�x�y��y���˯��t�΢w�d��[kan-nā] ê���G
1Bo̍k-chiân lán lò-sò ê chhú-lí, tāi-pō͘-hūn kan-nā ē-tàng ēng tâi--ê, chiàm só͘-chāi, koh bōe-nōa. Chún-kóng ēng
2chiah-nih sin-khó͘ chiàu-kò͘ khí-lâi ê ti-á-kiáⁿ, chi̍t-chiah chiah kan-nā nn̄g-pah-kho͘ ?
3án-ni lah. Góa chi̍t-ê lāu cha-bó͘-lâng, tû liáu chèng-choh, iā kan-nā ē-tàng chhī chi̍t-kóa cheng-siⁿ-á, soah m̄-sī ǹg-bāng ke chò chi̍t
4chi̍t-kóa siu-ji̍p, sî-sè án-ni, ta̍k-ê lóng kāng-khóan, ā m̄-sī kan-nā góa chi̍t-ê lâng ê tāi, góa ū siáⁿ hoat-tō͘ ? Góa kiám ài án
5thô͘-chit kái-piàn kah ē chèng-choh--tit, chit-má ê siàu-liân lâng kan-nā tham tio̍h chheng-khì hong-piān, bōe-hiáu--tit ki-pûi chiah ē-tàng
6seng koh kho-ha̍k ê pān-hoat, chiong-hun lī-iōng pûi-hun lâi bî-pó͘, kan-nā it-bī i-nāi hòa-ha̍k pûi-liāu, kàu-bóe it-tēng sī thó͘-tē lú sán
7chhēng-ê khì tha̍k-chheh, góa iā pháiⁿ-sè chhēng, iā m̄-kam chhēng, kan-nā hit-kang chhēng-liáu, tō chhiūⁿ pó-pòe án-ne siu--khí-lâi. Kàu
8nā siu-sêng bái, koh ài sì-kòe pài-thok chiah bē ē-chhut--khì, koh kan-nā bē tio̍h kong-tēng-kè ê chi̍t-pòaⁿ.
9gōa beh 50 hòe ah, m̄-sī lóng kāng-khóan. Khiām-chia̍h khiām-ēng, kan-nā thàn tio̍h chhī kúi-ê gín-á tōa-hàn. Beh khí chi̍t-keng-á phó͘
10, in chiū òan-thàn chāi sim-té, kóng pa̍t-lâng ū phiah-hong-káng, kan-nā in ji̍p-káng bô-bāng. Tû liáu tī chheng-liân kap tiong-liân ê sî
11chò sī sí-lâng ah; in-ê kè-sêng-jîn chiū kè-sêng in-ê châi-sán, kan-nā lâu tām-po̍h-á chîⁿ hō͘ in seng-o̍ah, chiah-ê khó-liân ê lâng tō
12liáu, thâu-khak kng-lu-lu, í-keng bōe hun-pia̍t kiâm-sng-khó͘-chiáⁿ, kan-nā chia̍h ē-sái chia̍h--ê, lim ē-sái lim--ê, bô si̍t-io̍k, iā bô ūi
13kan-nā iau-kiû,
14“Tong-jiân, góan tò chia ê hùi-liāu lo̍h khì hô, m̄-koh bô tò chē, kan-nā ta̍k kang nn̄g, saⁿ pah kong-seng, bô chin chē, jî-chhiáⁿ gún ta̍k kang