ che pháiⁿ-khang ê tāi-chì (tō-sī bô chîⁿ thàn ê ì-sù), nah ē chhōe góa
455chèng ê khùn-jiáu, koh ē hō͘ lâng phoe-phêng, che chin-chiàⁿ chin pháiⁿ chò.
456io̍k chè-tō͘ tio̍h-ài kóaⁿ-kín kái-siān, chiah bē hō͘ jîn-sèng jú pháiⁿ chhōa khí.
457khí ê sî, chûn ōe siū hong sak, kha̍p-tio̍h chio̍h-pôaⁿ, tì-kàu phah-pháiⁿ, lâng kap só͘ chài ê mi̍h lóng ōe tîm-lo̍h-khì. Án-ni tī hái-kîⁿ
458sòaⁿ. Iā chòe thih bîn-chhn̂g. I ê chit chhè-chhè khòai chi̍h; nā pháiⁿ, bōe siu-lí-tit. Kǹg-thih chhin-chhiūⁿ thih, chin khòai siⁿ-sian.
459khì-khū, hō͘ in bōe siⁿ-sian : iā ōe pó-hō͘ hō͘ khong-khì bōe phah pháiⁿ in.
460lô-pán ê ē-kha tio̍h chhòng chi̍t ê hoe-thang á-sī thoah-thang hō͘ pháiⁿ ê khong-khì ōe chhut-khì.
461kò͘, tiāⁿ-tiāⁿ khui put-sî chōan thit-thô, tì-kàu bô lōa-kú chiū pháiⁿ-khì bōe tùi. Nā sòe-jī ēng chiū ōe kiâⁿ kàu kú-kú bōe pháiⁿ.
462pháiⁿ-khì bōe tùi. Nā sòe-jī ēng chiū ōe kiâⁿ kàu kú-kú bōe pháiⁿ.
463chiàu-kò͘, ēng bô ha̍h ê iû lâi boah, ū-ê pàng i siⁿ sian chin khòai pháiⁿ. Ū lâng chin sòe-jī ēng, gâu chiàu-kò͘, lâu kàu sì-tāi sun iáu
464khah gâu sńg hō͘ lâng chhiò. Chin gâu o̍h lâng ê só͘ chòe, hó, pháiⁿ lóng ài tè lâng ê iūⁿ. Kâu gâu kò͘ ka-kī ê sin-khu, nā tú-tio̍h
465tio̍h oan-iuⁿ chiâⁿ tīn teh pe ài tèng, in chin gâu siám-pī. Nā chòe pháiⁿ, tì-kàu lâng beh kā i lia̍h, in chai chin gâu bih, ū-sî peh chiūⁿ
466ke ê hó-pháiⁿ? Chiah ê tàu-tí chiáⁿ-iūⁿ kà ōe-tit-lâi? Lán m̄-chai ōe chhin-
467kú, a-bú teh kiò--góa. Gôan-lâi sī ti-sià ê mn̂g hō͘ ti-bó lòng pháiⁿ--khì. Ti-bó ti-á-kiáⁿ lóng cháu tùi chhài-hn̂g-á khì. Góa kap
468kui kha-chhng, nā bô chheng-chheng leh, tùi chhin-iú lâng-kheh tō chin pháiⁿ-sè, chiū khì pài-thok keh-piah a-chím lâi tàu-saⁿ-kāng, in-ūi i sī
469lìn. Kì-jiân chôan-hāu bô-lâng chhēng-ê khì tha̍k-chheh, góa iā pháiⁿ-sè chhēng, iā m̄-kam chhēng, kan-nā hit-kang chhēng-liáu, tō chhiūⁿ
470hùi, chiah-ê liáu-bóe-á, chin bōe-hiáu thiàⁿ-sioh, iáu-bōe chhēng-pháiⁿ, chi̍t-siang bé liáu koh chi̍t-siang. Che siáⁿ-mi̍h ê-á ah ?”
471Pháiⁿ-siu-sêng, bāng āu-tang
472 tāi-chì, nâ-âu-kńg chiū tīⁿ. A-bú lóng an-ùi tōa-ché kóng: “pháiⁿ-siu-sêng, bāng āu-tang. Lán chò-sit-lâng, pún-lâi chiū-sī ài kap
473Tōa-ché-hu bô chàn-sêng a-bú ê kóng-hoat, chiū kóng: “Tio̍h lah!” Pháiⁿ-siu-sêng bāng āu-tang lah, tān-sī chi̍t-tang bāng kòe chi̍t-tang, góa
474bōe-sái pàng hō͘ pha-hng ah! Tōa-ché o̍h a-bú ê kháu-khì kóng: “Pháiⁿ-siu-sêng, ko͘-put-chiong tio̍h bāng āu-tang, bô beh án-chóaⁿ ?”
475-chîⁿ seng-lí bô-lâng chò, lán m̄-sī siông-siông teh chò hihⁿ ? pháiⁿ siu-sêng bāng āu-tang, hó lah! Bāng āu-tang lah!”
476. In òan-tò͘ ê bo̍k-phiau ná-chhiūⁿ sī it-poaⁿ siàu-liân lâng ê pháiⁿ-si̍p-kòan kap it-poaⁿ lāu-lâng ê sí. In chek-pī siàu-liân lâng ê
477In ē tit-tio̍h khah chōe ê tông-chêng kap pang-chān, in-ūi khah bô pháiⁿ-phiah. In nā kàu 80 hòe, tī hoat-lu̍t-siōng chiū sǹg chò sī sí-lâng
478ê hū-jîn-lâng chiū kā i ti̍t-ti̍t khòaⁿ, ìn i kóng, "Bô kàu chin pháiⁿ, chóng-sī bô pháiⁿ han-chû thang chhī ti."
479kā i ti̍t-ti̍t khòaⁿ, ìn i kóng, "Bô kàu chin pháiⁿ, chóng-sī bô pháiⁿ han-chû thang chhī ti."
480lo̍k ê that- gāi." Hā-lí Bo̍k-su kóng, "Tek-khak sī m̄-jīn ka-kī ê pháiⁿ." Choh-chhân ê kóng, "Tē-it khùn-lân ê, chiū-sī lán ài kóng ka
481Lâng só͘ éng-hióng ê, bô lūn hó á sī pháiⁿ, lóng sī bōe-ōe siau-bô ê.
482châng chhiū, chi̍t châng chhiū chin hóan-siông, āu-lâi pìⁿ- kàu chin pháiⁿ-khòaⁿ, koh ū to̍k. Chóng- sī keng-kè chit-ūi kho-ha̍k-ka, ēng hoat-
483 keng-tôe, cha-bó͘ kiáⁿ chiū phoe-phêng gîm-si-pan só͘ gîm ê chin pháiⁿ; lāu-bú kóng tôaⁿ-khîm ê lâng ê māu-pēng.
484lêng-hûn, hō͘ in pìⁿ-chòe thâi lâng ê, in hiān-sî lóng teh chòe pháiⁿ ê kang. Chit ê lâng chí-ū pún-sin thâi- lâng, chóng-sī góa ū
485ū chi̍t ê tōa-o̍h, chin khiàm-kheh chîⁿ, só͘ ēng ê chhù lóng chin pháiⁿ, kàu-ôan ê sin-súi iā chin kē.
486 góa ê hit pún chheh sī chin hó, góa só͘ hō͘ lí ê nn̄g khiok sī pháiⁿ ê, hiān- sî góa beh chiong hit pún chheh ê kè-chîⁿ hêng lí."
487teng chiūⁿ tâi-téng ê sî, chiū khòaⁿ-kìⁿ i ê bīn chin sán, chin pháiⁿ- khòaⁿ, chi̍t ki chhiú ia̍h phah-pháiⁿ, ēng pò͘ pa̍k, tiàu teh, in-ūi
488khòaⁿ-kìⁿ i ê bīn chin sán, chin pháiⁿ- khòaⁿ, chi̍t ki chhiú ia̍h phah-pháiⁿ, ēng pò͘ pa̍k, tiàu teh, in-ūi i bat tú-tio̍h jia̍t pīⁿ jī-cha̍p-chhit
489Chi̍t-ji̍t chhia-lō͘ pháiⁿ-khì, hé-chhia kàu hia, siat-sú bô thêng, chiū ōe chin gûi- hiám,
490Góa kiâⁿ sím-mi̍h pháiⁿ-tāi?
491-ji̍t iau , kôaⁿ; iā kàu pàng tò--lâi ê sî, chin m̄-kam-gōan ; ū pháiⁿ-chhùi chiù-chó͘, kóng i kàu-sí iā m̄-kèng hit-hō chhâ-thâu-á,
492Se-thian chheng-chēng ê só͘-chai, sêng-sian, sêng- hu̍t; nā-sī chòe-pháiⁿ ê lâng, sîn-hûn ji̍p im-kan, tio̍h keng-kè cha̍p-poeh têng tē- ge̍k
493 iū kiaⁿ-liáu in chiām-chiām hō͘ lâng ín-iú khì thàn khiàn-sńg pháiⁿ hong-sio̍k, kiám m̄ sī sit-liáu kkki-hōe? Chhiáⁿ ta̍k- ūi ê hiaⁿ-tī
494cha-bó͘ iā tio̍h-siong put-chí chē lâng; pu̍t-kiō ū-ê iā sòa phah-pháiⁿ, lióng-pêng ū-ê tio̍h-siong chin siong-tiōng, tì-kàu tio̍h kng khì
495tè kiám sī gún ê kàu só͘ siat--ê ? Bēng-chú kóng , “ Sui-bóng ū pháiⁿ-lâng chai- kài bo̍k-io̍k ia̍h thang ho̍k-sāi Siōng-tè . ” Lia̍t-chú
496chai . Taⁿ ê lâng m̄-bat hoat-tō͘ , put-lūn pē-bú sī hó-lâng á-sī pháiⁿ-lâng , sī kun-chú á-sī siáu-jîn , lóng bô iàu-kín ; put-kò pē
497hok-khì ; siat-sú chòe Mô͘-kúi ê kiáⁿ, hòng-chhiòng su-io̍k kiâⁿ-pháiⁿ , chiū sîn-hûn tîm-lûn tē-ge̍k , thái ōe koh siⁿ chi̍t-tiâu sîn-
498hûn kàu thian-tông iáu-kú ia̍h ōe tiàm tī sîn-chú ; nā sī kiâⁿ-pháiⁿ koaiⁿ tī tē-ge̍k, thèng-hāu chhiáⁿ hê-siūⁿ lâi phah tē-ge̍k , phah
499Siōng-tè pī-pān teh hêng-ho̍at pháiⁿ- lâng--ê, tī-hia thâng bōe sí , hé bōe hoa; kiám-sī hê-siūⁿ só͘
500siūⁿ thok-pu̍t , pu̍t kiàn kiû , Siōng-tè kiàn-pàng . Án-ni lâng ū pháiⁿ, Siōng-tè bô pān, sī Siōng- tè bô kong-tō ; ū chîⁿ--ê chhiáⁿ
�W�L500���A�t�μȮ�kan-na�C500�����