�x�y��y���˯��t�΢w�d��[kì-jiân] ê���G
1kî-sī Latvia lâng tùi Tek-kok kap So͘-liân ê phêng-kè tò-péng ê, kì-jiân ū Tek-kok thóng-tī-chiá ê sî-chūn, thó-ià Tek-kok-lâng, him-sióng
2mi̍h sī "gōa-kok-lâng" téng-téng, sī bū-bū tūn-tūn ê tāi-chì. Kì-jiân Tâi-ôan iá-bōe chè-tēng 1 thò í Tâi-ôan chú-thé ê sin hiàn-hoat
3Chiam-tùi bûn-jī jīm-tēng pō͘-hun, kì-jiân Hàn-jī m̄-sī ūi-tio̍h Tâi-ôan punt2-thó͘ gí-giân lâi chhòng-chō
4kúi-nî, bîn-chú-hòa, pún-thó͘-hòa ê kha-pō͘ ná chhui ná kín. Kì-jiân sió-ha̍k to ū teh kà "hiong-thó͘ gí-giân", tāi-ha̍k tong-jiân mā
5 siōng-khò, put-kò ha̍k-seng nā thiaⁿ bô, góa ē lām Pak-kiaⁿ-ōe. Kì-jiân kà Eng-gí ài kóng Eng-gí, thang keng-êng 1 ê gí-giân khôan-kéng
6Kì-jiân hāu-tiúⁿ m̄-khéng chhut-bīn, góan chí ū chhòan-liân hāu-gōa ê
7Góa kap Iûⁿ lāu-su chham-siông liáu-āu, koat-tēng kì-jiân góan ê chú-iàu bo̍k-phiau ta̍t-sêng, sè-chat tio̍h chiū in. Nā kian
8牧: Thài hiah kín, kì-jiân sī án-ni, góa iā bē thang kóng sím-mi̍h. Taⁿ lí tio̍h
9só͘ siá--ê m̄-sī, Lō͘-tek sui-pún lóng ìn, kóng, “Sī”liáu). Lí kì-jiân jīn chiah ê chheh sī lí só͘ tù--ê, lí ū beh piān-hō͘ àn-chóaⁿ?
10lāi ū hôan-būn, che sī ū-iáⁿ; in-ūi bô lūn sím- mi̍h só͘-chāi, kì-jiân sī lâng só͘ pān ê, to ū thang hōan-hiâm ê só͘-chāi; chóng-sī
11Sòng Phok-sū: Kì-jiân hāu-tiúⁿ ê hó-ì, góa hoaⁿ-hí chiap-siū, chū-jiân góa iā ū ì-
12 bōe tàng bih kúi-ji̍t-á, lán chhù-nih ê lâng behan2-chóaⁿ? Koh i kì-jiân sī ū sim beh lâi ê, sòa m̄-sī tiāu-cha pò͘-tì hó lah, góa khòaⁿ
13Má: Oh! góa siūⁿ, kì-jiân i lâi lah, sī án-chóaⁿ bô tāi-seng hē-chhiú lia̍h góan?
14chhut tùi ka-kī ê sū, kohia7 m̄-sī lí chi̍t ê lâng ê sū, sū-chêng kì-jiân kè-khì chiū hō͘ i kè-khì, lán bô pit-iàu kóng lah.
15tùi kap òan-giân. Chú ah! Lí siáⁿ-sū chhòng-chō thô͘-tāu? Lí kì-jiân siúⁿ-sù góan kàu-gia̍h ê thô͘-tāu, lí it-tēng beh tùi thô͘-tāu
16liân-liân tiòng chìn-sū, kì-jiân chòe tōa koaⁿ, lán lāu-pē kap góa kap lín tōa hiaⁿ iā lóng chìn
17lâng. (盲人 kūi-teh kî-tó, 牧師 kā i kiâⁿ sé-lé.) Lán lâng chhut-sì kì-jiân tòa-chōe, chiū sio̍k Mô͘-kúi, ge̍k-thiⁿ ê pòe chiàu thiⁿ gí-tòan
18tiâu lō͘, góa ǹg-bāng Chú Iâ-hô-hoa bô pàng-sak lán, lán ê chó͘ kì-jiân chiù-chōa bô beh kap Sat-má-lī-a lâng óng-lâi, lán tio̍h tām-
19-sìⁿ ê tîm-lûn kap bia̍t-bông?! Tek-khak bô chit ê sū, Siōng-tè kì-jiân tùi Pa-pí-lûn ê chhiú koh hôe-ho̍k lû-thài ke, kiám ōe tī Lô-má
20ōe ho̍k-sāi Siōng-tè sòa ho̍k-sāi chîⁿ-châi. Ông Pù-lâi, lí kì-jiân tham-ài sè-kan ê chîⁿ-châi bu̍t-chit, chí ū kò͘ lí
21hó lí tio̍h chhin-ba̍k lâi khòaⁿ chit tiuⁿ tiâu-bûn! Kiù-kèng, lí kì-jiân iàu-kiû chiàu chèng-su-bīn giâm-tiōng ê chhâi-phòaⁿ, lí tio̍h ài
22Portia: Lí tī kong-khai ê hoat-têng, kì-jiân kū-cho̍at m̄-the̍h, só͘-í chiàu kong-hoat, tû-khì chèng-su-bīn, lâng
23Gratiano: Khah-hó tio̍h kiû tiàu-tāu ê hú-khó lah! Lí ê châi-sán kì-jiân siū bu̍t-siu, chiū bô chîⁿ thang bóe tiàu-tāu soh, kiat-kio̍k tio̍h
24iōng, āu--lâi i hoat-hiān ia̍h-koh ū chi̍t-tīn-lâng teh sú-iōng POJ, kì-jiân POJ ia̍h-koh o̍ah tī sè-kan, to̍h bô pit-iàu koh khì bú chi̍t-thò TLPA
25bóe lóng sio-siāng , tāi-ke lóng phah chò chi̍t-hóe. Bián kóng lâng kì-jiân tio̍h cho͘-chit kok-ka kòe-ji̍t, tek-khak ài ū thâu-lâng , ài ū chú
26Hàn-bîn-cho̍k kì-jiân sī ài hô-pêng, cháiⁿ-iūⁿ kin-á-ji̍t Tiong-kok ē chiah lōan ? Che
27chōng , lâng beh piáu-hiān i ê sim-su chiū-sī iōng ōe kóng. Sim-su kì-jiân piáu-hiān tī ōe- -nih, hit ê sim-su chiū piàn-chiâⁿ ū tiāⁿ-tio̍h
28 thang kóng lán í-keng tāi-lio̍k soat-bêng liáu. Seⁿ ê lō͘ nā-sī kì-jiân chai, sí ê lō͘ chiū-sī hit-ê tò-péng. Lán nā chiong téng-tiâu
29Kì-jiân sī án-ni, 『Ài』sī sím-mi̍h? Cháiⁿ-iūⁿ chiah ē thang kóng chò sī
30 sī jīm kiáⁿ ka-tī khì chú-ì; put-kò pē-bó sī siūⁿ kóng kiáⁿ kì-jiân sī ka-tī seⁿ- -ê, ka-tī ū ióng-sêng i chiâⁿ-lâng ê chek-jīm nā
31Sio̍k-gú kóng, 『It lí thong, peh lí tông. 』Tùi kiáⁿ ê jîn-ài kì-jiân tio̍h ū ha̍p it-tēng ê lí-sióng; tùi chèng-lâng só͘ beh kiâⁿ ê
32ê kê sī chhâ chò- -ê, hó-gia̍h-lâng ê kê sī kim- -ê. Chóng-sī kì-jiân kah sī kê ,chhâ- -ê kiám m̄-sī tian-tó khah kiong-hí, in-ūi kim-
33liáu. Lâng ê sim tùi chîⁿ láu-sit sī bô siūⁿ ià, m̄-kú chîⁿ-châi kì-jiân kah sī châi-chêng ê piáu-kì, tio̍h ài liōng khùi-la̍t chiah tiāⁿ
34In kì-jiân ū ké kū ōaⁿ sin; só͘-í thang sǹg in sī têng-thâu-siⁿ ê lâng, thang
35Ko͘-jî ì-sek hō͘ lâng kam-gōan chò láu-jī--ê. Kì-jiân bô lāu-pē, bô sin-hūn, tú-tio̍h tāi-chì chí-ū sī piⁿ-á-chhóan
36Kì-jiân Tâi-gí Hàn-jī ê phiau-chún-hòa kap kàu-io̍k ū khùn-lân, chin chōe
37Siú-sian, góa siūⁿ beh seng kap ta̍k-ke lâi su-khó 1 kóa būn-tôe. Kì-jiân hiān-chhú-sî, seng-o̍ah tī Bí-kok ê o͘-lâng tāi-chiòng, í-keng kong
38Kì-jiân chit chūn ta̍k-ke lóng tī kàu-tn̂g lāi, tōa-pō͘-hūn ê lâng mā lóng
39Kì-jiân kap soaⁿ-iûⁿ koaiⁿ chò-hóe to bô it-tēng an-chôan a! Mài kóng beh
40Sek-kia kì-jiân bô iáⁿ khì sêng hu̍t, i ê ha̍k-seng kèng khah bô iáⁿ.
41tē 2 hāng “khi-phiàn” kóng liáu jú khah chha̍k ji̍p-khì sim-koaⁿ-íⁿ. Kì-jiân hoan-e̍k sī chhòng-chō, e̍k-chok kap gôan-tù bô khó-lêng kāng-khóan
42chóan-piàn koh se̍h hoan-thâu tńg-lâi gôan-tù? Bô siáⁿ khó-lêng. Kì-jiân kāng-ta̍t (equivalent) ê hoan-e̍k khang-khòe sī hàm-kó͘, keng-kòe 2
43ē ê sū chiū hūn-khì; in-ūi thiⁿ-siōng beh tín-tāng," "Bān-mi̍h kì-jiân beh án-ni siau-bia̍t, chiū lín-tī sèng kap kèng-khiân tio̍h chòe sím
44kàu" (2 Pí-tek 3:11 ). "Só͘-í só͘ thiàⁿ ê hiaⁿ-tī chí-mōe ah, lín kì-jiân ǹg-bāng chiah-ê, tio̍h in-khín hō͘ lín bô lâ-sâm bô hâ-chhû, an
45jîn-lâng tòa chi̍t tiuⁿ phoe lâi hō͘ góa. In kā góa kóng, tāi-chì kì-jiân kàu án-ni, kim-mî m̄-thang tòa Jī-lūn keh mî, tio̍h siat-hoat kap chit
46Chhòng-sè-kì 3-chiuⁿ 14-chat, Siōng-tè tùi chôa kóng: "Lí kì-jiân kiâⁿ chit-hō sū, lí beh siū chiù-chó͘, tùi taⁿ liáu-āu lí beh ēng
47Siōng-tè kì-jiân thòe i siat-hoat, chōe-chōe pái tit-tio̍h lâng ê pó͘-chō͘. Le̍k-kè
48in-ūi kha thiàⁿ, tī pòaⁿ-lō͘ tō thǹg ê-á kōaⁿ tòa chhiú--lìn. Kì-jiân chôan-hāu bô-lâng chhēng-ê khì tha̍k-chheh, góa iā pháiⁿ-sè chhēng
49 Taⁿ Thiⁿ-pē chhòng-chō lâng-lūi, khòaⁿ-chò ì-ài ê kiáⁿ; lâng kì-jiân hōan chōe, i nā chiàu kong-gī ēng thiⁿ-lí lâi chek-ho̍at--lán, m̄
50pē-bú kong- má chó͘-chong mah ? Che sī jîn-chêng só͘ m̄ kam-gōan. Kì-jiân m̄ kam-gōan ēng gûn bóe pa̍t-lâng lâi chòe pē-bú kong-má chó͘-chong
51Chhì mn̄g chó͘-chong kì-jiân m̄ chai, ia̍h bô lâi hióng-siū, cháiⁿ-iūⁿ sī chīn hàu sim ah ? In
52chhiūn Khóng-chú kóng,“Hū- bó͘ kî sūn ī--hô͘. ” In-ūi gōa-bīn kì-jiân ū kiong-kèng ê lé, lāi-bīn tek-khak ū chun-kèng ê sim. Chit-hō sūn
53ê sè-tāi , pē-bú sí ū chè--bô ? Bô-tâi tek- khak ia̍h bô chè , kì-jiân bô chè , chiū hit-sî ū kè-kiáⁿ chhōa sim-pū ūi kiáⁿ- sun lâi kè
54-sī in-ūi chè chó͘-kong, chiū mih-sái ēng thó͘-tōe hong hō͘ in ? Kì-jiân chhòng lâng lâi sòa-chiap, koh ēng thó͘-tōe hong hō͘ i , chiū bêng
55sī īⁿ- toan nā-tiāⁿ, Kî-si̍t sîn-hûn chi̍t-tiâu nā-tiāⁿ, sîn-hûn kì-jiân chi̍t-tiâu, chiū hit-tiâu khì tah-lo̍h ? Tiàm tī sîn-chú á m̄-sī
56saⁿ-á-khò͘ hō͘ i chhēng ; nā-kah bōe kôaⁿ chū-jiân ia̍h bōe iau , kì-jiân bōe iau chū- jiân bián-chè , kì-jiân bián-chè chiū sòa bián chhāi
57kôaⁿ chū-jiân ia̍h bōe iau , kì-jiân bōe iau chū- jiân bián-chè , kì-jiân bián-chè chiū sòa bián chhāi bo̍k-chú sī bêng .
58hō͘ sè-sio̍k lâng húi-pòng? Chiàu góa phah-sǹg, chó͘-kong pē-bú kì-jiân sí, sǹg-sī sè-kan ê tāi-chì í-keng bêng-pe̍k; lán chòe kiáⁿ-
59só͘ him-bō͘; pēⁿ-thiàⁿ sí-sit iā sī ta̍k-lâng só͘ bē bián-tit. Kì-jiân ū sí, chiū ū bâi- chòng; ū bâi-chòng, chiū ū song-sū ê lé.
60 bô ēng. Che sī īⁿ-toan. Kî-î môa-teng, âng-chhái, pe̍h- chhái kì-jiân m̄-sī īⁿ-toan, ēng iā bô hông, m̄ ēng iā ē chò--tit, m̄-bián khu
61song- ho̍k, chiū thian-lí jîn-chêng lâi lūn, káⁿ bô lâng ē an-sim; kì-jiân bô an-sim, chū-jiân tio̍h siú.
62tio̍h pau pe̍h khah-hó, á-sī bián pau iā ē chò--tit? Ìn i kóng, Kì-jiân sī sàng- chòng piān-sī iu-būn ê tāi-chì, káⁿ tio̍h ū kì-jīn thang
63chhui-gôan i ê sim sī iú-hàu, khe-khó i ê só͘-chò khiok chhiàm-lé; kì-jiân chhiàm-lé, chiū m̄-thang o̍h.
64Cha-bó͘ gín-ná kóng, Chia kì-jiân m̄- thang chē, chhiáⁿ lí chí-bêng chi̍t só͘- chāi bô sîn ê tē,
65Hàu ê tō-lí kì-jiân khiàm-khoeh, kî-û ê tek-hāng ū sím-mi̍h thang kóng leh? Che sī nn̄g
66pē chek-ho̍at, m̄-káⁿ kiû i chiok-hok, tùi án-ni sòa hán-tit kî-tó, kì-jiân lī-khui Siōng-tè hn̄g-hn̄g, chiū khòai-khòai kīn Mô͘-kúi, kiám
67 chē-chē chîⁿ lâi chò ka-tī sai-khia ê lō͘-ēng--ê sī ū chōe, kì-jiân ū chē-chē chîⁿ iā bô beh chín-chè lâng jú ū chōe, chí ū ài
68-í kap tē-bīn ê khîm-siù í-ki̍p ta̍k-hāng o̍ah-mi̍h ū sio-liân, kì-jiân kap tē ū sio-liân, chiū tek- khak bē ē o̍h thiⁿ-sài in choan kò͘ lêng
69 in choan kò͘ lêng- hûn, bô kiam-lí khòai húi-hōai ê jio̍k- sin. Kì-jiân kap thiⁿ ū saⁿ-liân, chiū m̄-thang o̍h khîm-siù ê choan kò͘ jio̍k-sin
70pàng-lī tit, lán lâng kì-jiân tòa tī sè-kan bē ē bô ēng sè-kan ê mi̍h, chóng-sī ēng--i sī
71Lâng ê sin-khu kì-jiân kiû châi-lī, beh hō͘ sim m̄-ài chîⁿ, che m̄-sī khòai ê sū, só͘
72 chi̍t tih-chúi liâng-chi̍h iā bô. Lō͘ 16:19-29. Chêng-tiuⁿ-chhia kì-jiân péng, sī chò āu-tiuⁿ-chhia ê kàm-kài?
73Kì-jiân sī án-ni , cháiⁿ-iūⁿ kóng lia̍h hong lia̍h iáⁿ ? Chiū-sī lâng ê
74sin ê hióng-hok ; án-ni chhin-chhiūⁿ bô lī-ek . Cháiⁿ-iūⁿ m̄-chai , kì-jiân ē tha̍k-chheh bêng lí-gī , sui-sī bē tit-tio̍h thàn chi̍t-ê chîⁿ
75chāi, góa chin-chiàⁿ siūⁿ bē -hiáu--tit. Koh chi̍t-chiah kóng, kàu to kì-jiân kàu, chhiáⁿ lâi chia̍h chiah- ê jī chiū hó lah ! Koh chi̍t-chiah
76ni tio̍h tn̄g mê-sî, kan-ta ji̍t--sî chá-àm nn̄g-pái hō͘ i chia̍h , kì-jiân chia̍h bô lōa-chē , ni-chiap iā tùi án-ni ná chió . Kiám-chhái
77khang ? Lí khòaⁿ i bē thàn-chîⁿ , i chîⁿ thàn tī pak-tó͘-lāi ! Kì-jiân ū tì-sek, chiū bô lūn chò sím-mi̍h tāi-chì , lóng khah-iâⁿ bô
78hit-ê sìn Chú ê tha̍k-chheh lâng lâi mn̄g i kóng, I chhéng-káu, lí kì-jiân m̄ ìn--i, chiū siáⁿ-sū hóan tńg ēng thô͘-ôan tìm-- i, he ū sím
79Lán kàu-hōe kì-jiân sī sio̍k kng-bêng ê sè-kài, hōan-sū tio̍h seng chìn chi̍t-pō͘, eng
80chí kóng, Góa ê lāu-bó kap sió-tī kì-jiân sí, taⁿ tio̍h thâi góa. Sí-liáu kan-ta chhun i siàu-liân ê bó͘,
81kok Lōe-tē hōe, hōe-tiúⁿ ê lâi- le̍k, chai i khek-kí thāi-jîn sim kì-jiân pài-ho̍k. I iā bat thiaⁿ-kìⁿ thôan-tō su teh kóng tō-lí. Āu-lâi
82thàng ê la̍t bē sī tōa: Chōe ê la̍t kèng koh khah tōa. Chōe ê la̍t kì-jiân chiah tōa, lán beh ēng sím-mi̍h hoat-tō͘ kā i tû--khì, kā i ap-chè
83chē, hô-hòng lán nā ū cha-po͘-kiáⁿ iā tio̍h chhōa. Kè-chhut--khì kì-jiân bô siu gîn, chhōa ji̍p-lâi iā sī án-ne. Sio̍k-gú kóng, "Khó͘ têng
84hông-lô͘-kūi, saⁿ-á-tû, í-thâu-á, téng-ē-toh. Sin-niû chit pêng kì-jiân sàng chiah ê mi̍h, kiáⁿ-sài hit pêng tek-khak tio̍h sàng kúi-nā pah
85káng pah. Nā bô siông-sè gián-kiù, chiū oh-tit chai i ê pēⁿ-gôan. Kì-jiân m̄ chai, chiū chín-tòan chha-chhok. I-seng teh khòaⁿ pīⁿ ū-ê sī ēng:
86iû ê sî-chūn; kì-jiân bô chū-iû, thài ū sím-mi̍h kôan-lī? Í-keng bô ū kôan-lī, thài
87 lô-khó͘,kan-ta ūi-tio̍h tōe-chiūⁿ ê kong-bêng,châi-pó, chiū lí kì-jiân ū gio̍k-lâu, tâi-koh; chek-chū chōe-chōe châi-bu̍t. Nā-sī Siōng
88kàu-phài ê hó, tùi pa̍t kàu-phài chinbo5 lé-sò͘ chin bô jîn-ài, kì-jiân khiàm jîn-ài beh chhut-lâi thôan jîn-ài ê Chú ê tō-lí kiám ū
89Chóng-sī tùi siau-ke̍k hong-bīn lâi khòaⁿ, kàu-hōe kì-jiân lāu, chiū bē bián-tit hām-lo̍h bô-léng bô-sio ê hiān-siōng, khiàm
90kàu-io̍k ê sî, lán beh hoat-kak-tio̍h ho̍k-cha̍p ê gûi-ki. In-ūi lán kì-jiân tī Tâi-ôan ōe chòe lāu-bú ōe lâi sêng-tióng, nā-sī teh sòng-
91Châi-siū chiap-chhiok ê 1 kóa lâng jīn-ūi, A-hôa sí kah siuⁿ "gōng", kì-jiân kah beh sí a, tio̍h-ài sí kah hong-hong lia̍t-lia̍t.
92 tek-khak sī khit chhâi-lông kā khì chia̍h. Taⁿ chiah-ê chhâi-lông kì-jiân ū tit-tio̍h lâng ê bah thang chia̍h, chiū bô koh-chài siūⁿ beh lâi
93ê mi̍h. Hiān-chāi nn̄g chiah hó͘, saⁿ-kap chia̍h chi̍t chiah gû, gû kì-jiân sī hó ê chia̍h-mi̍h, nn̄g chiah hó͘ tek-khak ōe saⁿ- chiⁿ chia̍h; nā
94sāi lí ah? I chiū beh ìn i kóng, Góa si̍t-chāi kā lín kóng, Lín-kì-jiân bô kiâⁿ i tī chiah ê chì-bî sòe-ê ê chi̍t ê, chiū-sī bô kiâⁿ
95góa chiū beh kā i tû-khì. Che chin- chiàⁿ sī ka-kī phiàn ka-kī; kì-jiân chai sī bô chiàu tō-lí, chiū tio̍h liâm-piⁿ kóe-pìⁿ; beh thài tio̍h
96 khì tèng sí tī si̍p-jī-kè. Taⁿ nā chiàu lâng teh siūⁿ, Iâ-so͘ kì-jiân sī Pē Siōng-tè thoat-chhut
97chhiⁿ-mî ê, he beh cháiⁿ-iūⁿ? Cho͘-kun kóng, He góa bô kāng i; in-ūi kì-jiân sī chhiⁿ-mî ê lâng, i ba̍k-chiu to bô khòaⁿ-kìⁿ, bōe bián-tit ōe
98Kì-jiân khai-sí--a góa tō kè-sio̍k tui--a: “Góa kóng--ê lí lóng thiaⁿ ū,
99 m̄-sī kan-ta thàn-chîⁿ hō͘ gín-á chia̍h-hó, chhēng-hó nā-tiāⁿ. Kì-jiân seⁿ..in, chiū ài ū gī-bū lâi kàu-io̍k..in, sî-siông koan-sim..in,
100Kì-jiân tio̍h í-keng ōe-hiáu kóng Tâi-gí--ah, siáⁿ-sū koh beh lâi o̍h Tâi
101 chi̍t-kóa hôaiⁿ-chōa,chiong tô͘-1 kái chò tô͘-2, sūn-sòa kóng ‘’kì-jiân tāi-ke chiah-ni̍h kheh-khì, tio̍h chiàu tô͘-2 ê gôan-chek lâi pun-thoaⁿ.
102Kì-jiân kap kiáⁿ lâi kiat-hun?
1031 Lán lâng chhut-sì kì-jiân tòa tsōe,
104Kì-jiân jiá-tio̍h thiⁿ siū-khì,
105Nn̄g lâng kì-jiân hóan-pōe,
106Thiⁿ bô pàng-sak lâng, kì-jiân ū chi̍t sut-á hóan- hóe, pēⁿ chiū chiām-chiām hó. Kàu go̍eh-gōa
107Thài-thài thiaⁿ-kìⁿ, bīn tài-chhiò-iông ê khóan- sit kóng, "Lí kì-jiân chai sé-chheng ê hoat-tō͘, sī put-chí hó; góa khòaⁿ-kìⁿ chit-ê pe̍h
108tio̍h óa-khò Iâ-so͘ ê pó-hoeh, bē-ē óa-khò ka-tī ê kong- lô. Chú kì-jiân hō͘ lán tī i-ê kok-lāi ū chò kiáⁿ ê pún-hūn só͘ eng-kai-tit-ê
109tián chōe tit-tio̍h sià ê lâng tek-khak ū kiâⁿ-hó ê sim; sim-lāi kì-jiân ke̍k pe̍h chheng-khì ia̍h tek-khak siông-siông kiaⁿ-liáu hō͘ chōe bak
110tī ba̍k-chiu-lāi ê tōa ki sám-á-kho͘? 4) Lí ka-tī ê ba̍k-chiu lāi kì-jiân ū sam-á-kho͘, lí àn-chóaⁿ káⁿ tùi lí ê hiaⁿ-tī kóng, ‘Góa kā
11145) Tāi-pi̍t kì-jiân chheng-ho͘ I chò Chú, bí-sài-a ná ē lâi chò Tāi-pi̍t ê kiáⁿ-sun?”
112 i kóng: ‘Chin hó, lí sī chi̍t ê ho koh chīn-tiong ê lô͘-po̍k! Lí kì-jiân tùi sió-sió ê tāi-chì to khò-tit-chū, góa boeh hō͘ lí kóan-lí
113i kóng: ‘Chin hó, lí sī chi̍t ê hó koh chīn-tiong ê lô͘-po̍k! Lí kì-jiân tùi sió-sió ê tāi-chì to khò-tit-chū, góa boeh hō͘ lí kóan-lí
114lâng ìn i kóng: ‘Lí chit ê khó-ò͘ⁿ koh pīn-tōaⁿ ê lô͘-po̍k! Lí kì-jiân chai-iáⁿ góa bô iā-chéng iā boeh siu-sêng, bô chèng-choh iā boeh
11537) Tāi-pi̍t kì-jiân ka-tī chheng-ho͘ Bí-sài-a chò ‘Chú’; Bí-sài-á ná ē lâi chò Tāi
116bô chù-ì tio̍h lí ka-tī ba̍k-chiu lāi ê tōa ki sam-á-kho͘? 42) Lí kì-jiân bô khòaⁿ-kìⁿ ka-tī ba̍k-chiū lāi ê sam-á-kho͘, àn-chóaⁿ ē-tàng
117siū lâi chhau-hôan chiū ē-tàng ke o̍ah chi̍t tiap-á kú? 26) Taⁿ lín kì-jiân liân chiah-ni̍h sè-hāng ê tāi-chì to chò bē lâi, àn-chóaⁿ tio̍h
118à.’ 17) Chú-lâng kā i kóng: ‘Chin hó, lí sī hó ê lô͘-po̍k! Lí kì-jiân tùi sió-sió ê tāi-chì chò kah chin tiong-si̍t, só͘-í góa boeh hō͘
119Góa boeh chiàu lí ka-tī só͘ kóng ê ōe lâi kā lí phòaⁿ-chōe. Lí kì-jiân chai-iáⁿ góa sī khek-po̍k ê chú-lâng, bô kià lo̍h-khì iā boeh niá
120kè-chhōa. 36) In bē koh-chài sí, in-ūi in chhin-chhiūⁿ thian-sài. Kì-jiân tùi sí-lâng tiong ho̍k-ho̍at khí-lâi, in sī Siōng-chú ê kiáⁿ-jî.
12144) Án-ne Tāi-pi̍t kì-jiân chheng-ho͘ I chò Chú, Bí-sài-a ná ē lâi chò Tāi-pi̍t ê kiáⁿ-sun?”
122 4) Lâng nā ài chhut-miâ chiū bô tiām-tiām-á chò tāi-chì. Lí kì-jiân teh chò chiah-ê tāi-chì, chiū tio̍h chhut-bīn hō͘ sè-kan-lâng khòaⁿ.”
123: “Siat-sú lín nā-sī chheⁿ-mê-ê, lín chiū bô chōe, tān-sī lín kì-jiân kóng, ‘Góan sī ba̍k-kim-ê,’ án-ne lín gôan-chāi iáu-kú ū chōe.
124lín sī sîn’? 35) Sèng-keng só͘ kì-chài ê ōe éng-óan sī chin-lí; kì-jiân Siōng-chú chheng-ho͘ hiah-ê tit-tio̍h Siōng-chú ê ōe ê lâng chò
125boeh lī-khui chit ê sè-kan khì Thian-hū hia ê sî í-keng kàu à. I kì-jiân thiàⁿ chit sè-kan I ka-tī ê lâng; taⁿ I boeh piáu-sī thiàⁿ in kàu
126chhe-phài lâi ê, iā bē pí chhe-phài i lâi ê khah tōa. 17) Lín kì-jiân chai-iáⁿ chiah-ê tāi-chì, lín nā chiàu án-ne khì si̍t-hêng, chiū
127chú iā thong-kòe Jîn-chú lâi siū-tio̍h êng-iāu ā. 32) Siōng-chú kì-jiân thong-kòe Jîn-chú siū-tio̍h êng-iāu, Siōng-chú iā boeh chāi I ê
128Nā bô keng-kòe Góa, bô lâng ē-tàng khì-kàu Thian-hū hia. 7) Lín kì-jiân bat Góa, lín iā chiū ē bat Góa ê Thian-hū. Tùi hian-chāi khí lín
129lâng sé-lé, tān-sī lín ē siū Sèng Lêng ê sé-lé.’ 17) Siōng-chú kì-jiân siúⁿ-sù in-sù hō͘ Gōa-pang-lâng, chhin-chhiūⁿ lán sìn Chú Iâ-so͘
130chú ê chin-tō pún-lâi sī eng-kai tāi-seng thôan hō͘ lín, tān-sī kì-jiân lín khì-cho̍at chit ê chin-tō, siūⁿ-chò lín ka-tī bē-kham-tit tit
131chai-iáⁿ. 24) Chhòng-chō ú-tiū kap kî-tiong bān-bu̍t ê Siōng-chú, kì-jiân sī thiⁿ-tē ê Chú-cháiⁿ, chiū bô tòa lâng kiàn-chō ê sîn-tiān;
13229) Lán kì-jiân sī Siōng-chú ê kiáⁿ-sun, chiū m̄-thang siūⁿ-chò Siōng-chú ê pún
133pa̍k, liân sí tòa Iâ-lō͘-sat-léng, góa iā kam-gōan.” 14) Pó-lô kì-jiân m̄ thiaⁿ góan khó͘-khǹg, góan iā chiū bô ōe thang koh kóng, chí-
134Hui-sū-to͘ kap i ê kò͘-būn chham-siông liáu-āu, chiū ìn kóng, “Lí kì-jiân tùi Hông-tè siōng-sò͘, chiū tio̍h khì Hông-tè hia.”
135 chiah-ê lâng ēng put-gī lâi chó͘-chí chin-lí ê chìn-tián. 19) Kì-jiân Siōng-chú ū tùi in khé-sī, só͘-í in tùi Siōng-chú ê jīm-sek eng
136 28) In kì-jiân siūⁿ-kóng bô pit-iàu jīm-sek Siōng-chú, Siōng-chú chiū chhut-chāi
137chú, kám m̄-sī? Tong-jiân I iā-sī Gōa-pang-lâng ê Siōng-chú. 30) Kì-jiân chí-ū chi̍t ūi Siōng-chú, I ē hō͘ ū siū kat-lé ê Iû-thài-lâng
138 1) Taⁿ lán kì-jiân khò sìn-sim lâi tit-tio̍h kap Siōng-chú hô-ha̍p ê lâng, lán thong
139ūi lán iáu-kú sī chōe-jîn ê sî, Ki-tok ūi-tio̍h lán lâi sí. 9) Kì-jiân lán í-keng thong-kòe I ê sí-bông lâi tit-tio̍h kap Siōng-chú hô-
140 iáu-bōe pan-pò͘ í-chêng, sè-kan chiū í-keng ū chōe-ok, tān-sī kì-jiân bô lu̍t-hoat, chōe-ok iā bē-tàng sǹg-chò sī chōe-ok. 14) Tān-sī
141Siōng-chú ê in-hūi chēng-ka koh-khah chē? 2) Cho̍at-tùi m̄-sī! Lán kì-jiân í-keng kap chōe-ok tōan-cho̍at koan-hē ê lâng, ná ē-ēng-tit koh kè
142 15) Taⁿ tio̍h àn-chóaⁿ? Kì-jiân lán m̄-sī chāi lu̍t-hoat ê kóan-hat hā, sī chāi Siōng-chú ê in-
143 ê sim-lêng chò-hóe chèng-bêng lán siSi7ong-chú ê kiáⁿ-jî. 17) Kì-jiân lán sī I ê kiáⁿ-jî, lán chiū-sī I ê kè-sêng-jîn. Lán kì-jiân
144Kì-jiân lán sī I ê kiáⁿ-jî, lán chiū-sī I ê kè-sêng-jîn. Lán kì-jiân sī Siōng-chú ê kè-sêng-jîn, lán chiū-sī kap Ki-tok pêⁿ-pêⁿ chò
145 19) Lí it-tēng ē tùi góa kóng, “Kì-jiân sī án-ne, àn-chóaⁿ Siōng-chú iáu teh chí-chek lâng? Bêng-bêng bô
146Siōng-chú ēng I ê in-hūi kéng-sóan ê. 6) Siōng-chú ê kéng-sóan kì-jiân sī tùi I ê in-hūi lâi ê, chiū m̄-sī kin-kì lâng ê hêng-ûi. Nā
147kiù, lâi hō͘ Í-sek-lia̍t-lâng tùi Gōa-pang-lâng khí chit-tò͘. 12) Kì-jiân Í-sek-lia̍t-lâng ê chōe-kò to ē hō͘ sè-kài tit-tio̍h hù-chiok, in
148 13) Taⁿ góa sī tùi lín Gōa-pang-lâng teh kóng. Kì-jiân góa siū chhe-phài lâi chò Gōa-pang-lâng ê Sù-tô͘, góa tùi góa
149pau chit-tò͘, khòaⁿ ē-tàng lâi kā in kiù chi̍t-kóa lâng bē. 15) Kì-jiân Í-sek-lia̍t-lâng siū Siōng-chú pàng-sak lâi hō͘ sè-kan-lâng tiōng
150M̄-thang ū chū-ko ê sim-su, tian-tò tio̍h kiaⁿ-hiâⁿ. 21) Siōng-chú kì-jiân bô sioh gôan-lâi ê chhiū-oe, I hô-pit tio̍h sioh lí! 22) Án-ne lán
151“Chú kóng, ‘Góa kì-jiân sī éng-seng ê Siōng-chú, chèng-lâng ē lâi kūi-pài Góa, Chèng-
152chò hāi-tio̍h hiaⁿ-tī po̍ah-tó á-sī hōan-chōe ê tāi-chì. 14) Góa kì-jiân kap Chú Iâ-so͘ kiat-ha̍p, khak-si̍t chai-iáⁿ ta̍k hāng mi̍h pún-lâi
153chit ê lí-iû, góa put-sî siū chó͘-tòng bē-tàng khì lín hia. 23) Kì-jiân chāi chiah-ê tē-khu góa í-keng ôan-sêng góa ê kang-chok à, iū-koh
154ū pang-chān hiah-ê sàn-chhiah-lâng ê gī-bū. In-ūi Iû-thài-lâng kì-jiân ū chiong in lêng-sèng-siōng ê hok-khì pun hō͘ Gōa-pang-lâng, Gōa
155 bô-ì-bô-sù ê? 21) Àn-chiàu Siōng-chú ê tì-hūi, sè-kan-lâng kì-jiân bē-tàng ēng in ê tì-hūi lâi jīm-sek Siōng-chú, I chiū gōan-ì
156 tòa tī ho̍k-sāi ngó͘-siōng ê biō-lāi teh chia̍h, in ê liông-sim kì-jiân lóan-jio̍k, kám bē khòaⁿ lín ê iūⁿ, tōa-táⁿ lâi chia̍h chè kòe
157gōan lâi teh chò chit ê kang-chok, chiū ū kôan thang iau-kiû pò-tap; kì-jiân góa sī siūⁿ-chò gī-bū lâi teh chò, che chiū-sī teh chò Siōng-chú
158tāi-seng séng-chhat, chiū bē án-ne lâi siū sím-phòaⁿ; 32) tān-sī kì-jiân Chú teh kā lán sím-phòaⁿ, I sī teh kā lán kóan-kàu, hō͘ lán m̄
159góa ê kóng-hoat, siūⁿ-hoat í-ki̍p lí-lūn lóng chin iù-tī; taⁿ góa kì-jiân sī tōa-lâng ā, góa chiong iù-tī ê chok-hong lóng hòng-khì. 12)
160kóng ê lâng, tùi góa iā sī chi̍t ê gōa-kok-lâng. 12) Só͘-í lín kì-jiân chīn-le̍k teh tui-kiû Sèng Lêng ê in-sù, lín koh-khah tio̍h chīn-liōng
161chèng Siōng-chú ē hō͘ sí-khì ê lâng koh-o̍ah khí-lâi. 21) In-ūi kì-jiân sí-bông thong-kòe chi̍t ê lâng lâi, sí-lâng ê ho̍k-ho̍at iā thong
162Só͘-í chhin-ài ê hiaⁿ-tī, lín tio̍h kian-kiông, m̄-thang tōng-iâu. Kì-jiân chai-iáⁿ lín ūi Chú só͘ lô-khó͘ ê m̄-sī tô͘-lô bû-kong, tio̍h
163 1) Siōng-chú kì-jiân chû-pi siúⁿ-sù góan chit ê chit-bū, góan chiū bē sòng-khì. 2)
164ūi-tio̍h lín. 14) In-ūi lán siū Ki-tok ê thióng-ài ê khòng-chè, kì-jiân siong-sìn chi̍t ê lâng ūi chèng-lâng lâi sí, án-ne chiū-sī chèng
165kap Siōng-chú chò-hóe kang-chok ê lâng, khòan-kò lín tāi-ke: lín kì-jiân niá-siū Siōng-chú ê in-hūi, chiū m̄-thang óng-hùi chit ê in-hūi.
166chō͘ lín ôan-sêng chit hāng te̍k-pia̍t ê chû-siān kang-chok. 7) Lín kì-jiân chāi kok hong-bīn; chiū-sī sìn-sim, kháu-châi, tì-hūi, pang-chō͘
167 kiò lín taⁿ tāng-tàⁿ lâi kiù-chè pa̍t-lâng; 14) lín hiān-chāi kì-jiân hù-jū, tio̍h kiù-chè pîn-kiông ê lâng, che sī kong-tō ê tāi-chì.
168giām chin-chē pái, chai-iáⁿ i sî-siông jia̍t-sim pang-chō͘ lâng. Taⁿ i kì-jiân hiah-ni̍h sìn-nāi lín, i ē koh-khah jia̍t-sim pang-chō͘. 23) Kóng kàu
169ûi lāi. Che pau-hâm góan tī lín hia ê kang-chok chāi-lāi. 14) Lín kì-jiân chāi hiah-ê hōan-ûi lāi, góan téng-pái khì lín hia thôan Ki-tok
170khì sī án-ne, chiong-lâi iā-sī án-ne; góa bē thoa-lūi lín! 10) Kì-jiân sìn-hōng Ki-tok ê chin-lí, góa káⁿ kóng bô-lūn khì-kàu A-kai-a
171chhiūⁿ gōng-lâng teh kóng chit hāng chū-khoa ê tāi-chì. 18) Tān-sī kì-jiân ū chin-chē lâng kan-taⁿ ūi-tio̍h sè-sio̍k ê lí-iû lâi chū-khoa,
172góa tē-jī pái khì tī lín hia ê tiong-kan iā ū kóng-kòe, taⁿ góa kì-jiân bô kap lín chò-hóe, boeh koh kā lín kóng chi̍t pái: góa āu-pái
173hō͘ lán thong-kòe sìn-sim lâi tit-tio̍h kap Siōng-chú hô-ha̍p. 25) Kì-jiân khò sìn-sim lâi tit-kiù hit ê sî-tāi í-keng lâi-lîm ā, lán chiū
174lâi, lí chiū í-keng m̄-sī chò lô͘-lē ā, sī chò kiáⁿ-jî ā. Lí kì-jiân chò Siōng-chú ê kiáⁿ, I chiū hō͘ lí chiâⁿ-chò kè-sêng-jîn.
175hiah-ê sîn-lêng kin-pún m̄-sī chin-sîn. 9) Tān-sī hiān-chāi lín kì-jiân bat Siōng-chú --- tian-tò góa eng-kai tio̍h-ài kóng Siōng-chú bat
176chhè ê siâ-chêng su-io̍k lóng tèng-sí tòa si̍p-jī-kè-téng à. 25) Kì-jiân lán khò Sèng Lêng teh seng-o̍ah, lán iā tio̍h chun-chiàu Sèng Lêng
177lín ka-tī ê khùi-la̍t lâi tit-tio̍h ê, sī Siōng-chú ê in-sù. 9) Kì-jiân che m̄-sī lín ka-tī ê khùi-la̍t só͘ ta̍t-sêng ê, chiū bô sím-mi̍h
178 1) Lín kì-jiân sī Siōng-chú thióng-ài ê kiáⁿ-jî, lín tio̍h hāu-hoat I. 2) Lín
179 3) Lín kì-jiân sī Siōng-chú ê chú-bîn, jīm-hô îm-lōan, lah-sap-sū á-sī tham-
180 hit-khóan lâng kau-chhap. 8) Lín kòe-khì tī o͘-àm tiong, tān-sī kì-jiân lín í-keng chiâⁿ-chò Siōng-chú ê chú-bîn, hiān-chāi lín tī kong
181 6) Lín kì-jiân ū chiap-siū Ki-tok Iâ-so͘ chò Chú, tio̍h kap I kiat-ha̍p lâi seng-o̍ah.
182 20) Lín kì-jiân kap Ki-tok tâng-chê sí, iū-koh thoat-lī chit sè-kan iù-tī ê koan-
183 chiū bē chhin-chhiūⁿ hiah-ê bô hi-bōng ê lâng pi-siong. 14) Lán kì-jiân siong-sìn Iâ-so͘ sí-khì koh-chài o̍ah khí-lâi, iā tio̍h siong-sìn
184hòng-tōng á-sī bô sūn-chiông. 7) In-ūi kàu-hōe ê léng-tō-chiá kì-jiân sī Siōng-chú ê kóan-ke, tio̍h-ài bat liâm-thí, bē chū-chun chū-
185 14) Kì-jiân I só͘ chheng-ho͘ chò kiáⁿ-jî ê, sī ū bah kap hoeh ê lâng, Iâ-so͘
186chèng-lâng ê chōe-kò hōng-hiàn lé-bu̍t kap chè-phín. 2) I ka-tī kì-jiân chāi chin-chē hong-bīn lóan-jio̍k, chiū ē-tàng un-jiû tùi-thāi hiah
187 Kiáⁿ, keng-kòe chhian-sin bān-khó͘ lâi ha̍k-si̍p sūn-chiông. 9) I kì-jiân pī sêng-chôan, chiū chiâⁿ-chò hiah-ê ho̍k-chiông I ê lâng éng-óan
188la̍h-hán ê sî, ū li̍p-sè boeh si̍t-hêng I só͘ èng-ún ê tāi-chì. Kì-jiân bô chi̍t ê pí I khah úi-tāi, I chiū chí I ka-tī ê miâ lâi li̍p-
189“Chú kì-jiân li̍p-sè,
190tiong-kan só͘ hōan ê chōe, tòa hoeh ji̍p-khì hiàn hō͘ Siōng-chú. 8) Kì-jiân ū chiah-ê pò͘-tì, Sèng Lêng bêng-bêng kà-sī lán kóng, tiùⁿ-bō͘
191 1) Iû-thài-lâng ê Lu̍t-hoat kì-jiân sī chiong-lâi ê hó-sū ê im-iáⁿ, m̄-sī chiah-ê si̍t-thé ê chin-siōng
192ūi úi-tāi ê chè-si thang kóan-lí Siōng-chú ê ka-têng. 22) Án-ne kì-jiân lán ê sim pī kiat-chēng, lóng bô liông-sim ê chek-pī, lán ê seng
193ê-lâng pàng-sak chū-hōe ê si̍p-kòan. Lán tio̍h hō͘-siong kó͘-lē; kì-jiân lín khòaⁿ-kìⁿ Chú ê Ji̍t-chí teh-boeh kàu à, koh-khah tio̍h án-ne.
194îm, lí nā thâi-sí lâng, lí chiū-sī hōan-hoat ê lâng. 12) Lín kì-jiân boeh chiàu ē hō͘ lâng chū-iû ê lu̍t-hoat lâi siū sím-phòaⁿ, chiū
195 17) Lín kì-jiân chāi kî-tó ê sî kiò Hit-ūi lóng bô su-phian, chiàu múi chi̍t ê
196 22) Lín kì-jiân sūn-chiông chin-lí lâi kiat-chēng lín ka-tī, chin-ì lâi ài lín
197 1) Ki-tok kì-jiân chāi jio̍k-thé-siōng siū-khó͘, lín iā tio̍h ēng kāng-khóan ê sim
198chòe-āu ê chêng-hêng, it-tēng pí khí-thâu koh-khah chhám. 21) In kì-jiân jīm-sek kong-gī ê tō-lō͘, chiah koh lâi ûi-pōe thôan hō͘ in ê sîn
199sio-iûⁿ khì, tē kap tē-siōng ê mi̍h iā lóng ē húi-bia̍t khì. 11) Kì-jiân it-chhè lóng ē án-ne siau-bia̍t khì, lín chò lâng tio̍h àn-chóaⁿ?
200 14) Só͘-í góa chhin-ài ê pêng-iú à, lín kì-jiân teh thèng-hāu hit chi̍t Ji̍t, tio̍h chīn-le̍k chāi Siōng-chú ê bīn
201lín, Ki-tok í-keng ū siúⁿ-sù I ê Sèng Lêng ê in-hūi hō͘ lín à. Kì-jiân I ê Sèng Lêng tòa tī lín lāi-bīn, lín bô su-iàu lâng kā lín
202Ji̍t-chí, lán chiū m̄-bián kám-kak kiàn-siàu cháu-khì bih. 29) Lín kì-jiân chai-iáⁿ Ki-tok sī kong-gī ê; lín iā tio̍h chai-iáⁿ nā chò kong-gī
203 13) Siōng-chú kì-jiân siúⁿ-sù I ê Sèng Lêng hō͘ lán, án-ne lán chiū ē-tàng khak-sìn
204chiū-sī Sèng Lêng, chúi kap hoeh: chit saⁿ ê, lóng ū it-tì. 9) Lán kì-jiân siong-sìn lâng ê kiàn-chèng; Siōng-chú ê kiàn-chèng kám m̄-sī
205“Chhiáⁿ lí m̄-bián hôan-ló, kì-jiân lâi góan chia, góan chiū ōe siat-hoat.” An-ná A-ko͘, lí chhōa in
206chhiūⁿ thiau-phî ê chok-gia̍t gín-ná thau cháu-ji̍p khì sim-pâng-nih, kì-jiân hō͘ i thau-cháu-ji̍p--khì, chin-chiàⁿ sī oh-tit kóaⁿ chhut-khì. Hūi
207ài-kè, tùi án-ni chiah ē chiâⁿ-ke chiâⁿ-sek.(成家,成室) Lâm lú kiat-hun kì-jiân sī jîn-seng pit-jiân ê sū, ta̍k-lâng khòaⁿ chòe eng-kai chīn ê jîn
208Taⁿ lôan-ài kì-jiân sī án-ni, “M̄-sī hu-hū ê tiong-kan chiū bô lôan-ài thang kóng á
209 bē ēng-tit. Chiū ài tāi-seng cho̍at-tn̄g lâm-lú ê tōng-chêng. Kì-jiân lâm-lú tióng-sêng, jio̍k-thé seng-lí-tek sêng-se̍k chū-jiân ē tōng
210tióng-sêng, jio̍k-thé seng-lí-tek sêng-se̍k chū-jiân ē tōng-chêng, kì-jiân ē tōng-chêng chū-jiân īⁿ-sèng lâm-lú ē tām-khí ài-chêng. Che
211sī chī-chūi èng-kai kap Tāi-pi̍t bô kan-sia̍p. Hô-pit thàm-thiaⁿ? Kì-jiân chai sī O͘-lī-a ê bó͘, án-ni sī iú hu chi hū(有夫之婦). Sī ū ang ê
212 Tiuⁿ chiong-kun, án-ni sī beh lâi ēng kiông-to̍at ê sêng-hun. Taⁿ kì-jiân jiá-chhut jîn-bēng, tek-khak m̄-sī sió-khóa. Só͘-í tāi-ke siong-
213-phiah ê hiuⁿ-chng thàu-chá lâng chin-chió, sì-piⁿ lóng bô lâng. Kì-jiân hō͘ i jiok-tio̍h, Hui-bí chiū tòng-tiām, thâu-khak chhih-chhih kióng
214sī chi̍t-ūi jia̍t-sim ê Ki-tok-tô͘. Khòaⁿ sī thiàu-chúi sí, m̄-kú kì-jiân sī jia̍t-sim ê Ki-tok-tô͘, èng-kai sī bô chū-sat ê lí-khì. Kóng
215Chi̍t-tiâu Siù-chhun ê lóng í-keng chai. Chòe hiâm-gî ê Siù-chhun kì-jiân bê tit chhut-têng. Só͘-í taⁿ chí-ū sím-phòaⁿ Khun-hong. Koat-tēng
216bí: “Góa ê sim í-keng siūⁿ tò-khì bô sím-mi̍h lō͘-ēng. In saⁿ ê kì-jiân tâng-sim beh ge̍k-thāi góa. Sīm-chì ài góa sí, án-ni góa siūⁿ
217Phòaⁿ-koaⁿ: “Hūi-bí, kì-jiân sī án-ni, lí tī pēⁿ-īⁿ cháiⁿ-iūⁿ m̄ kap i sio-jīn?”
218 Ha̍k-seng kóng, Chún-chò góan ū m̄-tio̍h, chiū i iā ū chhò-gō͘, kì-jiân sī án-ni, chiū tio̍h ēng pêng-hô kái-koat. Siūⁿ beh pó-hō͘ Ko͘-niû
219; iū-koh ūi-tioh beh koh liû-hak, kî-kan khah kú, che-sī m̄-tio̍h. I kì-jiân ū liáu-kái, chàn-sêng lí thak-chheh, tek-khak sī bô hiâm kú; siōng
220chiū jīm lí lōa ū chîⁿ, ū bián-kióng ê sim-chì, iā bô lō͘-ēng. Kì-jiân sī án-ni, góa teh siūⁿ sî-kan chin khòai kòe, put-jû tùi-chia tiong
221hàⁿ-hàⁿ, ti̍t-ti̍t chhóan. Á! Kî-kòai! Chin-seng teh siūⁿ Siōng-tè kì-jiân ū èng-ún I ê lô͘-po̍k só͘ kî-tó, tek-khak bô sit-gō͘. Hūi-chú
222kú i khéng lâi, góa iā chin hoaⁿ-hí, hô-hòng i put-chí ū pún-sū, kì-jiân lâi, góa tiōng-hu chóng ū thang ǹg-bāng. In chit pái Sèng-tàn-choeh
223Hêng-sū kóng, “Chhin-ài ê i-seng, chhiáⁿ lí m̄ thang khàu, i kì-jiân sī chin thiàⁿ lí kap i ê lāu-bú, góe it-tēng thòe lí chhē tò-lâi
224Hêng-sū kóng, “Lí kì-jiân jīn góa chòe pêng-iú, chhiáⁿ lí kín-kín chiong góa ê tòa the̍h
225ho̍at-tōng, ia̍h iau-kiû in tio̍h tiong-chí. Taⁿ, kong-khai ê chū-hōe kì-jiân sī gûi-hiám, i chiū tī pì-bi̍t ê tiong-kan lâi chū-hōe. Kéng-chhat
226tio̍h chhin-chhiūⁿ chit khóan ê siau-sit. Lán kin-á-ji̍t só͘ thiaⁿ ê kì-jiân sī Ki-tok-kàu ê sū, góa ū táⁿ-sǹg beh chiap-la̍p i, góa chin ài
227 Hô͘-lî kóng,” án-ne chiū tio̍h lah, che chiū-si góa beh ti̍h--ê. Kì-jiân lí sàng góa chi̍t-tè chhì-suh, góa mā sàng lí chi̍t-kù ōe. M̄-
228góa to̍k-to̍k tio̍h kap lí saⁿ-kap hun-tam chit ê chōe ê chek-jim. Lí kì-jiân tēng I sí-chōe, tng I siū khó͘ siū sí ê sî, góa chì-chió iā tio̍h
229siⁿ ah! To-siā.” I koh o̍at-tńg-sin bīn¢g hit-pak tô͘-ōa. I kóng: “I kì-jiân ūi-tio̍h lí chò-chiâⁿ che it-chhè, lí tek-khak chin kèng-thiàⁿ I,
230-kè piau-liû ê lú-chú só͘ kóng ê ōe, chhim-ji̍p i ê sim-lāi, “I kì-jiân ūi-tio̍h lí chò-chiâⁿ che it-chhè!” Chit-kù ōe sî-siông tī i ê
231khòaⁿ-kìⁿ *lah”, i ê lāu-pē ìn i án-ni kóng, i koh tùi i kóng: “I kì-jiân sī tê-kó͘, lí kiám bōe thang kiò i chòe pa̍t ê miâ mah?” Lāu-pē
232tō-lí kì-jiân bô sím-mi̍h bêng-pe̍k, siáⁿ-sū ài ji̍p kàu?”
233-seng khó͘-khǹg lâng chēng-chēng thiaⁿ, kì-jiân kóng-liáu
234Thian-tông, pháiⁿ--ê, ho̍at--i lo̍h tē-ge̍k. Kì-jiân lī-khui
235phiàn--i? Chóa sī tek lâi chò-chiâⁿ--ê, kì-jiân sio-liáu sī
236Ìn kóng,“Chin kam-gōan ji̍p kàu. Kì-jiân ji̍p-kàu liáu-āu,
237“Chhián tāi-ke tio̍h lâi.” Chi̍t ke ê lâng kì-jiân chū-chi̍p
238-khui, lí liān chhong-bêng kiàn-sek to bô, hóan-tńg òan-hīn góa. Kì-jiân beh ji̍p jîn-ke chok-chōng, tāi-seng tio̍h khòaⁿ hit ke ū sìn kúi á
2392. Pōe-iok. (Lô-má 1:31) Kì-jiân èng-ún chiong chhin-seⁿ ê cha-bó͘-kiáⁿ phòe hō͘ i, koh í-keng the̍h
240Tùi hit ji̍t ong chiap-tio̍h phoe ê liáu-āu kì-jiân thó͘-khùi bô lāu tâng-phōaⁿ thang siong-liông, chiū siá phoe kap
241In-ūi Bo̍k-su khòaⁿ bô ki-hōe thang kóng tō-lí hō͘ i thiaⁿ. M̄-kú kì-jiân lâi, m̄-ài khang- khang tò-khì. Bo̍k-su chiū khiā khí-lâi kî-tó.
242 kù ōe.”“Lí ê ōe ū mâu-tún.” Siok-cheng chhiò-chhiò kóng, “Lí kì-jiân gōan chòe lô͘-po̍k,lim chit ê khó͘-poe, ūi sím-mi̍h iū-koh siūⁿ beh
243ki 10 w ê ji̍t-kong-teng nā-tiāⁿ.......... góa m̄-chai beh án-chóaⁿ. Kì-jiân chòe chi̍t ê Siōng-tè ê lô͘-po̍k, bōe thang hióng-siū góa só͘ ū
244 hioh chi̍t mî, m̄-chai lí chia ū só͘-chāi thang iông-ún á bô?” “Kì-jiân sī tâng sio̍k Chú ê lâng, tong-jiân hoan-gêng.”
245chhut būn-tôe lâi,” chit sî góa ê sim-lāi chin mâu-tún, m̄-kú góa kì-jiân tah-èng i, bōe thang koh siu-hôe, jî-chhiáⁿ khòaⁿ chit ê lâng ê sìn
246Góa phāu-tio̍h móa-hôai ê kám-siā kap hoaⁿ-hí tńg-lâi chhù-nih, kì-jiân ū thâu-lō͘, chiū thán-pe̍h tùi pē-bú kóng, iā khì kìⁿ Lîm Bo̍k
247“Góan m̄-kiaⁿ, góan kì-jiân káⁿ chèng-sek êng-gia̍p, chū-jiân ū pān-hoat, góan m̄-sī bô chit
248Góa phāu-tio̍h móa-hôai ê kám-siā kap hoaⁿ-hí tńg-lâi chhù-nih, kì-jiân ū thâu-lō͘, chiū thán-pe̍h tùi pē-bú kóng, iā khì kìⁿ Lîm Bo̍k
249“Góan m̄-kiaⁿ, góan kì-jiân káⁿ chèng-sek êng-gia̍p, chū-jiân ū pān-hoat, góan m̄-sī bô chit
250chòe thôan-tō bo̍k-su ê lâng khah bô ài kóng chîⁿ ê sū, án-ni hó, kì-jiân m̄ thê-khí lán chiū mài kóng-khí, lí góa lóng thèng kî chū-iû.”
251Kî-tó soah khí-lâi, A-thiam-peh chiah khui-chhùi koh kóng, “Éng-hok, kì-jiân sī án-ni, sǹg sī bô chhin bô chhek, chí-ū toaⁿ-sin, góa chia iā
252 ū chhù-bī, jî-chhiáⁿ sī kóng-kò io̍h-á tek-khak tio̍h ēng--ê. Kì-jiân ū chit hō só͘-ióng, o̍h gîm-si iā sī chin khòai. Put-ti put-kak tùi
253 hòan-sióng hiong (理想的幻想鄉). Āu-lâi tī hia chiū kóng lán ê thiàⁿ kì-jiân kàu chia chiū tio̍h si̍t-hiān. Khí-thâu Lân-hiong beh thài káⁿ án
254chiah ǹg Siōng-tè, tì-kàu Siōng-tè kóng, “Góa bat kiò lín, lín kì-jiân m̄ thiaⁿ-thàn góa, chiū lín kiû kiò góa, góa iā m̄ thiaⁿ.”
255seng keng-kòe ê khó͘-chhám, só͘ ǹg-bāng chīn-la̍t pôe-iúⁿ ê kiáⁿ, kì-jiân siū tiàu chòe Ji̍t-pún kun ê thong-e̍k, kàu taⁿ thâu-bóe óa cha̍p
256lâi pài, chiok-siā ông; Iok-ap kóng, góa ê chú góa ê ông ah, ông kì-jiân kiâⁿ lí ê lô͘-po̍k só͘ kiû--ê, kin-á-ji̍t lí ê lô͘-po̍k chai góa
257Kó͘-sī lâng cháu-khì. Iok-ap kóng, Góa ê kiáⁿ, lí pò siau-sit, kì-jiân bōe tit-tio̍h siúⁿ, siáⁿ-sū ài cháu--khì ah? 23). I koh kóng, Bô
258lī it-chhè ê hōan-lān, éng-o̍ah ê Iâ-hô-hoa lâi kóng, 30). Góa kì-jiân kí Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè tùi lí chiù-chōa, kóng, Lí
259-bûn kiû che, Chú hoaⁿ-hí i ê ōe. 11). Siōng-tè tùi i kóng, Lí kì-jiân kiû che, bô ūi ka-kī kiû hè-siū bô ūi ka-kī kiû hó-gia̍h, iā
260-phò-àm kóng, Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè án-ni kóng, Góa kì-jiân tùi peh-sìⁿ-tiong kú-khí lí, siat-li̍p lí chòe Góa ê peh-sìⁿ Í-
261Hi-se-ka kóng, Iâ-hô-hoa, Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè, án-ni kóng, Lí kì-jiân in-ūi A-su̍t ông Se-ná-ki-li̍p ê iân-kò͘ kî-kiû Góa, Góa ū thiaⁿ
262ka-kī khiam-pi, Iâ-hô-hoa ê ōe chiū lîm-kàu Sī-má-ngá kóng, In kì-jiân ka-kī khiam-pi, Góa bô beh châu-bia̍t in, beh hō͘ in lio̍h-á tit-tio̍h
263lia̍t ê Siōng-tè, ki-chhì I kóng, Lia̍t-pang ê peh-sìⁿ ê siōng-tè kì-jiân bōe-ōe kiù i ê peh-sìⁿ thoat-lī góa ê chhiú, Hi-se-ka ê Siōng-tè
264khì Iâ-lō͘-sat-léng--ê, góa kàng-chí hō͘ in kap lí khì; 14). lí kì-jiân sī ông kap i chhit ê bô͘-sū só͘ chhe ê, chiàu lí chhiú-lāi Siōng
265Iâ-lō͘-sat-léng tit-tio̍h ū chhiûⁿ-piah. 10). Góan ê Siōng-tè ah, kì-jiân án-ni, góan iáu ū sím-mi̍h ōe thang kóng ah? In-ūi góan í-keng khì
2665) I ê ji̍t-chí kì-jiân siū hān-tiāⁿ, i ê ge̍h ê siàu-gia̍h chāi-tī Lí; Lí iā siat i ê
26721) Kì-jiân tùi it-chhè ū o̍ah-miā-ê ê ba̍k-chiu ún-ba̍t; Tùi khong-tiong ê
268 Tio̍h chiong pún-sin kau-tài Iâ-hô-hoa, I thang kiù--i; Iâ-hô-hoa kì-jiân hoaⁿ-hí i, I thang kiù--i.
2695) In kì-jiân bô liû-sim tī Iâ-hô-hoa só͘ kiâⁿ--ê, Í-ki̍p I ê chhiú só͘ chòe
270chiū chiàu in só͘ ài, chhōa in chòe bó͘. 3). Iâ-hô-hoa kóng, Lâng kì-jiân sio̍k tī jio̍k-thé, Góa ê Sîn bô beh éng-óan tiàm tī in; nā-sī
271chiūⁿ, chòe éng-óan ê iok. 14). Bô siū kat-lé ê ta-po͘--ê, i sin-khu kì-jiân bô siū kat-lé, sī pōe Góa ê iok; tek-khak tùi peh-sìⁿ ê tiong-kan
272 Hui-kok, tùi Ki-la̍h-jíⁿ lâi kìⁿ--i. 27). Í-sat tùi in kóng, Lín kì-jiân òan-hūn góa, kah góa lī-khui lín; taⁿ siáⁿ-sū lâi góa chia? 28)
2733) Góa ê kiáⁿ, lí kì-jiân lo̍h tī chhù-piⁿ ê chhiú-tiong, Taⁿ tio̍h án-ni kiâⁿ, lâi kiù ka-
27416) Gōng-lâng kì-jiân bô bêng-lí, Siáⁿ-sū ū chîⁿ the̍h tī chhiú--nih bóe tì-hūi?
275sī lán in-ūi beh thoat-lī A-su̍t ông; cháu-khì kiû i chín-kiù--ê, kì-jiân án-ni, lán thái-thó ōe tô-thoat ah?
276kìⁿ Hi-se-ka kóng, Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè án-ni kóng, Lí kì-jiân in-ūi A-su̍t ông Se-ná-ki-li̍p ê iân-kò͘ kî-kiû Góa; 22). taⁿ lūn
277su̍t lâng bô iân-kò͘ ap-chè in. 5). Iâ-hô-hoa kóng, Góa ê peh-sìⁿ kì-jiân bô in-toaⁿ hō͘ lâng lia̍h--khì, taⁿ Góa tī-chia chòe sím-mi̍h ah?
278chhè khó-ò͘ⁿ ê sū, hō͘ lí ê chí-bē hián-bêng sī gī. 52). Lí kì-jiân tòan-tēng lí ê chí-bē chòe-gī, chiū tio̍h tam-tng lí ka-kī ê lêng
279ê siù; tùi lí ê tiong-kan chián-tû gī-lâng pháiⁿ-lâng. 4). Góa kì-jiân beh tùi lí tiong-kan chián-tû gī-lâng kap pháiⁿ-lâng, só͘-í Góa
280sū ê cheng-siⁿ, beh khiā tī in ê bīn-chêng lâi ho̍k-sāi in. 12). Kì-jiân tī in ê ngó͘-siōng ê bīn-chêng chòe peh-sìⁿ ê chhe-ēng, koh chòe
281chham, chit ê kok iā beh ū thih ê la̍t. 42). Hiah ê kha-chńg-thâu-á kì-jiân chi̍t-pòaⁿ sī thih chi̍t-pòaⁿ sī thô͘, án-ni hit ê kok beh chi̍t-pòaⁿ
282thô͘, án-ni hit ê kok beh chi̍t-pòaⁿ kiông, chi̍t-pòaⁿ jio̍k. 43). Lí kì-jiân khòaⁿ-kìⁿ thih kap nōa-thô͘ saⁿ-chham, in beh kap lâng ê chióng-cho̍k
283hōai hiah ê kok lâi bia̍t i; ka-kī beh éng-óan khiā-chāi. 45). Lí kì-jiân khòaⁿ-kìⁿ ū chio̍h tùi soaⁿ--nih phah--chhut-lâi, m̄-sī ēng chhiú
284chìn-pō͘ kàu tú-thiⁿ, lí ê kôan-pèng kàu tī tōe-ke̍k. 23). Ông kì-jiân khòaⁿ-kìⁿ ū chi̍t ê siú-bāng koh sī sèng--ê, tùi thiⁿ lo̍h-lâi,
285lâng ê kok, iā chiàu ka-kī ê ì-sù ēng kok siúⁿ-sù lâng. 26). In kì-jiân hoan-hù chhiū ê kun-thâu tio̍h lâu--teh; kàu lí chai chiah ê thiⁿ
286beh khì-sak lí, hō͘ lí bô thang koh chòe chè-si ho̍k-sāi Góa; lí kì-jiân bōe-kì-tit lí ê Siōng-tè ê lu̍t-hoat, Góa iā beh bōe-kì-tit lí
287 beh kín-kín hō͘ lín ê pò-èng kui tī lín ê thâu-khak. 5). Lín kì-jiân chhiúⁿ-the̍h Góa ê kim, gûn, koh chiong Góa só͘ hoaⁿ-hí ê pó-mi̍h
288-ūi án-ni bān-kun ê Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè kóng, Góa kì-jiân sī o̍ah--ê, Mô͘-ap beh chhin-chhiūⁿ Só͘-to-má, A-bûn lâng beh chhin
289khòaⁿ, chhng í-keng thêng-chí, hit tiong-kan nā hoat o͘ ê mn̂g, chhng kì-jiân hó, hit-lâng sī chheng-khì; chè-si chiū tio̍h tòan i chòe chheng-khì.
290. 46). Chèng-thâu tī i ê seng-khu ê ji̍t, i chiū bô chheng-khì; i kì-jiân sī bô chheng-khì; i tio̍h ka-kī tiàm; i ê só͘-chāi tī iâⁿ-gōa.
291lâng kap i ê lāu-pē. 7). Chham-sun tùi Hui-lī-sū lâng kóng, Lín kì-jiân kiâⁿ án-ni, góa beh tùi lín pò-siû, chiah beh soah. 8). Chham-sun
29218). Chham-sun chhùi-ta kàu-ke̍k, chiū kiû-kiò Iâ-hô-hoa kóng, Lí kì-jiân ēng Lí ê lô͘-po̍k ê chhiú kiâⁿ chiah-tōa ê chín-kiù, chóng-bô
293, Góa ê hiaⁿ-tī ah, m̄-thang, bo̍h-tit chòe chit ê pháiⁿ; chit-lâng kì-jiân ji̍p góa ê chhù, lín chiū bo̍h--tit chòe chit ê kiàn-siàu ê sū.
294lâng, lí ê lú-pī iā bô khòaⁿ-kìⁿ. 26). Góa ê chú ah, Iâ-hô-hoa kì-jiân kìm-chí lí hōan-tio̍h thâi-sí lâng ê chōe, ēng lí ê chhiú pò
295Chú-lâng tiû-tû chi̍t-khùn--a, chiah kóng : " hó lah, kì-jiân ān--ne, a bô... ū chi̍t-chiah bé-chhia, i ta̍k àm lóng ē sūn chi̍t
296Tān-sī góa tih siūⁿ : " Kî-kòai ! Kì-jiân Ché-khā-pù(Jacob) kā-góa kóng, chū-chiông hit pái ì-gōa liáu-āu
297Lek-sī-ka thiaⁿ chiah ê ōe, chiū mn̄g kóng, “Lí kì-jiân kò͘ lé-pài-tn̂g, ta̍k ge̍h ū chîⁿ thang niá, cháiⁿ-iūⁿ beh lâi bōe
298Lek-sī-ka kóng, “Siōng-tè kì-jiân kah lí lâi, tek-khak ū hoan-hù lí sím-mi̍h tāi-chì.”
299Lek-sī-ka thiaⁿ chiah ê ōe chiū kā Tàn-lí kóng, “Lí kì-jiân ōe hiáu--tit; kiám m̄ óa-khò Iâ-so͘ ê kong-lô, kiû Siōng-tè pang
300lāi chiū kì-tit Iâ-so͘ só͘ kóng chi̍t kù ōe, chiū-sī kóng, “Lín kì-jiân án-ni khóan-thāi góa ê hiaⁿ-tī tē-it sòe ê chi̍t-ê, chiū-sī khóan
301hōan thâi-thâu chōe a! Lāu-si̍t kóng, í-keng sī sí-lâng 1 ê! M̄-koh kì-jiân góa iah tī chia, iah bōe sí, lí chai-iáⁿ, ta̍k kang bih lâi bih khì
302L: Lí kì-jiân chiū sí kòe 1 kái a! Put-lû iōng lēng-gōa 1 chióng sim-chêng lâi
303T: Lí jīn-chin kā siūⁿ khòaⁿ māi, kì-jiân ta̍k-ke ū hoat-tō͘ chiap-siū "Tiong-hôa-liân-pang", kám kóng beh iōng
304chiap i ê lāu-pē Hi-lu̍t tī Iû-thài chòe ông, chiū m̄ káⁿ khì hia; kì-jiân tī bîn-bāng-tiong tit-tio̍h chí-tiám, chiū thè-khì Ka-lī-lī ê kéng
305chhiūⁿ sian-siⁿ, lô͘-po̍k chhin-chhiūⁿ chú-lâng, chiū kàu-gia̍h. Lâng kì-jiân kiò ke-chú chòe Pia̍t-se-pok, hô-hòng kiò i ke-lāi ê lâng. 26 Só͘
30638 Chia̍h ê, hū-jîn-lâng gín-ná í-gōa, kiōng sì-chheng lâng. 39 Kì-jiân hō͘ chèng lâng sì-sòaⁿ, chiū chiūⁿ chûn, kàu Má-ka-tàn ê kau-kài.
307thâu sǹg ê sî, ū chhōa chi̍t-ê khiàm i chheng-bān gûn ê lâi. 25 Kì-jiân bô thang hêng, i ê chú-lâng bēng-lēng tio̍h bōe i pún-sin, kap i
308ê iā sī kiâⁿ îm. 10 Ha̍k-seng kā I kóng, Lâng kap i ê bó͘ ê sū kì-jiân sī án-ni, lêng-khó͘ bô chhōa. 11 I chiū kā in kóng, Chit hō ōe
30945 Tāi-pi̍t kì-jiân chheng I chòe Chú, chiū Ki-tok cháiⁿ-iūⁿ chòe I ê hō͘-è ah? 46 Bô
310in-ūi lín piàn kiâⁿ chúi-lō͘ lio̍k-lō͘, hō͘ chi̍t lâng ji̍p kàu; kì-jiân ji̍p, chiū hō͘ i chòe tē-ge̍k ê lâng, pí lín ka-pē. 16 Lín chhiⁿ
311ê chú-lâng chiū ìn i kóng, Pháiⁿ koh pîn-tōaⁿ ê lô͘-po̍k ah, lí kì-jiân chai góa bē iā ê só͘-chāi, chiū beh siu-koah, bē hun-sòaⁿ ê só͘
312 chhē lí? 40 Ông beh ìn i kóng, Góa si̍t-chāi kā lín kóng, Lín kì-jiân kiâⁿ i tī góa ê hiaⁿ-tī chì-bî-sòe ê ê chi̍t-ê, chiū-sī kiâⁿ
313 lí ah? 45 I chiū beh ìn i kóng, Góa si̍t-chāi kā lín kóng, Lín kì-jiân bô kiâⁿ i tī chiah ê chì-bî-sòe ê ê chi̍t ê, chiū-sī bô kiâⁿ
314tāng i! Lín piàn-kiâⁿ chúi-lō͘, lio̍k-lō͘, hō͘ chi̍t lâng ji̍p-kàu; kì-jiân ji̍p, chiū hō͘ i chòe tē-ge̍k ê lâng, pí lín ka-pē. Chôa ah! To̍k
315tāng i! Lín piàn-kiâⁿ chúi-lō͘, lio̍k-lō͘, hō͘ chi̍t lâng ji̍p-kàu; kì-jiân ji̍p, chiū hō͘ i chòe tē-ge̍k ê lâng, pí lín ka-pē. Chôa ah! To̍k
31637). Tāi-pi̍t kì-jiân ka-kī chheng I chòe Chú, chiū Ki-tok àn-cháiⁿ-iūⁿ chòe i ê hō͘-è?
317 ūi-tio̍h lán tāi-seng pī-pān. 16). Ha̍k-seng chhut-khì ji̍p siâⁿ; kì-jiân tú-tio̍h chiàu I só͘ kā in kóng ê; chiū pī-pān pôaⁿ-kè-choeh.
318chi̍t-ê khiàm i gō͘-pah ê gûn-á, chi̍t-ê khiàm i gō͘-cha̍p. 42). In kì-jiân bô thang hêng, chè-chú chiū sià-bián in nn̄g lâng. Án-ni, chiū
319 bōe-ōe, tùi hia kè-lâi góan chia iā bōe-ōe. 27). I chiū kóng, Kì-jiân án-ni, kiû chó͘ lí chhe Lia̍p-sat-lō͘ khì góan pē ê chhù; 28).
320Pháiⁿ ê lô͘-po̍k ah, chiū lí só͘ kóng ê góa beh gí-tòan lí. Lí kì-jiân chai góa sī giâm-ha̍t ê lâng, the̍h só͘ bô hē ê, koah só͘ bô iā
32144). Tāi-pi̍t kì-jiân chheng I chòe Chú, chiū Ki-tok cháiⁿ-iūⁿ chòe i ê hō͘-è ah?
322Tio̍h kiù ka-kī kap góan. 40). Tē jī ê ìn lâi chek-pī i, kóng, Lí kì-jiân tâng siū chōe, liân Siōng-tè iā m̄ kiaⁿ mah? 41). Lán siū chōe
323hoat kiám bô kì-chài, kóng, Góa kóng lín sī siōng-tè mah? 35). Kì-jiân kóng hōng Siōng-tè ê ōe ê chòe siōng-tè, (ia̍h sèng-keng bōe-ōe
324chí-bē, kap Lia̍p-sat-lō͘, lóng sī Iâ-so͘ só͘ thiàⁿ ê lâng. 6). Kì-jiân thiaⁿ-kìⁿ i phòa-pīⁿ, chiū tī só͘ tòa ê só͘-chāi, iû-gôan tòa
325khah tōa i ê chú-lâng; hōng chhe ê bô khah tōa chhe i ê. 17). Lín kì-jiân chai chiah ê sū, nā khì kiâⁿ i, chiū ū hok-khì. 18). Góa m̄ sī
326 bâi-chòng, i ê bōng kàu kin-á-ji̍t iáu tī lán tiong-kan. 30). I kì-jiân sī sian-ti, koh chai Siōng-tè bat kap i chiù-chōa, beh tī i hō͘-è
327-keng hō͘ I koh-o̍ah, góan chiah-ê lóng chòe I ê kan-chèng. 33). I kì-jiân hō͘ Siōng-tè ê chiàⁿ chhiú kú I kôaiⁿ-kôaiⁿ, koh tùi Pē siū só͘
328gōa-pang lâng tī lán ê chó͘ ê bīn-chêng, lán ê chó͘ kap Iok-su-a kì-jiân sêng-chiap chit ê hōe-bō͘, chiū tòa i ji̍p khì tiàm-tī hit ê tōe
329sóe-lé; to̍k-to̍k lín beh tī Sèng Sîn siū sóe. 17). Taⁿ Siōng-tè kì-jiân ēng chit ê un-sù hō͘ in, chhin-chhiūⁿ tī lán sìn Chú Iâ-so͘ Ki-tok
330. 24). Hit ê chhòng-chō sè-kan kap kî-tiong bān mi̍h ê Siōng-tè, kì-jiân sī thiⁿ tōe ê Chú, bô khiā-khí chhiú chō ê tiān; 25). bô hō͘
331lâng ū-ê ū kóng, In-ūi lán chiah-ê ia̍h sī I ê kiáⁿ-lūi. 29). Taⁿ kì-jiân sī Siōng-tè ê kiáⁿ-lūi, chiū m̄ eng-kai lia̍h chòe Siōng-tè ê pún
332 án-ni beh phah-mn̄g i ê lâng chiū liâm-piⁿ lī-khui i; chhian-chóng kì-jiân chai i sī Lô-má lâng, in-ūi bat pa̍k i, ia̍h chin kiaⁿ.
333tio̍h án-ni lâi kò i. 20). Chiah ê sū tio̍h cháiⁿ-iūⁿ chhâ-mn̄g, góa kì-jiân bōe bêng, só͘-í mn̄g i kam-gōan khì Iâ-lō͘-sat-léng, tī hia siū
334 bêng-bêng khòaⁿ-kìⁿ; hō͘ in bô lō͘ thang the-thok. 21). In-ūi in kì-jiân bat Siōng-tè, nā-sī bô êng-kng I chòe Siōng-tè, ia̍h bô kám-siā
335 28). In kì-jiân m̄ khéng chûn Siōng-tè tī in ê sim-su, Siōng-tè kau-hù in tī put
336ê, bô siú iok ê, bô chhin-lâng-chêng ê, bô lîn-bín ê. 32). In kì-jiân chai Siōng-tè ê gí-tòan kiâⁿ chiah ê tāi-chì ê lâng eng-kai sí
337Ki-tok Iâ-so͘ ê, sī siū sóe-lé lâi ji̍p I ê sí. 4). Só͘-í lán kì-jiân tùi sóe-lé lâi ji̍p tī sí, kap I tâng bâi-chòng; sī chhin-chhiūⁿ
338 15). Án-ni chiū cháiⁿ-iūⁿ? Lán kì-jiân m̄ sī tī lu̍t-hoat ē, sī un-tián ē, thang hōan-chōe mah? Tòan-tòan
339 kap lán ê sîn saⁿ-kap kan-chèng lán chòe Siōng-tè ê kiáⁿ. 17). Kì-jiân chòe kiáⁿ chiū chòe hō͘-sû, chiū-sī chòe Siōng-tè ê hō͘-sû,
340iūⁿ kóng? Siōng-tè nā ūi lán, chī-chūi ōe tùi-te̍k lán? 32). I kì-jiân bô sioh ka-kī ê Kiáⁿ, ūi-tio̍h lán chèng lâng hiàn I, kiám bô sòa
341chiap in. 24). In-ūi lí nā tùi hit ê sūn-sèng chòe soaⁿ kaⁿ-ná ê kì-jiân koah-khí-lâi, ge̍k-sèng lâi chiap tī hó ê kaⁿ-ná, hô-hòng hiah ê
342 Chú kóng, Góa kì-jiân sī o̍ah ê, bān kha-thâu-u beh kūi góa,
343chiàⁿ sī hoaⁿ-hí; khiok iā sī khiàm in ê chè. In-ūi gōa-pang lâng kì-jiân saⁿ-kap ū hūn tī in sîn-lêng ê sū, chū-jiân tio̍h ēng jio̍k-thé
344kiám m̄ sī hō͘ sè-kan ê tì-hūi piàn-chiâⁿ gōng? 21). In-ūi sè-kan kì-jiân tùi in ê tì-hūi m̄ bat Siōng-tè, Siōng-tè chiū hoaⁿ-hí tùi só͘
345tit, kàu taⁿ iáu bōe-ōe; sī lín iáu thàn jio̍k-thé; lín tiong-kan kì-jiân ū òan-tò͘ saⁿ-chiⁿ, kiám m̄ sī thàn jio̍k-thé, chiàu lâng ê khóan
346ê chè-sū chòe chè ngó͘-siōng ê mi̍h lâi chia̍h i, in ê liông-sim kì-jiân lóan-jio̍k, só͘-í chiū bak-tio̍h. 8). Chóng-sī chia̍h-mi̍h bōe hō͘
347kiám m̄ sī saⁿ-kap ū hūn tī Ki-tok ê seng-khu mah? 17). in-ūi piáⁿ kì-jiân chi̍t-ê, lán sui-jiân chōe-chōe lâng iā sī chi̍t thé; in-ūi lóng
348 lia̍h góa chòe hoan, góa iā beh lia̍h i chòe hoan. 12). Án-ni lín kì-jiân chhiat-chhiat him-bō͘ sio̍k tī sîn ê un-sù, tio̍h kiû hō͘ lín chhiong
349 16). Nā bô, chiū lín ēng sîn chiok-siā, hit hō pêng-siông lâng kì-jiân m̄ chai lí teh kóng sím-mi̍h, i thái ōe tng lí kám-siā ê sî lâi
350o̍ah, chòe chiah ê teh khùn ê thâu chi̍t ê koh-o̍ah ê. 21). In-ūi kì-jiân tùi chi̍t lâng chiah ū sí, iā tùi chi̍t lâng chiah ū sí-lâng ê
351sī cháiⁿ-iūⁿ, kìⁿ-nā sio̍k tī thiⁿ-ni̍h ê iā sī án-ni. 49). Lán kì-jiân chhēng sio̍k tī thô͘ ê ê hêng-chōng, iā beh chhēng sio̍k tī thiⁿ
3527). Koh góan só͘ thòe lín ǹg-bāng ê sī kian-kò͘, in-ūi chai lín kì-jiân ū hūn tī chiah ê kan-khó͘, chiū ū hūn tī an-ùi, iā sī án-ni.
353hūn kiám bô koh khah ū êng-kng mah? 9). In-ūi tēng-chōe ê chit-hūn kì-jiân êng-kng, chiū tì-kàu gī ê chit-hūn i ê êng-kng koh khah chhiong-móa.
354 12). Góan kì-jiân ū chit hō ê ǹg-bāng, só͘-í chin hó-táⁿ lâi kóng, 13). bô chhin
355[4] Só͘-í góan kì-jiân ū chit ê chit-hūn, chiàu só͘ tit-tio̍h ê lîn-bín, chiū bô lóe-chì.
356 11). Só͘-í góan kì-jiân chai Chú ê thang kiaⁿ-ùi, chiū khó͘-khǹg lâng; nā-sī góan í-keng
357[7] Só͘ thiàⁿ ê hiaⁿ-tī ah, kì-jiân ū chiah ê èng-ún, lán tio̍h chheng-khì pún-sin, tû-khì it-chhè jio̍k
358Siōng-tè ê chí-ì hiàn hō͘ góan. 6). Só͘-í góan khǹg Thê-to, i kì-jiân ū thê-chhiòng chit ê un-hūi tī lín tiong-kan, chiū tio̍h chiàu án
359sek, lóng-chóng ê jia̍t-sim, í-ki̍p lín ê thiàⁿ góan, chiah ê sū kì-jiân chhiong-móa, chiū tī chit ê un-hūi iā tio̍h chhiong-móa. 8). Góa
360-chêng kam-gōan. 11). Taⁿ tio̍h chòe-chiâⁿ chit ê sū; tì-kàu lín kì-jiân ū jia̍t-sim ê kam-gōan, iā chiàu só͘ ū ê lâi chiâⁿ i. 12). In-ūi
361bô thoa-thūi lín; āu-lâi iā beh ka-kī siú. 10). Ki-tok ê chin-si̍t kì-jiân tī góa chiū tī A-kai-a chiah ê tōe-hng, bô lâng ōe chó͘-chí góa
362Chú lâi kóng; sī chhin-chhiūⁿ gōng, tōa táⁿ lâi khoa-kháu. 18). Kì-jiân ū chōe-chōe lâng chiàu jio̍k-thé lâi khoa-kháu, chiū góa iā beh
363chiàu jio̍k-thé lâi khoa-kháu, chiū góa iā beh khoa-kháu. 19). Lín kì-jiân sī tì-sek ê lâng, chiū hoaⁿ-hí iông-ún gōng ê lâng. 20). Siat-
364 ê thai hun-piat góa, ēng I ê un-tián tiàu góa ê Siōng-tè, 16). kì-jiân hoaⁿ-hí chiong I ê Kiáⁿ hián-bêng tī góa, beh hō͘ góa soan-thôan
365lâng ê bīn-chêng kā Ki-hoat kóng, Lí sī Iû-thài lâng, chòe-lâng kì-jiân chhin-chhiūⁿ gōa-pang lâng, bô chhin-chhiūⁿ Iû-thài lâng, siáⁿ-sū
366Lán chhut-sì chòe Iû-thài lâng, m̄ sī gōa-pang ê chōe-jîn. 16). Kì-jiân chai lâng tit-tio̍h chheng-chòe-gī m̄ sī tùi thàn lu̍t-hoat, to̍k-to̍k
367kiâⁿ, á-sī tùi thiaⁿ lâi sìn ah? 3). Lín kàu chiah gōng ah? Lín kì-jiân tī Sèng Sîn chòe khí-thâu, taⁿ chiū tī jio̍k-thé chhiâⁿ-bé mah?
368chhiūⁿ án-ni, lí m̄ sī iû-gôan chòe lô͘-po̍k, chiū-sī chòe kiáⁿ; kì-jiân chòe kiáⁿ, chiū tùi Siōng-tè lâi chòe hō͘-sû.
369tiàm-tī I lín iā í-keng thiaⁿ-kìⁿ chin-lí ê tō, kiù lín ê hok-im, kì-jiân sìn chiū tiàm-tī I ū siū só͘ èng-ún ê Sèng Sîn khàm-ìn, 14)
370 15). In-ūi án-ni góa kì-jiân thiaⁿ-kìⁿ lín tiong-kan tī Chú Iâ-so͘ ê sìn, kap hián-chhut tī chèng
3719). (Taⁿ kì-jiân kóng, I seng kôaiⁿ, kiám m̄ sī I bat kàng-lo̍h tī tōe ē mah? 10).
372Siōng-tè ê o̍ah-miā, sī tùi in m̄ chai-iáⁿ, in ê sim kong-ngī; 19). kì-jiân sòng-sit liông-sim, chiū hòng-chhiòng ka-kī tī siâ-phiah, tùi tham
373[5] Lín kì-jiân chòe Siōng-tè só͘ thiàⁿ ê kiáⁿ, tio̍h o̍h Siōng-tè. 2). Iā tio̍h
374-bāng Chín-kiù-ê tùi hia lâi, chiū-sī Chú Iâ-so͘ Ki-tok; 21). I kì-jiân ū kôan-lêng ōe hō͘ bān mi̍h hâng-ho̍k I pún-sin, chiū beh ēng hit
375 6). Só͘-í lín kì-jiân chiap-la̍p Chú Ki-tok Iâ-so͘, chiū tio̍h chiàu án-ni tiàm-tī I lâi
376tùi-te̍k lán ê, tèng i tī si̍p-jī-kè, lâi tùi tiong-kan tû i; 15). kì-jiân pāi hiah ê pān chèng-sū ê, chiáng-kôan ê, chiū kong-hêng hián-
377 12). Lín kì-jiân hō͘ Siōng-tè só͘ kéng, sī sèng iā tit-tio̍h thiàⁿ ê, tio̍h ēng
378hōan-lān, āu-lâi kó-jiân án-ni, sī lín só͘ chai. 5). Só͘-í góa kì-jiân bōe koh lún-tit, chiū chhe lâng ài chai lín ê sìn cháiⁿ-iūⁿ, kiaⁿ
379chiah-ni̍h tōa ê chín-kiù kiám ōe tô-siám mah? Chit ê chín-kiù kì-jiân sī Chú khí-thâu kóng ê, thiaⁿ-kìⁿ ê lâng kan-chèng kàu si̍t-si̍t
38014). Taⁿ chiah ê kiáⁿ-jî kì-jiân saⁿ-tâng ū huih bah ê thé, I pún-sin ia̍h pîⁿ-pîⁿ ū; beh ēng sí
381 siat-li̍p, thang ūi-tio̍h chōe-kòa hiàn lé-mi̍h kap chè-sū. 2). I kì-jiân hō͘ nńg-chiáⁿ só͘ ûi-khùn, chiah ōe thé-liōng m̄ chai-iáⁿ kap sit
38213). Kì-jiân ū kóng sin-ê, chiū-sī hō͘ chêng ê iok chòe kū. Hōan-nā kū lâi
383[10] In-ūi lu̍t-hoat kì-jiân ū chiong-lâi hó sū ê iáⁿ, bô hiah ê mi̍h ê chin hêng; éng-éng
384chè, chiū-sī éng-éng bōe-ōe tû-khì chōe ê; 12). to̍k-to̍k Ki-tok, kì-jiân hiàn chi̍t ê chè kàu tī éng-óan, chiū chē tī Siōng-tè ê tōa
38518). Chiah-ê kì-jiân sià-bián, chiū bô koh ūi-tio̍h chōe hiàn-chè.
386 19). Só͘-í hiaⁿ-tī ah, lán tī Iâ-so͘ ê huih kì-jiân tit-tio̍h hó-táⁿ ji̍p sèng-só͘, 20). tùi I só͘ kā lán khui sin kap
387tiùⁿ-lî keng-kè ê, chit ê tiùⁿ-lî chiū-sī I ê sin-thé; 21). koh kì-jiân ū tōa chè-si tī-lí Siōng-tè ê ke; 22). lán tio̍h ēng chin-si̍t
388chhin-chhiūⁿ ū lâng kòaiⁿ-sì án-ni, chiū-sī tio̍h saⁿ khòan-bián; kì-jiân khòaⁿ-kìⁿ hit ji̍t kūn, koh khah tio̍h án-ni.
389 12). Tú-tio̍h chhì lâi jím-siū ê lâng ū hok-khì, in-ūi kì-jiân keng-kè chhì-giām beh tit-tio̍h o̍ah-miā ê bián-liû, chiū-sī Chú
390îm iā ū thâi lâng, sī chòe hōan-tio̍h lu̍t-hoat ê lâng. 12). Lín kì-jiân beh chiàu hō͘ lâng chū-iû ê lu̍t-hoat siū sím-phòaⁿ, chiū tio̍h
391[4] Taⁿ Ki-tok kì-jiân tī jio̍k-thé siū khó͘, chiū lín iā tio̍h ēng chit hō sim-chì chòe
392phòaⁿ bô iân-chhiân, in ê tîm-lûn bô hioh-khùn. 4). In-ūi Siōng-tè kì-jiân bô sioh hōan-chōe ê thiⁿ-sài, sī hiat in tī àm-hú, kau in tī o͘-
393hit hō lâng lō͘-bé ê sū pí tāi-seng khah siong-tiōng. 21). In-ūi kì-jiân chai gī ê lō͘, iā kèng-jiân pōe-biū só͘ thôan hō͘ in sèng ê bēng
394bia̍t, tōe kap kî-tiong só͘ ū ê mi̍h iā sio-lio-khì. 11). Bān mi̍h kì-jiân beh án-ni siau-bia̍t, chiū lín tī sèng kap kèng-khiân tio̍h chòe sím
395 14). Só͘-í só͘ thiàⁿ ê hiaⁿ-tī ah, lín kì-jiân ǹg-bāng chiah-ê, tio̍h un-khûn hō͘ lín bô lâ-sâm bô hâ-chhû an
396, tì-kàu ka-kī tîm-lûn. 17). Só͘ thiàⁿ ê hiaⁿ-tī ah, án-ni lín kì-jiân tāi-seng chai, tio̍h tî-hông bián-tì hō͘ bû-lí ê lâng ê chha-biū
397bô léng bô jia̍t; góa gōan lí he̍k-sī léng he̍k-sī jia̍t. 16). Lí kì-jiân sī lâ-lûn-sio, m̄ chiâⁿ jia̍t m̄ chiâⁿ léng, góa beh thò͘ lí chhut
398kap tōe ê ē-bīn, bô chi̍t-ê ōe khui hit kńg, á-sī khòaⁿ i. 4). Kì-jiân chhē bô chi̍t-ê ōe kham-tit khui hit kńg, á-sī khòaⁿ i ê, góa chiū
399liáu hoat-piáu kóng, chiàu i-ha̍k chiūⁿ lâi kóng, chiàu i ê thé-chit kì-jiân sī siông chia̍h-chiú ê lâng, koh bat siông-siông chia̍h 6 kòan, iā
400chai, kóng liáu chiū chē--lo̍h-khì. Kiám-chhat-koaⁿ chiū kóng, Taⁿ kì-jiân chiáu I-ha̍k pho̍k-sū ê ōe, lâng nā sió chùi, sim chiū iáu chāi
401ha̍k pho̍k-sū ê ōe, lâng nā sió chùi, sim chiū iáu chāi-chāi, nā kì-jiân tōa-chùi chiū chùi tio̍h só͘-chò ê sū, liáu-āu bē-kì-tit. Taⁿ
402chhih-chhih. Kiám-chhat-koaⁿ kóng, Chiáu chi̍t khóan ê chōe-chōng, kì-jiân bô ōe thang piān-kái, góa kiû bêng tio̍h sí-hêng: in-ūi sī ok-ì
403Kì-jiân o̍ah tī sè-kan, chiū-sī chhin-chhiūⁿ kè hái chit iūⁿ. Ín-iú chhì
404khah thêng góa tek-khak kā lí kóng." Khap-- Sian-siⁿ kóng, "Chin hó, kì-jiân bô lâng, chhiáⁿ ūi lí kî-tó."
405phòaⁿ, án-ne mā siuⁿ bô sêng-ì--a.” Chèng-kî teh siūⁿ, tùi-hong kì-jiân siūⁿ beh kái-koat tāi-chì, ka-tī koh sī tē saⁿ chiá, in èng-tong
406siùⁿ chok-pè, sui-bóng i mā jīn-ûi khó-chhì chiâⁿ bô ì-sù, m̄-koh kì-jiân beh khó, tio̍h-ài khò ka-tī ê si̍t-le̍k.
407-ài, kap hu-hū lôan-ài ê thiàⁿ-chêng chòe kiàn-siàu. Siōng-tè kì-jiân hō͘ ài-chêng chiâⁿ-chòe chheng-khì, lán kiám thang khòaⁿ i chòe
408 léng-sim, in-ūi i sī sè-sio̍k té, khah m̄-bat tō-lí. I kóng góa kì-jiân m̄ thiaⁿ i ê chhùi, m̄ kè in hāu-siⁿ, chiū kiò góa tio̍h chiap lâng
409 chit ê iân-hái o͘-àm ê tē-kài lâi heng-khí Chú ê hok-im. Góa kì-jiân tùi ka-hū siū chit ê ûi-giân, góa koat-sim tek-khak beh kòan-thiat
410Lú sìn-tô͘ kóng: Lí ê cha-bó͘-kiáⁿ kì-jiân óa-khò i-seng, iōng chióng-chióng tī-liâu ê hong-hoat, pīⁿ iû-gôan
411seng-lí sī Siōng-tè ê ún-chún chiah ōe thang chòe ê. Siōng-tè kì-jiân kiò lán tio̍h siú An-hioh-ji̍t, cháiⁿ-iūⁿ ōe-sái-tit tī lé-pài-ji̍t
412chêng góa. Chòe-āu i kiàn-gī ài chhōa góa khì Tâi-pak tha̍k-chheh. Kì-jiân ba̍k-chiu í-keng bô ǹg-bāng, hó khí-lâi iā tio̍h tha̍k kóa chheh
413 sī teh àm-mô͘ ê sî góa iû-gôan chhē ki-hōe thôan hok-im. Chú kì-jiân hō͘ góa ê un-sù chin-chiàⁿ tōa, góa thôan hok-im chòe Chú ê kang
414hong-éng. Hit sî Chú khí-lâi chek-pī hong kap hái hō͘ i pîⁿ-tiāⁿ. Kì-jiân lán bat tha̍k tio̍h chit ê kò͘-sū, iā sìn lán ê Chú sī kóan-lí
415I siū-khì ê sî, chī-chūi ōe siám-bih thoat-lī I ê siū-khì ah? Kì-jiân sī án-ni, lán tio̍h tī Chú Iâ-so͘, lán ê Kiù-chú ê tōa kiù-un
416Taⁿ Chú ê thiàⁿ kì-jiân kù án-ni, góa eng-kai tio̍h cháiⁿ-iūⁿ pò-tap Chú ê un ah? Chú kì
417jiân kù án-ni, góa eng-kai tio̍h cháiⁿ-iūⁿ pò-tap Chú ê un ah? Chú kì-jiân thiàⁿ chì-bî-sè ê góa khah iâⁿ tī phó͘-thong-lâng, góa eng-kai
418chiū khì. Hit ji̍t tī chûn lāi góa lóng bô gū-tio̍h sím-mi̍h. Góa kì-jiân khì kàu Chhit-bí, chē 4 tiám cheng ê chûn, sīm-chì bōe hîn-chûn;
419chi̍t-kóa chheh. Jî-chhiáⁿ, a-bú ê sin-thé mā bô siáⁿ kiān-khong. Kì-jiân it-sim beh chhut-lâi chia̍h-thâu-lō͘, tio̍h eng-kai chhōe khah ū ì-gī
420tāi-chì chha-put-to mā-sī ē-tàng liáu-kái. Só͘-í, in hi-bāng góa kì-jiân í-keng leh siōng-pan, tio̍h ài thê-chhut nāi-sim kap ì-chì, chin-chiàⁿ
421jiân kóng góa sī hiah-nī-á su-liām A-lân, tān-sī góan nn̄g lâng kì-jiân tio̍h í-keng hun-khui tī bô-kāng ê só͘-chāi, beh koh ū tàu-tīn ê
422“Chóng-sī kiám ū pa̍t-ê hoat-tō͘, kì-jiân pun lâi chhī lah.” Iúⁿ-pē kóng.
423 chhin-chhiūⁿ iûⁿ kiâⁿ bê-lō͘, te̍k-lâng kiâⁿ ka-kī ê phian-lō͘, kì-jiân sòng-sit liông-sim, chiū hòng-chhiòng su-io̍k tī ta̍k-iūⁿ ê pháiⁿ
424siaⁿ-im ê tōa, kàu-gia̍h hō͘ chôan-thé lóng ē-tit thiaⁿ- tio̍h. In kì-jiân bô ū ka-kī ê gī, á-sī sím-mi̍h thang siūⁿ chòe hó--ê thang pàng
425 góa sim an-tiāⁿ ê sî, góa chiū khó͘-khǹg chèng-lâng kóng, lín kì-jiân chhin-bak khòaⁿ-kìⁿ chit-khóan ê chêng-hêng, chiū ē chū-tòan góa
426Lán kì-jiân chòe Ki-tok ê ha̍k-seng, tio̍h khòaⁿ Si̍p-jī-kè Hok-im chòe tē-it iàu
427hō͘ i khì, chi̍t piⁿ tùi Hó͘-ní kóng, Lí beh kah chiah hó-táⁿ ah? kì-jiân chòe chha̍t, chhiúⁿ-liáu Pí-tek ê kim-á, koh beh tōa-hàn phah sòe